Logo

„Na počátku Bůh“ (Gn 1,1)

Rubrika: Boží vůle Výrok, kterým začíná příběh Písem staré smlouvy nám může v mnoha ohledech připomenout důležitý princip - na počátku Bůh. Živý Bůh ve kterého věří křesťané není součástí stvořeného světa, nejedná se o „Boha mezer“, který by doplňoval nedostatky vědeckého bádání, třeba, když si lidé neuměli vysvětlit bouřku mohli si stvořit boha bouřky, který byl jakousi tajemnou černou skříňkou, která vysvětluje to, co věda doposud nevysvětlila. Bůh je na počátku příběhu našeho vesmíru, všeho neživého i živého, byl na počátku, když byl stvořen první člověk a nakonec byl i na počátku mého i vašeho života. Bude jistě užitečné věnovat se jeho osobnosti i v úvodu pojednání o Boží vůli.

Dress code a šaty tak vůbec

Rubrika: Život křesťana v Církvi Předpokládám, že jste se s tím setkali. Občas se to trochu přestřelí a občas je to zase trochu mimo mísu, ale všichni tak trochu tušíme, že na tom jak vypadáme záleží. Nemyslím teď nutně jen šaty, ale celkový image o nás dost vypovídá. Téma naší vlastní vizualizace do kyberprostoru vydá za samostatný článek. Ať je to jak chce, když se netrefíme do toho jak se obléct může to být dost nepříjemné.

Hloupé otázky

Rubrika: Postřehy a inspirace Tak si říkám jestli tato doba náhodou není trochu o tom se zastavit. Jsou dvacátá léta. Těžko se nám možná s touto myšlenkou pracuje, protože jsme toho slyšeli mnoho o dvacátých letech minulého století. Ale zdá se, že lidstvo dostalo další století na to, aby se hluboce zamyslelo nad tím kam směřuje. Toto je pravdou u celé společnosti a jistě i u jednotlivce.

Prorok Ozeáš

Rubrika: Jen tak pro zajímavost Vyjímečná doba si žádá vyjímečné jedince. Teď v době karantény máte možnost klást si otázky, které by nás možná ani nenapadly, přidejte se k nám ke studiu jedné z pozoruhodných knih Božího Slova - proroka Ozeáš. Poslechněte si kázání, která se této knize věnují.

Radostný křesťan - Ota Vožeh

Rubrika: Postřehy a inspirace Server www.eprednasky.cz vám přinášejí nahrávky z pořadu připravovaného pro TWR bratrem Otou Vožehem.

Kurzy Poznej Bibli nabírají druhý dech

Rubrika: Křesťan a společnost Možná jste už někde zavadili o korespondenční kurzy Poznej Bibli. V Češtině máme přeloženy prakticky celý hlavní dvanáctiletý program. Přesto nám připadá správné věnovat více času tomu jak s lekcemi pracovat.

Život daleko od Boha

Rubrika: Wilhelm Busch: Ježíš naše naděje Velice často hovořím s lidmi o spasení a přitom neustále narážím na jeden stále stejný osudný omyl. Takový člověk, který není znovuzrozený, tvrdí: „Já také věřím v Boha.“ Ach, přátelé, kdyby tak na tom záleželo! Ztracený syn také věřil v otce. Ani na okamžik nezapochyboval o tom, že kdesi v dálce je jeho otec. Jenže celé jeho neštěstí spočívalo v tom, že byl od otce tak vzdálen.

Odchod od otce

Rubrika: Wilhelm Busch: Ježíš naše naděje V mnohých věcech našeho života jsou příčina a následek spolu tak provázány, že pokud nastane jedno, musí nutně následovat i druhé. Kdo se bude na pláži nerozumně vystavovat slunci, protože chce být hodně opálený, ten se zcela jistě musí spálit. A když někdo neumí hospodařit se svým měsíčním platem, ten musí na konci měsíce hladovět.

