Křesťanská mládež (web 2)   Poutnici.com Zprávy od jinud Nová smlouva On-line Free MP3
 
Pondělí 5. 10. 2015. Dnes má svátek Eliška, zítra Hanuš.
   Dětská misie slaví 20. let v ČR

Více informací Dětské misie i o doprovodné akci k výročí se dozvíte přímo na stránkách http://www.detskamisie.cz.
   Jak legálně získat videoklipy?

Před nějakou dobou vyšel na serveru Musicmix.cz článek s návodem, jak je možné stahovat nemálo klipů křesťanských kapel z internetu zdarma.
Služby Slovem (nahrávky ze shromáždění)

Hříchy Jeroboámovy

Rubrika: Úvahy
Co mají společné hříchy Jeroboámovy s církevními dějinami? Jakým způsobem se s nimi vypořádala reformace? Jak nahrazuje církevnické kněžstvo pravé duchovní kněze? K jakému jednání nás v této souvislosti vybízí Pán Ježíš v úvodních kapitolách knihy Zjevení?
Přidal Frederick Butcher dne 17.09.2015 ( Čteno 90 x | Tisk | Poslat )

Modlitba, zbraň víry

Rubrika: Úvahy
Modlitba je nejpodivuhodnější a také nejúspěšnější zbraň, kterou sám Bůh vložil do rukou svého lidu, aby dobýval velkolepých vítězství nad mocí zlého nepřítele... Svatým Božím všech věků byla modlitba právě tak samozřejmá jako dýchání... Co překáží vyslyšení modlitby?
Přidal Frederick Butcher dne 08.09.2015 ( Čteno 131 x | Tisk | Poslat )

Odpověď na matoucí otázku - Matouš 17,19

Rubrika: Úvahy
Lidský život už po staletí je vyznačován vytrvalým úsilím člověka o vypuzení zla ze země. Zřídka kdy se člověk docela smířil se zlem, protože přes všechno své rozumářství, ústupky a alibi ví, že to co je, není ještě tím, co by mělo být, a že to „nynější“ není ještě to „jediné možné“. Přestože v jeho duši velmi často dravě vyvstává zlá smyslnost, sobectví a krutost, něco uvnitř mu říká, že to jsou vetřelci a připomíná mu jeho vyšší určení a jeho poddanost něčemu mnohem vznešenějšímu.
Přidal M. L. King dne 01.07.2015 ( Čteno 243 x | Tisk | Poslat )

Poznámky v bibli (kapitola 13.)

Rubrika: Úvahy
Starý písař praví, že některé knihy mohou být ochutnány a jiné pohlceny, jiné zase musí být rozžvýkány a stráveny. Bible je kniha, kterou jako bezedný pramen nikdy nelze vyčerpat. Z jejích listů stále vyřazuje nové světlo. Proto ono velké kouzlo pravidelného a horlivého studia bible. Proto také potřeba činit si poznámky v bibli.
Přidal D. L. Moody dne 20.05.2015 ( Čteno 353 x | Tisk | Poslat )

Studium Slova (12.kap.)

Rubrika: Úvahy
Nedávno se mi dostalo podivuhodného požehnání zkoumáním sedmera „blahoslavenství“ ve Zjevení Janově. Kdyby Bůh nebyl chtěl, abychom porozuměli této knize, nebyl by nám ji vůbec dal. Mnozí říkají, že je tak temná a tajuplná, že obyčejní čtenáři jí nemohou porozumět. Ale pokračujme jen a zahloubejme se do ní, pak se znenáhla ukážou ukryté v ní poklady.
Přidal D. L. Moody dne 29.04.2015 ( Čteno 334 x | Tisk | Poslat )

Studium pojmů (11.kap)

Rubrika: Úvahy
Praktické pojednání o některých biblických pojmech spolu s ilustrací jak bychom při jejich studiu měli postupovat. "Dříve jsem bibli zavřel a o víru se modlil; nyní však bibli otevírám a začínám studovat. Od té doby má víra roste."
Přidal D. L. Moody dne 07.04.2015 ( Čteno 389 x | Tisk | Poslat )

Půlnoční klepání

Rubrika: Úvahy
Je půlnoc ve společenských řádech. Na mezinárodním obzoru vidíme národy pachtící se v ohromné a trpké honbě za svrchovaností. Jedna generace již vybojovala dvě světové války a mraky třetí jsou stále nebezpečně nízko. Člověk má teď v rukou atomové a jaderné zbraně, které mohou zničit ve chvilce všechna hlavní města světa. A přece pokračují závody ve zbrojení a vybuchují v ovzduší jaderné pokusy, i když víme o smutném výhledu do budoucnosti, kdy i ten vzduch, který dýcháme, bude otráven atomovým odpadem. Přivedou tyto okolnosti a zbraně lidský rod k záhubě?
Přidal M. L. King dne 11.03.2015 ( Čteno 465 x | Tisk | Poslat )

