Logo

Andělé - Charakteristika

Dnešní - poněkud delší - část studie o andělech nás provede biblickým učením o charakteristických vlastnostech a projevech těchto nebeských bytostí. Andělé jsou stvořené duchovní bytosti.
- jsou stvořeni (najednou) Bohem – Jeho rozkazem (Ž 148,2-6Chvalte ho, všichni jeho andělé, chvalte ho, všechny jeho zástupy. 3 Chvalte ho, slunce s měsícem, chvalte ho, všechny jasné hvězdy. 4 Chvalte ho, nebesa nebes, rovněž vody nad nebesy, 5 chvalte Hospodinovo jméno! Vždyť on přikázal, a bylo to stvořeno, 6 on tomu dal povstat navěky a navždy, nařízení, které vydal, nepomine.; Ne 9,6Ty, Hospodine, jsi ten jediný, ty jsi učinil nebe, nebesa nebes a všechen jejich zástup, zemi i vše, co je na ní, moře i vše, co je v nich. Sám to všechno zachováváš při životě a nebeské zástupy se ti klanějí. )

- byli stvořeni před stvořením světa, jejich stvoření předchází událostem v Genesis jedna (Job 38,4-7 Kde jsi byl, když jsem zakládal zemi? Pověz, víš-li něco rozumného o tom. 5 Víš, kdo stanovil její rozměry, kdo nad ní natáhl měřící šňůru? 6 Do čeho jsou zapuštěny její podstavce, kdo kladl její úhelný kámen, 7 zatímco jitřní hvězdy společně plesaly a všichni synové Boží propukli v hlahol?)

- vše bylo stvořeno skrze Pána Ježíše (Kol 1,16 Jím bylo stvořeno všechno, co je na nebi i na zemi, věci viditelné i neviditelné, jak trůny, tak panství, jak vlády, tak mocnosti - všechno je stvořeno skrze něj a pro něj.)

- jako stvořené bytosti nejsou věční, ale trvalí, mají počátek, ale ne konec, neumírají. Padlí andělé budou odsouzeni k věčnému trestu v ohnivém jezeře (Mt 25,41 Těm po levici však tehdy řekne: `Jděte ode mě, vy proklatí, do věčného ohně, který je připraven pro ďábla a jeho anděly,; 2 Pt 2,4 Bůh přece neušetřil anděly, kteří zhřešili, ale svrhl je do nejhlubší propasti a vydal řetězům temnoty, aby byli střeženi k soudu; Ju 6 A ty anděly, kteří nezachovali svou prvotnost, ale opustili svůj příbytek, uchoval k soudu toho velikého dne ve věčných poutech pod temnotou).

- jsou úplným společenstvím, nepotřebují se reprodukovat, nežení se ani nevdávají (Mt 22,30 Vždyť při vzkříšení se lidé nežení ani nevdávají, ale jsou jako Boží andělé v nebi.)

- jejich počet je nesmírný, nespočitatelné množství – Žd 12,22 desetitisíce; Zj 5,11 desetitisíce desetitisíců a tisíce tisíců - A viděl jsem a slyšel hlas mnoha andělů okolo toho trůnu, těch bytostí a těch starců; a jejich počet byl desetitisíce desetitisíců a tisíce tisíců, Da 7,10 (středověcí učenci ve 14.st. na základě biblické numerologie dospěli k závěru, že existuje 301 655 722 andělů.)

- místo přebývání andělů: Podle některých veršů by se mohlo zdát, že jejich přebývání je vázáno jen na nebesa – Mk 13,32 "O tom dni a hodině však nikdo neví - ani andělé v nebi ani Syn, jenom Otec. Avšak vzhledem k tomu, že slouží Pánu Bohu, který není fixován na nějaké místo, tak i oni mají přístup do celého vesmíru. Z mnoha míst Písma vidíme, že působí i na zemi.