1. Samuelova 1

Rubrika: 1. Samuelova Už jste někdy porušili své slovo? Už jste někdy dali slib, který jste nesplnili? Jedno staré přísloví říká, že muž je pouze tak dobrý, jak je jeho slovo. Na dnešní kapitolu se dá podívat hned z několika pohledů. Je to kapitola pro rodiče, jak mají přistupovat ke svým dětem. Zároveň Hanina modlitba i s jejím chvalozpěvem na začátku následující kapitoly, jsou aktuálním příkladem do modlitebního života každého křesťana. Nicméně aspekt, na který bych se chtěl zaměřit dnes, jsou právě sliby.

Nejmocnější zbraň

Rubrika: Cestou víry Někdy je fajn se vrátit o deset let zpátky, ať už je to v tom, že se znovu podíváte na zapomenutá místa nebo třeba v tom, že zase začnete lyžovat :- ) nebo oprášíte starý web, zvlášť tehdy, kdy na to člověk není sám... život s Bohem má tu výhodu, že se jedná o neskutečnou jízdu napříč historii, současností i budoucností, jestliže se lidé jako Jan Hus, Petr Chelčický, J. A. Komenský, Izac Newton, John Wesley, Jim Eliot a miliony dalších...

Velké odhalení

Rubrika: Wilhelm Busch: Ježíš naše naděje Řekl také: Jeden člověk měl dva syny. Lukáš 15,11 Apoštol Pavel jednou vylíčil podstatu evangelia zvláštními slovy: „Co oko nevidělo a ucho neslyšelo, co ani člověku na mysl nepřišlo, připravil Bůh těm, kdo ho milují.“ (1. Korintským 2,9)

Wilhelm Busch: Ježíš naše naděje

Rubrika: Wilhelm Busch: Ježíš naše naděje Když v noci 20. června 1966 konstatovali lékaři v nemocnici v Lübecku náhlou smrt evangelického pastora Wilhelma Busche, rozšířila se zpráva o jeho smrti po celé zemi jako oheň. Hned druhý den ji odvysílaly rádio i televize. Mnoho lidí tato zpráva doslova zdrtila.

Zápalná oběť

Rubrika: Cestou víry Na začátku 10. kapitoly knihy Židům si čteme o tom, že Zákon a jeho oběti byly pouhým stínem budoucího dobra. To dobro bylo zjevené v Kristu a Jeho dokonalé oběti. Je opravdu krásné, když se můžeme skrze Starý Zákon dívat na osobu Pána Ježíše Krista a pak žasnout a radovat se z toho, o co slavnější a lepší je ta Nová smlouva, ve které žijeme my dnes. Kdybyste se mě ještě před pár lety zeptali, co je nejnudnější kniha Bible, řekl bych Vám Leviticus. A je to tato kniha, skrze kterou bych rád abychom dnes pozorovali nádheru našeho Spasitele.

Genesis 41:33-57

Rubrika: Postřehy a inspirace Na dnešním úseku vidíme naplnění Josefova výkladu faraonových snů. Dochází k potvrzení Josefových slov. Minulou středu br. Petr zmínil, že známkou Božích slov je jejich naplnění. A egypťané mohli vidět, jak se postupně naplňuje, o čem mluvil Josef.

Nový web www.ePrednasky.cz

Rubrika: WWW stránky ePrednasky.cz si kladou za cíl komunikovat srozumitelně dobrou zprávu o Ježíši Kristu

Dvě třídy lidí

Rubrika: Cesta k Bohu - D.L.Moody „Dva muži vstupovali do chrámu, aby se modlili.“ (L 18,10) Chci promluvit nyní o dvou třídách lidí: předně o těch, kteří nepociťují potřebu Spasitele, kteří nebyli obviněni ze svých hříchů Duchem Svatým; a za druhé o těch, kteří obviněni jsou z hříchu a volají: „Co mám činit, abych byl spasen?“

Brána do Království

Rubrika: Cesta k Bohu - D.L.Moody „Nenarodí-li se kdo znovu, nemůže viděti království Božího.“
Není snad žádné jiné části Slova Božího, která by byla tak dobře známa, jako tato. Mám zato, že téměř všichni věříme, že ta slova pronesl Pán Ježíš, když učil o znovuzrození.

