Křesťanská mládež (web 2)   Poutnici.com Zprávy od jinud Nová smlouva On-line Free MP3
 
Pondělí 8. 2. 2016. Dnes má svátek Milada, zítra Apolena.
   Dětská misie slaví 20. let v ČR

Více informací Dětské misie i o doprovodné akci k výročí se dozvíte přímo na stránkách http://www.detskamisie.cz.
   Jak legálně získat videoklipy?

Před nějakou dobou vyšel na serveru Musicmix.cz článek s návodem, jak je možné stahovat nemálo klipů křesťanských kapel z internetu zdarma.
Služby Slovem (nahrávky ze shromáždění)

Věčné zabezpečení věřících

Rubrika: Ze Slov Pravdy a Lásky
Základem našeho spasení je Kristovo dílo, které pro nás vykonal a o němž pravil, když umíral: „Dokonáno jest“. Jestliže toto dílo někdy přestane být platné, tak přestává platit i naše spasení. Ale díky Bohu se toto nikdy nestane. O toto spasení, které stojí na Kristu, nemůže věřícího člověka nic připravit. Může se ovšem stát (a žel Bohu se i stává), že věřící v důsledku neposlušnosti ztrácí pokoj, který převyšuje veškerý lidský rozum. Ale to neznamená, že by ztratil spasení.
Přidal Petr Libánský ml. - František Jan Křesina - Alexandr Marshall dne 15.01.2016 ( Čteno 51 x | Tisk | Poslat )

Bůh - blok A

Rubrika: Lekce Nového života
Jaké jsou základní skutečnosti o Bohu, kterému křesťané věří? Zveme Vás na druhý ročník vzdělávacích kurzů "Nový život", které můžete bezplatně stahovat z našeho webu. Měsíčně budeme přidávat vždy jeden kurz, který má čtyři lekce.
Přidal PoznejBibli.cz dne 10.01.2016 ( Čteno 82 x | Tisk | Poslat )

Soud nad věřícími

Rubrika: Ze Slov Pravdy a Lásky
Mezi lidmi je rozšířený a ustálený názor, že v poslední den nadejde očekávané všeobecné vzkříšení spravedlivých i nespravedlivých, a že teprve potom bude zjeveno, čím lidé opravdu byli, nejen to, co dělali. Pozná se, kdo je dítětem Božím a kdo ne. Písmo však takové učení nezná.
Přidal Petr Libánský ml. - František Jan Křesina - Alexandr Marshall dne 05.01.2016 ( Čteno 86 x | Tisk | Poslat )

Dvě přirozenosti

Rubrika: Ze Slov Pravdy a Lásky
Otevřeně připouštím, že v Písmu se nevyskytují takové výrazy, jako „stará nebo nová přirozenost“, „zastoupení“ nebo „trojice“. Nicméně učení o těchto věcech je v Bibli plně obsaženo.
Přidal Petr Libánský ml. - František Jan Křesina - Alexandr Marshall dne 01.12.2015 ( Čteno 96 x | Tisk | Poslat )

Kdo není pod zákonem?

Rubrika: Ze Slov Pravdy a Lásky
Všichni, kdo se podřizují zákonu, jej nedodržují. Jestliže je ale poslušné naplňování zákona nutnou podmínkou pro dosažení věčného života, kdo může být spasen? Proto na základě skutků Zákona před Ním nebude ospravedlněn nikdo (Římanům 3,20). Boží Slovo nás ujišťuje, že Kdo věří v Syna, má věčný život (Jan 3,36; 5,24).
Přidal Petr Libánský ml. - František Jan Křesina - Alexandr Marshall dne 17.11.2015 ( Čteno 107 x | Tisk | Poslat )

Jistota spasení

Rubrika: Ze Slov Pravdy a Lásky
Mnoho lidí považuje za domýšlivost, jestliže někdo říká: „Vím, že jsem spasen“. Tito lidé si myslí, že vše co můžeme s jistotou tvrdit je, že můžeme doufat v dobrý konec a čekat až na soudný den, kdy se teprve dozvíme, kam přijdeme. Zda do nebe či do pekla.
Přidal Petr Libánský ml. - František Jan Křesina - Alexandr Marshall dne 04.11.2015 ( Čteno 168 x | Tisk | Poslat )