- jsou to duchové, proto nemají hmotné tělo jako člověk, nemají maso ani krev (též zlí andělé, proto nevedeme boj proti tělu a krvi Ef 6,12 Vždyť náš boj není proti krvi a tělu, ale proti vládám, proti mocnostem, proti světovládcům temnoty tohoto věku, proti duchovním silám zla v nebesích. ), také se nežení, nerozmnožují a neumírají (Mk 12,25 Vždyť až lidé vstanou z mrtvých, nebudou se ženit ani vdávat, ale budou jako andělé v nebi, též Mt 22,30; Lk 20,36 Nebudou už totiž ani moci zemřít, neboť jsou rovni andělům. A jsou synové Boží, poněvadž jsou synové vzkříšení. ).
Jsou stvořeni jako „vyšší“ než člověk (Žd 2,7 Učinils jej o málo menším než anděly, korunovals jej slávou a ctí, ustanovils jej nad dílem svých rukou), ale „nižší“ než Pán Bůh, mají určitá omezení (v moci, síle, moudrosti). Na rozdíl od člověka však nejsou stvořeni k Božímu obrazu. Není jim ani určeno dílo spásy, věřící jednou budou posuzovat anděly (I. Kor 6,3 Nevíte, že budeme soudit anděly? Čím spíše tedy věci tohoto života?).

- jsou skuteční, ale ne vždy viditelní, protože to jsou duchovní bytosti. Někdy mohou být spatřeni, ale nemusejí být poznáni (Žd 13,2 Nezapomínejte na pohostinnost - vždyť díky ní někteří nevědomky hostili anděly!). V určitých situacích jim Bůh dává viditelnou lidskou podobu nebo člověku schopnost je vidět (Nu 22,31 I sňal Hospodin clonu z Bileámových očí a on spatřil Hospodinova posla, jak stojí v cestě s taseným mečem v ruce. Poklonil se a padl na tvář. 2 Královská 6:17 Potom se Elíša modlil: "Hospodine, otevři mu prosím oči, aby viděl!" Tu Hospodin otevřel mládenci oči a on uviděl horu plnou koní a ohnivých vozů okolo Elíši. Když je Pán Bůh posílá k člověkovi, mívají lidskou podobu (G 18,2; G 19,1, Mk 16,5, Lk 24,4), zajímavé je, že se objevují jako mladí či zralý muži, ne jako starci, též ne jako ženy (Zach. 5,9?). Také nikde není výslovně uvedeno, že andělé mají křídla (srov. Da 9,21 a Zj 14,6). Je to řečeno jen o cherubech a serafech.

- byli stvořeni jako svatí, co Bůh stvořil bylo dobré, ti andělé, kteří nepodlehli hříchu jsou nazýváni svatí (Mk 8,38) či vyvolení (I.Tim 5,21), na rozdíl od těch padlých, kteří se postavili proti Bohu.

- vědí mnoho, ale nikoliv vše; jejich moudrost je zřejmě obrovská (2S 14,20 Jen proto, aby se tato záležitost stočila žádoucím směrem, dopustil se tvůj služebník Jóab této věci. Můj pán je však moudrý, tak moudrý jako Boží posel, a pozná vše, co se na zemi děje." ); Jejich znalosti jsou zřejmě dány jejich dlouhověkostí – znalost historie, zkušenosti. Pán Bůh je použil i k tomu, aby vyložili Danieli a Zachariášovi vidění.
ale neznají den druhého příchodu našeho Pána (Mt 24,36 O tom dni a hodině však nikdo neví - ani nebeští andělé - pouze sám můj Otec. ), tento verš dokládá, že toho vědí mnoho.
nechápou plně dílo spasení (I.Pt 1,12: 1:10 Toto spasení se snažili vyhledat a objevit proroci, kteří prorokovali o té milosti, která měla přijít k vám. 11 Zkoumali, co a pro kterou dobu jim ukazoval Ten, který byl v nich, totiž Kristův Duch, předem svědčící o Kristových utrpeních a o veliké slávě, která přijde po nich. 12 Jim bylo zjeveno, že ne sobě, ale nám zprostředkovávali to, co vám nyní bylo oznámeno skrze ty, kdo vám kázali evangelium v Duchu Svatém poslaném z nebe. Do těchto věcí touží nahlédnout andělé. )