Přenesmírná láska

Rubrika: Cesta k Bohu - D.L.Moody Ó, kdybych jen mohl učiniti lidem pochopotelný ten pravý význam těchto slov apoštola jana - „Bůh jest láska!“ S tím jediným textem šel bych na kříž světem a prohlašoval tu slavnou pravdu. Můžete-li člověka přesvědčiti, že ho milujete, jistě získali jste srdce jeho.

Oddělení od světa

Rubrika: Ze Slov Pravdy a Lásky Je společně s Kristem v Jeho zavržení (Matouš 10,25) a může očekávat stejné zacházení, s jakým se setkal jeho Pán. Jestliže zůstává věrný svému Bohu a Jeho Slovu, může počítat s pronásledováním, protože: „Dnes je to stejné jako tehdy: ten narozený podle těla pronásleduje narozeného podle Ducha. (Galatským 4,29). Křesťan ví, že „Kdokoli se rozhodne být přítelem světa, stává se Božím nepřítelem“ (Jakub 4,4).

Život Krista podle Matouše

Rubrika: Lekce Nového života Život Krista je vyobrazen v Písmech Nové smlouvy čtyřmi způsoby, pojďme se společně zamyslet nad tím, jak jeho zprávu zaznamenává evangelista Matouš. Celé téma můžete doplnit samostudiem a zodpovězením otázek.

Svobodný sbor - Křesťané Jeseník

Rubrika: Jen tak pro zajímavost Křesťané - Jeseník Pokud zavítáte na dovolenou v okolí Jesenicka, rádi Vás přijmeme. Jsme svobodným, nezávislým sborem (místní církví) následovníků Ježíše Krista, kteří se schází k modlitbám, zpěvu, četbě a studiu Božího slova v Jeseníku, a svými životy šíří známost evangelia. V minulosti sbor spadal pod státní denominaci „Křesťanské sbory“, která vznikla z donucení pod komunistickým diktátem v 50. letech minulého století a následně byla znovuobnovena po „sametové revoluci“. Jelikož si v Písmech NS nečteme o utváření jakýchkoliv nadsborových celků snažíme se následovat příklad prvních křesťanů a podobně jako sbory Praha - Spořilov nebo Ústí nad Labem jsme se osamostatnili.

Inspirovanost Bible

Rubrika: Ze Slov Pravdy a Lásky Mnoho lidí je ochotno připustit, že Bible je hodnotná kniha, ale popírají, že je Božím Slovem. Někteří říkají, že je sice vdechnutá, ale tentýž způsob vdechnutí připisují také spisům různých básníků. Ve 2. Petrově 1,20 čteme, že žádné proroctví Písma nevzniklo z vlastního názoru proroka. Následující verš vysvětluje proč: Proroctví totiž nikdy nepřišlo z lidské vůle, ale Boží lidé mluvili, jak byli puzeni Duchem svatým.

Bůh - blok C

Rubrika: Lekce Nového života Hospodin není netečný vůči svému stvoření. Napříč dějinami můžeme sledovat jeho jedinečný zájem o člověka - ačkoli míra poznání a zodpovědnosti byla v různých dobách různá. Pojďme společně prozkoumat některé z aspektů, které se týkají Božího působení mezi lidmi.

Bůh - blok D

Rubrika: Lekce Nového života Boží Slovo jasně učí, že Bůh je jen jeden, přesto se projevil ve třech Osobách. Pojďme se v závěrečné studii na téma Bůh pokusit nahlédnout do působení a vzájemného vztahu mezi Božími Osobami. Nejsme zanecháni napospas vlastních úvah a filosofie, Boží Slovo nám odkrývá dostatečné množství informací.

Dílo Ducha svatého

Rubrika: Ze Slov Pravdy a Lásky Když si uvědomíme, že člověk je ve svém přirozeném stavu naprosto zkažený a neschopný udělat cokoliv pro své spasení, a že dílem Ducha svatého je usvědčovat ho z hříchu a vést ke Kristu, tak musíme připomenout, že lidé jsou spaseni, ne na základě díla, které v nich koná Duch svatý, ale na základě díla vykonaného pro ně Pánem Ježíšem na Golgatě.

