Křesťanská mládež (web 2)   Poutnici.com Zprávy od jinud Nová smlouva On-line Free MP3
 
Neděle 28. 5. 2017. Dnes má svátek Vilém, zítra Maxmilián a Maxim.
   Dětská misie slaví 20. let v ČR

Více informací Dětské misie i o doprovodné akci k výročí se dozvíte přímo na stránkách http://www.detskamisie.cz.
   Jak legálně získat videoklipy?

Před nějakou dobou vyšel na serveru Musicmix.cz článek s návodem, jak je možné stahovat nemálo klipů křesťanských kapel z internetu zdarma.
Služby Slovem (nahrávky ze shromáždění)

Dvě třídy lidí

Rubrika: Cesta k Bohu - D.L.Moody
„Dva muži vstupovali do chrámu, aby se modlili.“ (L 18,10) Chci promluvit nyní o dvou třídách lidí: předně o těch, kteří nepociťují potřebu Spasitele, kteří nebyli obviněni ze svých hříchů Duchem Svatým; a za druhé o těch, kteří obviněni jsou z hříchu a volají: „Co mám činit, abych byl spasen?“
Přidal D.L.Moody dne 28.02.2017 ( Čteno 264 x | Tisk | Poslat )

"Brána do Království"

Rubrika: Cesta k Bohu - D.L.Moody
„Nenarodí-li se kdo znovu, nemůže viděti království Božího.“ Není snad žádné jiné části Slova Božího, která by byla tak dobře známa, jako tato. Mám zato, že téměř všichni věříme, že ta slova pronesl Pán Ježíš, když učil o znovuzrození.
Přidal D.L.Moody dne 20.01.2017 ( Čteno 293 x | Tisk | Poslat )

"Přenesmírná láska"

Rubrika: Cesta k Bohu - D.L.Moody
Ó, kdybych jen mohl učiniti lidem pochopotelný ten pravý význam těchto slov apoštola jana - „Bůh jest láska!“ S tím jediným textem šel bych na kříž světem a prohlašoval tu slavnou pravdu. Můžete-li člověka přesvědčiti, že ho milujete, jistě získali jste srdce jeho.
Přidal D.L.Moody dne 07.10.2016 ( Čteno 416 x | Tisk | Poslat )

Oddělení od světa

Rubrika: Ze Slov Pravdy a Lásky
Je společně s Kristem v Jeho zavržení (Matouš 10,25) a může očekávat stejné zacházení, s jakým se setkal jeho Pán. Jestliže zůstává věrný svému Bohu a Jeho Slovu, může počítat s pronásledováním, protože: „Dnes je to stejné jako tehdy: ten narozený podle těla pronásleduje narozeného podle Ducha. (Galatským 4,29). Křesťan ví, že „Kdokoli se rozhodne být přítelem světa, stává se Božím nepřítelem“ (Jakub 4,4).
Přidal Petr Libánský ml. - František Jan Křesina - Alexandr Marshall dne 05.08.2016 ( Čteno 448 x | Tisk | Poslat )

Život Krista podle Matouše

Rubrika: Lekce Nového života
Život Krista je vyobrazen v Písmech Nové smlouvy čtyřmi způsoby, pojďme se společně zamyslet nad tím, jak jeho zprávu zaznamenává evangelista Matouš. Celé téma můžete doplnit samostudiem a zodpovězením otázek.
Přidal poznejbibli.cz dne 20.05.2016 ( Čteno 617 x | Tisk | Poslat )

Svobodný sbor - Křesťané Jeseník

Rubrika: Jen tak pro zajímavost
Křesťané - Jeseník Pokud zavítáte na dovolenou v okolí Jesenicka, rádi Vás přijmeme. Jsme svobodným, nezávislým sborem (místní církví) následovníků Ježíše Krista, kteří se schází k modlitbám, zpěvu, četbě a studiu Božího slova v Jeseníku, a svými životy šíří známost evangelia. V minulosti sbor spadal pod státní denominaci „Křesťanské sbory“, která vznikla z donucení pod komunistickým diktátem v 50. letech minulého století a následně byla znovuobnovena po „sametové revoluci“. Jelikož si v Písmech NS nečteme o utváření jakýchkoliv nadsborových celků snažíme se následovat příklad prvních křesťanů a podobně jako sbory Praha - Spořilov nebo Ústí nad Labem jsme se osamostatnili.
Přidal Karel Ouzký dne 14.04.2016 ( Čteno 745 x | Tisk | Poslat )