Znovuzrození

Rubrika: Ze Slov Pravdy a Lásky
Učený židovský zákoník Nikodém byl překvapen Kristovým prohlášením: „Amen, amen, říkám ti: pokud se někdo nenarodí znovu, nemůže spatřit Boží království“ (Jan 3,3). Ačkoli zákon dobře znal a byl v jeho znalosti vychován, přesto mu Pán Ježíš musel své prohlášení zdůraznit slovy: „Nediv se, že jsem ti řekl: Musíte se znovu narodit“ (Jan 3,7).
Přidal Petr Libánský ml. - František Jan Křesina - Alexandr Marshall dne 28.10.2015 ( Čteno 164 x | Tisk | Poslat )

Přímé stezky pro dítky Boží - Úvod

Rubrika: Ze Slov Pravdy a Lásky
V sérii článků bychom chtěli návštěvníkům webových stránek přiblížit obsah brožury, která byla sepsána Alexandrem Marshallem a ve 20. letech minulého století byla do češtiny přepsána a upravena bratrem F. J. Křesinou. Jednotlivé články se zabývají texty Božího Slova a staví je do kontrastu se vším, co se během staletí vyvíjelo a postupně pronikalo do života věřících a jejich společenství. Čtenář tak má možnost sám posoudit rozpor mezi tím, co učí Bible a tím, co do Božího zjevení vnáší člověk. Původní text z roku 1927 je přetransformován do současného jazyka.
Přidal Petr Libánský ml. - František Jan Křesina - Alexandr Marshall dne 22.10.2015 ( Čteno 153 x | Tisk | Poslat )

Hříchy Jeroboámovy

Rubrika: Úvahy
Co mají společné hříchy Jeroboámovy s církevními dějinami? Jakým způsobem se s nimi vypořádala reformace? Jak nahrazuje církevnické kněžstvo pravé duchovní kněze? K jakému jednání nás v této souvislosti vybízí Pán Ježíš v úvodních kapitolách knihy Zjevení?
Přidal Frederick Butcher dne 17.09.2015 ( Čteno 275 x | Tisk | Poslat )

Modlitba, zbraň víry

Rubrika: Úvahy
Modlitba je nejpodivuhodnější a také nejúspěšnější zbraň, kterou sám Bůh vložil do rukou svého lidu, aby dobýval velkolepých vítězství nad mocí zlého nepřítele... Svatým Božím všech věků byla modlitba právě tak samozřejmá jako dýchání... Co překáží vyslyšení modlitby?
Přidal Frederick Butcher dne 08.09.2015 ( Čteno 308 x | Tisk | Poslat )

Odpověď na matoucí otázku - Matouš 17,19

Rubrika: Úvahy
Lidský život už po staletí je vyznačován vytrvalým úsilím člověka o vypuzení zla ze země. Zřídka kdy se člověk docela smířil se zlem, protože přes všechno své rozumářství, ústupky a alibi ví, že to co je, není ještě tím, co by mělo být, a že to „nynější“ není ještě to „jediné možné“. Přestože v jeho duši velmi často dravě vyvstává zlá smyslnost, sobectví a krutost, něco uvnitř mu říká, že to jsou vetřelci a připomíná mu jeho vyšší určení a jeho poddanost něčemu mnohem vznešenějšímu.
Přidal M. L. King dne 01.07.2015 ( Čteno 393 x | Tisk | Poslat )

Poznámky v bibli (kapitola 13.)

Rubrika: Úvahy
Starý písař praví, že některé knihy mohou být ochutnány a jiné pohlceny, jiné zase musí být rozžvýkány a stráveny. Bible je kniha, kterou jako bezedný pramen nikdy nelze vyčerpat. Z jejích listů stále vyřazuje nové světlo. Proto ono velké kouzlo pravidelného a horlivého studia bible. Proto také potřeba činit si poznámky v bibli.
Přidal D. L. Moody dne 20.05.2015 ( Čteno 529 x | Tisk | Poslat )

Studium Slova (12.kap.)

Rubrika: Úvahy
Nedávno se mi dostalo podivuhodného požehnání zkoumáním sedmera „blahoslavenství“ ve Zjevení Janově. Kdyby Bůh nebyl chtěl, abychom porozuměli této knize, nebyl by nám ji vůbec dal. Mnozí říkají, že je tak temná a tajuplná, že obyčejní čtenáři jí nemohou porozumět. Ale pokračujme jen a zahloubejme se do ní, pak se znenáhla ukážou ukryté v ní poklady.
Přidal D. L. Moody dne 29.04.2015 ( Čteno 484 x | Tisk | Poslat )

Studium pojmů (11.kap)