Bůh - blok B

Rubrika: Lekce Nového života Co si představíte pod pojmy Boží svatost, spravedlnost, láska, slitování a milost? Ve druhém bloku lekcí na téma "Bůh" nahlédneme do několika základních charakteristik, kterými se Hospodin dává ve svém Slově poznat.

Věčné zabezpečení věřících

Rubrika: Ze Slov Pravdy a Lásky Základem našeho spasení je Kristovo dílo, které pro nás vykonal a o němž pravil, když umíral: „Dokonáno jest“. Jestliže toto dílo někdy přestane být platné, tak přestává platit i naše spasení. Ale díky Bohu se toto nikdy nestane. O toto spasení, které stojí na Kristu, nemůže věřícího člověka nic připravit. Může se ovšem stát (a žel Bohu se i stává), že věřící v důsledku neposlušnosti ztrácí pokoj, který převyšuje veškerý lidský rozum. Ale to neznamená, že by ztratil spasení.

Bůh - blok A

Rubrika: Lekce Nového života Jaké jsou základní skutečnosti o Bohu, kterému křesťané věří? Zveme Vás na druhý ročník vzdělávacích kurzů "Nový život", které můžete bezplatně stahovat z našeho webu. Měsíčně budeme přidávat vždy jeden kurz, který má čtyři lekce.

Soud nad věřícími

Rubrika: Ze Slov Pravdy a Lásky Mezi lidmi je rozšířený a ustálený názor, že v poslední den nadejde očekávané všeobecné vzkříšení spravedlivých i nespravedlivých, a že teprve potom bude zjeveno, čím lidé opravdu byli, nejen to, co dělali. Pozná se, kdo je dítětem Božím a kdo ne. Písmo však takové učení nezná.

Dvě přirozenosti

Rubrika: Ze Slov Pravdy a Lásky Otevřeně připouštím, že v Písmu se nevyskytují takové výrazy, jako „stará nebo nová přirozenost“, „zastoupení“ nebo „trojice“. Nicméně učení o těchto věcech je v Bibli plně obsaženo.

Kdo není pod zákonem?

Rubrika: Ze Slov Pravdy a Lásky Všichni, kdo se podřizují zákonu, jej nedodržují. Jestliže je ale poslušné naplňování zákona nutnou podmínkou pro dosažení věčného života, kdo může být spasen? Proto na základě skutků Zákona před Ním nebude ospravedlněn nikdo (Římanům 3,20). Boží Slovo nás ujišťuje, že Kdo věří v Syna, má věčný život (Jan 3,36; 5,24).

Jistota spasení

Rubrika: Ze Slov Pravdy a Lásky Mnoho lidí považuje za domýšlivost, jestliže někdo říká: „Vím, že jsem spasen“. Tito lidé si myslí, že vše co můžeme s jistotou tvrdit je, že můžeme doufat v dobrý konec a čekat až na soudný den, kdy se teprve dozvíme, kam přijdeme. Zda do nebe či do pekla.

Znovuzrození

Rubrika: Ze Slov Pravdy a Lásky Učený židovský zákoník Nikodém byl překvapen Kristovým prohlášením: „Amen, amen, říkám ti: pokud se někdo nenarodí znovu, nemůže spatřit Boží království“ (Jan 3,3). Ačkoli zákon dobře znal a byl v jeho znalosti vychován, přesto mu Pán Ježíš musel své prohlášení zdůraznit slovy: „Nediv se, že jsem ti řekl: Musíte se znovu narodit“ (Jan 3,7).

Přímé stezky pro dítky Boží - Úvod

Rubrika: Ze Slov Pravdy a Lásky V sérii článků bychom chtěli návštěvníkům webových stránek přiblížit obsah brožury, která byla sepsána Alexandrem Marshallem a ve 20. letech minulého století byla do češtiny přepsána a upravena bratrem F. J. Křesinou. Jednotlivé články se zabývají texty Božího Slova a staví je do kontrastu se vším, co se během staletí vyvíjelo a postupně pronikalo do života věřících a jejich společenství. Čtenář tak má možnost sám posoudit rozpor mezi tím, co učí Bible a tím, co do Božího zjevení vnáší člověk. Původní text z roku 1927 je přetransformován do současného jazyka.