Studium předobrazů (10.kap)

Rubrika: Úvahy
Bibli můžeme studovat tak, že se celá látka rozvrhne na dějiny, předobrazy, proroctví, zázraky a podobenství. Je velmi zajímavé studovat v bibli předobrazy. Budeš-li předmět dobré knihy vztahovat na sebe, podivíš se, jak tě to zaujme. Věrných obrazů a předobrazů nás samotných je v bibli mnoho.
Přidal D. L. Moody dne 05.03.2015 ( Čteno 421 x | Tisk | Poslat )

Třetí den - Pravé místo pro stvoření

Rubrika: Očekávání na Boha
Kéž bychom dovedli v této knížce ukázat, co znamená pro věřícího člověka očekávání na Boha, jak je máme prožívat a prakticky využít v práci, jaké požehnání nám vzejde z toho, že se k tomu odvážíme znovu a znovu, a jak převzácné a milé je pozvání, které k nám zaznívá od Božího trůnu: „Očekávej jediné na Boha!“
Přidal Andrew Murray dne 24.02.2015 ( Čteno 395 x | Tisk | Poslat )

Ze Slov Pravdy a Lásky 1941,1946,1947

Rubrika: Ze Slov Pravdy a Lásky
Posledních několik čísel měsíčníku "Ze Slov Pravdy a Lásky" předtím než byly sbory Páně zakázány. V posledních číslech nalezneme také řadu příspěvků od bratra Luboše Pavla Křesiny, který později pokračoval v díle svého otce. Knihy, které jsou dodnes "na indexu" a jejichž veřejná distribuce byla v roce 2012 zakázána představiteli KŘSB můžete objednat na stránkách www.kresina.org.
Přidal Karel Ouzký dne 21.01.2015 ( Čteno 608 x | Tisk | Poslat )

Jak se modlit?

Rubrika: Úvahy
V 1. listu Jana 5,13-15 nalézáme první podmínku k vyslyšení modlitby. Máme Boha prosit za takové věci, které by byly podle jeho vůle. Nikde nemáme ujištění o tom, že budou vyslyšeny modlitby, které jsou proti Boží vůli.
Přidal Jiří Müller dne 11.12.2014 ( Čteno 580 x | Tisk | Poslat )

Metody studia bible (9. kap.)

Rubrika: Úvahy
Bibli je možné studovat dvěma, a to zcela opačnými způsoby. Jeden způsob je ten, že si celou bibli prohlédneme jakoby dalekohledem a snažíme se v ní objevit Boží příkazy; druhy způsob zkoumaní se děje jakoby drobnohledem, kdy se pouštíme do každého jednotlivého verše, pečlivě jej rozčleníme a rozdělíme na nejmenší součástky. Zkoumáme-li pomocí první metody první knihu Mojžíšovu, mohli bychom ji nazvat setbou celé bible: vypráví nám o životě, smrti a zmrtvýchvstání a zahrnuje tak v sobě celou ostatní část bible.
Přidal D. L. Moody dne 02.12.2014 ( Čteno 599 x | Tisk | Poslat )

Jak čekat Pána?

Rubrika: Úvahy
Nemyslím tím, abys peníze, které dostaneš, vyhodil oknem, anebo dá-li ti Bůh možnost obchodovat, abys toho nechal a řekl, že nemáš nic společného se světem. Naopak. Máme činit všechno ke cti a slávě Pána Ježíše: „buď že jíte, nebo pijete, nebo cožkoli jiného činíte.“ To je pravá svoboda, pravá radost a pravé štěstí! A nalezne-li nás Pán takto při svém příchodu, jak budeme šťastni, až ho spatříme...
Přidal Jiří Müller dne 27.11.2014 ( Čteno 559 x | Tisk | Poslat )

Odpuštění hříchů

Rubrika: Úvahy
Nyní bych rád v bratrské lásce a přátelství dal mladým věřícím několik pokynů, jak by si zachovali duchovní radost a svěžest. Je předně nutné číst pravidelně Písmo svaté.... Nyní čtu pravidelně Bibli již 47 let. Bibli jsem přečet více než stokrát, a začnu-li znovu, nalézám ji vždy stejně svěží. Přemýšlejte o tom, zvláště vy, moji milí mladí bratři a sestry a nechť je vaším přáním: Kéž bych žil ke cti a slávě Boží!
Přidal Jiří Müller dne 12.11.2014 ( Čteno 672 x | Tisk | Poslat )