Rubrika: Úvahy
Praktické pojednání o některých biblických pojmech spolu s ilustrací jak bychom při jejich studiu měli postupovat. "Dříve jsem bibli zavřel a o víru se modlil; nyní však bibli otevírám a začínám studovat. Od té doby má víra roste."
Přidal D. L. Moody dne 07.04.2015 ( Čteno 551 x | Tisk | Poslat )

Půlnoční klepání

Rubrika: Úvahy
Je půlnoc ve společenských řádech. Na mezinárodním obzoru vidíme národy pachtící se v ohromné a trpké honbě za svrchovaností. Jedna generace již vybojovala dvě světové války a mraky třetí jsou stále nebezpečně nízko. Člověk má teď v rukou atomové a jaderné zbraně, které mohou zničit ve chvilce všechna hlavní města světa. A přece pokračují závody ve zbrojení a vybuchují v ovzduší jaderné pokusy, i když víme o smutném výhledu do budoucnosti, kdy i ten vzduch, který dýcháme, bude otráven atomovým odpadem. Přivedou tyto okolnosti a zbraně lidský rod k záhubě?
Přidal M. L. King dne 11.03.2015 ( Čteno 643 x | Tisk | Poslat )

Studium předobrazů (10.kap)

Rubrika: Úvahy
Bibli můžeme studovat tak, že se celá látka rozvrhne na dějiny, předobrazy, proroctví, zázraky a podobenství. Je velmi zajímavé studovat v bibli předobrazy. Budeš-li předmět dobré knihy vztahovat na sebe, podivíš se, jak tě to zaujme. Věrných obrazů a předobrazů nás samotných je v bibli mnoho.
Přidal D. L. Moody dne 05.03.2015 ( Čteno 556 x | Tisk | Poslat )

Třetí den - Pravé místo pro stvoření

Rubrika: Očekávání na Boha
Kéž bychom dovedli v této knížce ukázat, co znamená pro věřícího člověka očekávání na Boha, jak je máme prožívat a prakticky využít v práci, jaké požehnání nám vzejde z toho, že se k tomu odvážíme znovu a znovu, a jak převzácné a milé je pozvání, které k nám zaznívá od Božího trůnu: „Očekávej jediné na Boha!“
Přidal Andrew Murray dne 24.02.2015 ( Čteno 549 x | Tisk | Poslat )

Ze Slov Pravdy a Lásky 1941,1946,1947

Rubrika: Ze Slov Pravdy a Lásky
Posledních několik čísel měsíčníku "Ze Slov Pravdy a Lásky" předtím než byly sbory Páně zakázány. V posledních číslech nalezneme také řadu příspěvků od bratra Luboše Pavla Křesiny, který později pokračoval v díle svého otce. Knihy, které jsou dodnes "na indexu" a jejichž veřejná distribuce byla v roce 2012 zakázána představiteli KŘSB můžete objednat na stránkách www.kresina.org.
Přidal Karel Ouzký dne 21.01.2015 ( Čteno 790 x | Tisk | Poslat )

Jak se modlit?

Rubrika: Úvahy
V 1. listu Jana 5,13-15 nalézáme první podmínku k vyslyšení modlitby. Máme Boha prosit za takové věci, které by byly podle jeho vůle. Nikde nemáme ujištění o tom, že budou vyslyšeny modlitby, které jsou proti Boží vůli.
Přidal Jiří Müller dne 11.12.2014 ( Čteno 752 x | Tisk | Poslat )

Metody studia bible (9. kap.)

Rubrika: Úvahy
Bibli je možné studovat dvěma, a to zcela opačnými způsoby. Jeden způsob je ten, že si celou bibli prohlédneme jakoby dalekohledem a snažíme se v ní objevit Boží příkazy; druhy způsob zkoumaní se děje jakoby drobnohledem, kdy se pouštíme do každého jednotlivého verše, pečlivě jej rozčleníme a rozdělíme na nejmenší součástky. Zkoumáme-li pomocí první metody první knihu Mojžíšovu, mohli bychom ji nazvat setbou celé bible: vypráví nám o životě, smrti a zmrtvýchvstání a zahrnuje tak v sobě celou ostatní část bible.
Přidal D. L. Moody dne 02.12.2014 ( Čteno 752 x | Tisk | Poslat )
Login:
Heslo:
Televizní pořad pro mladé - Exit 316

  Anketa
BlueBoard.cz "Kdo věří v Syna, má život věčný. Kdo Syna odmítá, neuzří život, ale hněv Boží na něm zůstává." Jan 3,36







Poutnici.com public


Rádio 7 - Rádio, které nemyslí za vás