Inspirovanost Bible

Rubrika: Ze Slov Pravdy a Lásky
Mnoho lidí je ochotno připustit, že Bible je hodnotná kniha, ale popírají, že je Božím Slovem. Někteří říkají, že je sice vdechnutá, ale tentýž způsob vdechnutí připisují také spisům různých básníků. Ve 2. Petrově 1,20 čteme, že žádné proroctví Písma nevzniklo z vlastního názoru proroka. Následující verš vysvětluje proč: Proroctví totiž nikdy nepřišlo z lidské vůle, ale Boží lidé mluvili, jak byli puzeni Duchem svatým.
Přidal Petr Libánský ml. - František Jan Křesina - Alexandr Marshall dne 11.04.2016 ( Čteno 616 x | Tisk | Poslat )

Bůh - blok D

Rubrika: Lekce Nového života
Boží Slovo jasně učí, že Bůh je jen jeden, přesto se projevil ve třech Osobách. Pojďme se v závěrečné studii na téma Bůh pokusit nahlédnout do působení a vzájemného vztahu mezi Božími Osobami. Nejsme zanecháni napospas vlastních úvah a filosofie, Boží Slovo nám odkrývá dostatečné množství informací.
Přidal poznejbibli.cz dne 07.04.2016 ( Čteno 674 x | Tisk | Poslat )

Bůh - blok C

Rubrika: Lekce Nového života
Hospodin není netečný vůči svému stvoření. Napříč dějinami můžeme sledovat jeho jedinečný zájem o člověka - ačkoli míra poznání a zodpovědnosti byla v různých dobách různá. Pojďme společně prozkoumat některé z aspektů, které se týkají Božího působení mezi lidmi.
Přidal poznejbibli.cz dne 07.04.2016 ( Čteno 594 x | Tisk | Poslat )

Dílo Ducha svatého

Rubrika: Ze Slov Pravdy a Lásky
Když si uvědomíme, že člověk je ve svém přirozeném stavu naprosto zkažený a neschopný udělat cokoliv pro své spasení, a že dílem Ducha svatého je usvědčovat ho z hříchu a vést ke Kristu, tak musíme připomenout, že lidé jsou spaseni, ne na základě díla, které v nich koná Duch svatý, ale na základě díla vykonaného pro ně Pánem Ježíšem na Golgatě.
Přidal Petr Libánský ml. - František Jan Křesina - Alexandr Marshall dne 27.02.2016 ( Čteno 657 x | Tisk | Poslat )

Bůh - blok B

Rubrika: Lekce Nového života
Co si představíte pod pojmy Boží svatost, spravedlnost, láska, slitování a milost? Ve druhém bloku lekcí na téma "Bůh" nahlédneme do několika základních charakteristik, kterými se Hospodin dává ve svém Slově poznat.
Přidal PoznejBibli.cz dne 08.02.2016 ( Čteno 567 x | Tisk | Poslat )

Věčné zabezpečení věřících

Rubrika: Ze Slov Pravdy a Lásky
Základem našeho spasení je Kristovo dílo, které pro nás vykonal a o němž pravil, když umíral: „Dokonáno jest“. Jestliže toto dílo někdy přestane být platné, tak přestává platit i naše spasení. Ale díky Bohu se toto nikdy nestane. O toto spasení, které stojí na Kristu, nemůže věřícího člověka nic připravit. Může se ovšem stát (a žel Bohu se i stává), že věřící v důsledku neposlušnosti ztrácí pokoj, který převyšuje veškerý lidský rozum. Ale to neznamená, že by ztratil spasení.
Přidal Petr Libánský ml. - František Jan Křesina - Alexandr Marshall dne 15.01.2016 ( Čteno 581 x | Tisk | Poslat )

Bůh - blok A

Rubrika: Lekce Nového života
Jaké jsou základní skutečnosti o Bohu, kterému křesťané věří? Zveme Vás na druhý ročník vzdělávacích kurzů "Nový život", které můžete bezplatně stahovat z našeho webu. Měsíčně budeme přidávat vždy jeden kurz, který má čtyři lekce.
Přidal PoznejBibli.cz dne 10.01.2016 ( Čteno 721 x | Tisk | Poslat )