Hříchy Jeroboámovy

Rubrika: Úvahy Co mají společné hříchy Jeroboámovy s církevními dějinami? Jakým způsobem se s nimi vypořádala reformace? Jak nahrazuje církevnické kněžstvo pravé duchovní kněze? K jakému jednání nás v této souvislosti vybízí Pán Ježíš v úvodních kapitolách knihy Zjevení?

Modlitba, zbraň víry

Rubrika: Úvahy Modlitba je nejpodivuhodnější a také nejúspěšnější zbraň, kterou sám Bůh vložil do rukou svého lidu, aby dobýval velkolepých vítězství nad mocí zlého nepřítele... Svatým Božím všech věků byla modlitba právě tak samozřejmá jako dýchání... Co překáží vyslyšení modlitby?

Odpověď na matoucí otázku - Matouš 17,19

Rubrika: Úvahy Lidský život už po staletí je vyznačován vytrvalým úsilím člověka o vypuzení zla ze země. Zřídka kdy se člověk docela smířil se zlem, protože přes všechno své rozumářství, ústupky a alibi ví, že to co je, není ještě tím, co by mělo být, a že to „nynější“ není ještě to „jediné možné“. Přestože v jeho duši velmi často dravě vyvstává zlá smyslnost, sobectví a krutost, něco uvnitř mu říká, že to jsou vetřelci a připomíná mu jeho vyšší určení a jeho poddanost něčemu mnohem vznešenějšímu.

Poznámky v bibli (kapitola 13.)

Rubrika: Úvahy Starý písař praví, že některé knihy mohou být ochutnány a jiné pohlceny, jiné zase musí být rozžvýkány a stráveny. Bible je kniha, kterou jako bezedný pramen nikdy nelze vyčerpat. Z jejích listů stále vyřazuje nové světlo. Proto ono velké kouzlo pravidelného a horlivého studia bible. Proto také potřeba činit si poznámky v bibli.

Studium Slova (12.kap.)

Rubrika: Úvahy Nedávno se mi dostalo podivuhodného požehnání zkoumáním sedmera „blahoslavenství“ ve Zjevení Janově. Kdyby Bůh nebyl chtěl, abychom porozuměli této knize, nebyl by nám ji vůbec dal. Mnozí říkají, že je tak temná a tajuplná, že obyčejní čtenáři jí nemohou porozumět. Ale pokračujme jen a zahloubejme se do ní, pak se znenáhla ukážou ukryté v ní poklady.

Studium pojmů (11.kap)

Rubrika: Úvahy Praktické pojednání o některých biblických pojmech spolu s ilustrací jak bychom při jejich studiu měli postupovat. "Dříve jsem bibli zavřel a o víru se modlil; nyní však bibli otevírám a začínám studovat. Od té doby má víra roste."

Půlnoční klepání

Rubrika: Úvahy Je půlnoc ve společenských řádech. Na mezinárodním obzoru vidíme národy pachtící se v ohromné a trpké honbě za svrchovaností. Jedna generace již vybojovala dvě světové války a mraky třetí jsou stále nebezpečně nízko. Člověk má teď v rukou atomové a jaderné zbraně, které mohou zničit ve chvilce všechna hlavní města světa. A přece pokračují závody ve zbrojení a vybuchují v ovzduší jaderné pokusy, i když víme o smutném výhledu do budoucnosti, kdy i ten vzduch, který dýcháme, bude otráven atomovým odpadem. Přivedou tyto okolnosti a zbraně lidský rod k záhubě?

Studium předobrazů (10.kap)

Rubrika: Úvahy Bibli můžeme studovat tak, že se celá látka rozvrhne na dějiny, předobrazy, proroctví, zázraky a podobenství. Je velmi zajímavé studovat v bibli předobrazy. Budeš-li předmět dobré knihy vztahovat na sebe, podivíš se, jak tě to zaujme. Věrných obrazů a předobrazů nás samotných je v bibli mnoho.