Izaiáš 53,5.6

Rubrika: Úvahy
Jistě všichni víte, moji milí přátelé, na koho myslel prorok Izaiáš v tomto místě. Není to nikdo jiný než náš velký, drahý Pán Ježíš Kristus. Toto nebylo napsáno po jeho smrti na kříži ani krátce předtím, když se již mohlo předpokládat, co se s ním stane. Ne, to bylo napsáno přibližně 750 let před jeho příchodem na svět.
Přidal Jiří Müller dne 03.11.2014 ( Čteno 640 x | Tisk | Poslat )

Chana

Rubrika: 1. Samuelova
Jak krásné a pokojné jsou chvíle, ve kterých se vědomě nacházíme v Boží vůli pro náš život. Nad rozbouřeným mořem zavládne naprosté utišení, protože útoky a dunění vln odráží mocný hlas našeho Spasitele. „Přistoupili k němu, vzbudili ho a řekli: „Mistře, Mistře, hyneme!“ On vstal, pohrozil větru a přívalu vod; i ustaly a nastal klid.“L 8,24
Přidal Karel Ouzký dne 22.08.2014 ( Čteno 760 x | Tisk | Poslat )

Ze Slov Pravdy a Lásky 1939 - 1940

Rubrika: Ze Slov Pravdy a Lásky
Dva válečné ročníky 1939-1940 (dvou)měsíčníku "Ze Slov Pravdy a lásky", který připravoval bratr František Jan Křesina. Stále aktuální témata Božího slova - studie SZ, NZ, tématické, pro mladé, zápisy z konferencí a mnoho dalšího.
Přidal Karel dne 20.08.2014 ( Čteno 879 x | Tisk | Poslat )

„Potom přišel Hospodin, stál tam a zavolal jako předtím: „Samueli, Samueli!“ Samuel řekl: Mluv neboť tvůj otrok slyší.“ 1S 3,10

Rubrika: 1. Samuelova
Boží slovo má tu výhodu, že čím usilovněji ho čteme, tím lépe jsme schopni proniknout do souvislostí, které mají věčnou platnost. Jedna z vůbec nejpozoruhodnějších skutečností souvisí s tím, že Boží slovo se čte celý život[1]. Nikdy nezrezaví! Jedná se o zcela jedinečný oddíl textů, které mají jak lidského tak nebeského autora.
Přidal Karel Ouzký dne 07.07.2014 ( Čteno 824 x | Tisk | Poslat )

UROZENÝ HRABĚ A PROSTÝ TESAŘ - Co nás učí o správě církve?

Rubrika: Postřehy a inspirace
Mnohé křesťany, nejen v Česku, možná paradoxně mnohem více v zahraničí, fascinuje tato kapitola křesťanské historie: Sto let po Bílé hoře, kdy už se zdá, že se v Zemích koruny České podařilo vymýtit všechny formy protestantismu od Augsburského a Helvétského vyznání až po Jednotu bratrskou a Novokřtěnce, se najednou na scéně objevuje probuzený moravský tesař, který se potká s probuzeným německým šlechticem a výsledkem je založení unikátní křesťanské komunity v Sasku, složené z moravských exulantů, zvláštního svorného společenství, jehož výsledkem je vůbec první misie celosvětového rozsahu.
Přidal Pavel Eleder dne 19.05.2014 ( Čteno 912 x | Tisk | Poslat )

Ze Slov Pravdy a Lásky 1937 - 1938

Rubrika: Ze Slov Pravdy a Lásky
Dva předválečné ročníky měsíčníku "Ze Slov Pravdy a lásky", který připravoval bratr František Jan Křesina. Stále aktuální témata Božího slova - studie SZ, NZ, tématické, pro mladé, zápisy z konferencí a mnoho dalšího.
Přidal Karel dne 15.03.2014 ( Čteno 1231 x | Tisk | Poslat )
Login:
Heslo:
Televizní pořad pro mladé - Exit 316

  Anketa
BlueBoard.cz "Kdo věří v Syna, má život věčný. Kdo Syna odmítá, neuzří život, ale hněv Boží na něm zůstává." Jan 3,36Poutnici.com public


Rádio 7 - Rádio, které nemyslí za vás