Soud nad věřícími

Rubrika: Ze Slov Pravdy a Lásky
Mezi lidmi je rozšířený a ustálený názor, že v poslední den nadejde očekávané všeobecné vzkříšení spravedlivých i nespravedlivých, a že teprve potom bude zjeveno, čím lidé opravdu byli, nejen to, co dělali. Pozná se, kdo je dítětem Božím a kdo ne. Písmo však takové učení nezná.
Přidal Petr Libánský ml. - František Jan Křesina - Alexandr Marshall dne 05.01.2016 ( Čteno 744 x | Tisk | Poslat )

Dvě přirozenosti

Rubrika: Ze Slov Pravdy a Lásky
Otevřeně připouštím, že v Písmu se nevyskytují takové výrazy, jako „stará nebo nová přirozenost“, „zastoupení“ nebo „trojice“. Nicméně učení o těchto věcech je v Bibli plně obsaženo.
Přidal Petr Libánský ml. - František Jan Křesina - Alexandr Marshall dne 01.12.2015 ( Čteno 753 x | Tisk | Poslat )

Kdo není pod zákonem?

Rubrika: Ze Slov Pravdy a Lásky
Všichni, kdo se podřizují zákonu, jej nedodržují. Jestliže je ale poslušné naplňování zákona nutnou podmínkou pro dosažení věčného života, kdo může být spasen? Proto na základě skutků Zákona před Ním nebude ospravedlněn nikdo (Římanům 3,20). Boží Slovo nás ujišťuje, že Kdo věří v Syna, má věčný život (Jan 3,36; 5,24).
Přidal Petr Libánský ml. - František Jan Křesina - Alexandr Marshall dne 17.11.2015 ( Čteno 821 x | Tisk | Poslat )

Jistota spasení

Rubrika: Ze Slov Pravdy a Lásky
Mnoho lidí považuje za domýšlivost, jestliže někdo říká: „Vím, že jsem spasen“. Tito lidé si myslí, že vše co můžeme s jistotou tvrdit je, že můžeme doufat v dobrý konec a čekat až na soudný den, kdy se teprve dozvíme, kam přijdeme. Zda do nebe či do pekla.
Přidal Petr Libánský ml. - František Jan Křesina - Alexandr Marshall dne 04.11.2015 ( Čteno 954 x | Tisk | Poslat )

Znovuzrození

Rubrika: Ze Slov Pravdy a Lásky
Učený židovský zákoník Nikodém byl překvapen Kristovým prohlášením: „Amen, amen, říkám ti: pokud se někdo nenarodí znovu, nemůže spatřit Boží království“ (Jan 3,3). Ačkoli zákon dobře znal a byl v jeho znalosti vychován, přesto mu Pán Ježíš musel své prohlášení zdůraznit slovy: „Nediv se, že jsem ti řekl: Musíte se znovu narodit“ (Jan 3,7).
Přidal Petr Libánský ml. - František Jan Křesina - Alexandr Marshall dne 28.10.2015 ( Čteno 848 x | Tisk | Poslat )

Přímé stezky pro dítky Boží - Úvod

Rubrika: Ze Slov Pravdy a Lásky
V sérii článků bychom chtěli návštěvníkům webových stránek přiblížit obsah brožury, která byla sepsána Alexandrem Marshallem a ve 20. letech minulého století byla do češtiny přepsána a upravena bratrem F. J. Křesinou. Jednotlivé články se zabývají texty Božího Slova a staví je do kontrastu se vším, co se během staletí vyvíjelo a postupně pronikalo do života věřících a jejich společenství. Čtenář tak má možnost sám posoudit rozpor mezi tím, co učí Bible a tím, co do Božího zjevení vnáší člověk. Původní text z roku 1927 je přetransformován do současného jazyka.
Přidal Petr Libánský ml. - František Jan Křesina - Alexandr Marshall dne 22.10.2015 ( Čteno 694 x | Tisk | Poslat )

Hříchy Jeroboámovy

Rubrika: Úvahy
Co mají společné hříchy Jeroboámovy s církevními dějinami? Jakým způsobem se s nimi vypořádala reformace? Jak nahrazuje církevnické kněžstvo pravé duchovní kněze? K jakému jednání nás v této souvislosti vybízí Pán Ježíš v úvodních kapitolách knihy Zjevení?
Přidal Frederick Butcher dne 17.09.2015 ( Čteno 1012 x | Tisk | Poslat )
Login:
Heslo:
Televizní pořad pro mladé - Exit 316

  Anketa
BlueBoard.cz "Kdo věří v Syna, má život věčný. Kdo Syna odmítá, neuzří život, ale hněv Boží na něm zůstává." Jan 3,36Poutnici.com public


Rádio 7 - Rádio, které nemyslí za vás