Třetí den - Pravé místo pro stvoření

Rubrika: Očekávání na Boha Kéž bychom dovedli v této knížce ukázat, co znamená pro věřícího člověka očekávání na Boha, jak je máme prožívat a prakticky využít v práci, jaké požehnání nám vzejde z toho, že se k tomu odvážíme znovu a znovu, a jak převzácné a milé je pozvání, které k nám zaznívá od Božího trůnu: „Očekávej jediné na Boha!“

Ze Slov Pravdy a Lásky 1941,1946,1947

Rubrika: Ze Slov Pravdy a Lásky Posledních několik čísel měsíčníku "Ze Slov Pravdy a Lásky" předtím než byly sbory Páně zakázány. V posledních číslech nalezneme také řadu příspěvků od bratra Luboše Pavla Křesiny, který později pokračoval v díle svého otce. Knihy, které jsou dodnes "na indexu" a jejichž veřejná distribuce byla v roce 2012 zakázána představiteli KŘSB můžete objednat na stránkách www.kresina.org.

Jak se modlit?

Rubrika: Úvahy V 1. listu Jana 5,13-15 nalézáme první podmínku k vyslyšení modlitby. Máme Boha prosit za takové věci, které by byly podle jeho vůle. Nikde nemáme ujištění o tom, že budou vyslyšeny modlitby, které jsou proti Boží vůli.

Metody studia bible (9. kap.)

Rubrika: Úvahy Bibli je možné studovat dvěma, a to zcela opačnými způsoby. Jeden způsob je ten, že si celou bibli prohlédneme jakoby dalekohledem a snažíme se v ní objevit Boží příkazy; druhy způsob zkoumaní se děje jakoby drobnohledem, kdy se pouštíme do každého jednotlivého verše, pečlivě jej rozčleníme a rozdělíme na nejmenší součástky. Zkoumáme-li pomocí první metody první knihu Mojžíšovu, mohli bychom ji nazvat setbou celé bible: vypráví nám o životě, smrti a zmrtvýchvstání a zahrnuje tak v sobě celou ostatní část bible.

Jak čekat Pána?

Rubrika: Úvahy Nemyslím tím, abys peníze, které dostaneš, vyhodil oknem, anebo dá-li ti Bůh možnost obchodovat, abys toho nechal a řekl, že nemáš nic společného se světem. Naopak. Máme činit všechno ke cti a slávě Pána Ježíše: „buď že jíte, nebo pijete, nebo cožkoli jiného činíte.“ To je pravá svoboda, pravá radost a pravé štěstí! A nalezne-li nás Pán takto při svém příchodu, jak budeme šťastni, až ho spatříme...

Odpuštění hříchů

Rubrika: Úvahy Nyní bych rád v bratrské lásce a přátelství dal mladým věřícím několik pokynů, jak by si zachovali duchovní radost a svěžest. Je předně nutné číst pravidelně Písmo svaté.... Nyní čtu pravidelně Bibli již 47 let. Bibli jsem přečet více než stokrát, a začnu-li znovu, nalézám ji vždy stejně svěží. Přemýšlejte o tom, zvláště vy, moji milí mladí bratři a sestry a nechť je vaším přáním: Kéž bych žil ke cti a slávě Boží!

Izaiáš 53,5.6

Rubrika: Úvahy Jistě všichni víte, moji milí přátelé, na koho myslel prorok Izaiáš v tomto místě. Není to nikdo jiný než náš velký, drahý Pán Ježíš Kristus. Toto nebylo napsáno po jeho smrti na kříži ani krátce předtím, když se již mohlo předpokládat, co se s ním stane. Ne, to bylo napsáno přibližně 750 let před jeho příchodem na svět.

Chana

Rubrika: 1. Samuelova Jak krásné a pokojné jsou chvíle, ve kterých se vědomě nacházíme v Boží vůli pro náš život. Nad rozbouřeným mořem zavládne naprosté utišení, protože útoky a dunění vln odráží mocný hlas našeho Spasitele. „Přistoupili k němu, vzbudili ho a řekli: „Mistře, Mistře, hyneme!“ On vstal, pohrozil větru a přívalu vod; i ustaly a nastal klid.“L 8,24