- mají velikou moc, nikoliv nejvyšší a neomezenou, je jim propůjčena od Boha ke konání Jeho záměrů. Všechna moc a síla pochází od Boha, který je všemohoucí. Andělé mohou jen to, co jim dovolí (to platí i to těch zlých andělích i o satanovi, viz Job 1,12; Hospodin na to satanovi odvětil: "Nuže, měj si moc nade vším, co mu patří, pouze na něho ruku nevztahuj." A satan od Hospodina odešel. Job 2,6-7 Hospodin na to satanovi odvětil: "Nuže, měj si ho v moci, avšak ušetři jeho život." 7 A satan od Hospodina odešel a ranil Jóba od hlavy k patě ošklivými vředy.
To, že jsou mocní je napsáno několikrát přímo v Písmu a taky to poznáváme ze skutků, které konají. Mají větší sílu a moc než lidé (2Pt 2,11 Přitom ani andělé, kteří jsou větší v síle a moci, nevynášejí proti nim před Pánem potupný rozsudek.). Za krále Ezechiáše jeden Hospodinův anděl pobil 185 tisíc asyrských vojáků (2Král. 19,35 Stalo se pak té noci, že vyšel Hospodinův anděl a pobil v asyrském táboře sto osmdesát pět tisíc. Za časného jitra, hle, všichni byli mrtví, všude mrtvá těla.).
V Žalmu 103,20 jsou nazváni mocní v síle (Dobrořečte Hospodinu, jeho andělé, vy silní bohatýři, kteří plníte, co řekne, vždy poslušni jeho slova!), podobně i v 2 Tes 1,7 (a vám, kdo jste sužováni, odpočinutím s námi, až se zjeví Pán Ježíš z nebe se svými mocnými anděly). Jejich sílu potvrzuje i odvalení kamene u hrobu Pána Ježíše (Mt 28,2 odhaduje se, že mohl vážit okolo 4t)
Jako mocní andělé zprostředkují konečné Boží soudy (Zj 20,1-3 Potom jsem uviděl anděla sestupujícího z nebe, který měl v ruce klíč od propasti a veliký řetěz. 2 Ten se zmocnil draka, toho dávného hada, jenž je ďábel a satan, a svázal jej na tisíc let. 3 Uvrhl ho do propasti, zamkl ho a zapečetil ji nad ním, aby už nesváděl národy, dokud se nenaplní těch tisíc let; potom totiž musí být nakrátko propuštěn.;a další)
Andělé jednají Božím jménem a lidé měli rozpoznat, že skrze je jedná Pán Bůh a oslavovat jen Jeho (Sk 12,7-11 Tehdy Petr přišel k sobě a řekl: "Teď opravdu vím, že Pán poslal svého anděla a vytrhl mě z Herodovy ruky a ze všeho, co židovský lid očekával.")

- nejsou to naprogramovaní roboti, mohou rozhodovat a volit, mají svobodnou vůli (Zj 22,8-9 A já Jan jsem tyto věci viděl a slyšel. A když jsem je uslyšel a uviděl, padl jsem, abych se klaněl u nohou toho anděla, který mi tyto věci ukazoval. 9 Ale on mi řekl: "Hleď, abys to nedělal! Neboť jsem spoluslužebník tvůj i tvých bratrů proroků a těch, kteří zachovávají slova této knihy. Klaněj se Bohu."); Boží andělé jednají poslušně a oddaně a s odhodlaným zápalem.
Iz 14,11-15 někteří svého postavení zneužili a proto byli svrženi. (Do podsvětí byla svržena tvá pýcha, hlučný zvuk tvých harf. Máš ustláno na hnilobě, přikrývku máš z červů." 12 Jak jsi spadl z nebe, třpytivá hvězdo, jitřenky synu! Jak jsi sražen k zemi, zotročovateli pronárodů! 13 A v srdci sis říkal: "Vystoupím na nebesa, vyvýším svůj trůn nad Boží hvězdy, zasednu na Hoře setkávání na nejzazším Severu. 14 Vystoupím na posvátná návrší oblaků, s Nejvyšším se budu měřit." 15 Teď jsi svržen do podsvětí, do nejhlubší jámy!).

Jejich pozice vůči člověku:
- Žd 2,7-9 Učinils jej (člověka) o málo menším než anděly. Přijetím lidského těla se Pán Ježíš úžasným způsobem ponížil, a to z lásky k nám hříšným lidem. Jsou vyšší v moci, síle, inteligenci než člověk.
- Jsou služební duchové, které Pán Bůh, vysílá ke službě svému lidu
- Člověk je však nemá v žádném případě uctívat Kol 2,18-20 Ať vás nikdo, kdo si libuje ve falešné pokoře a v andělském náboženství, nepřipraví o vítěznou odměnu. Takový se vydává do věcí, jež neviděl, prázdně se nadýmá svou tělesnou myslí 19 a nedrží se hlavy, z níž celé tělo podporované a spojené klouby a šlachami roste Božím vzrůstem.
20 Když jste tedy s Kristem zemřeli principům světa, proč se poddáváte těm ustanovením, jako byste ještě žili ve světě?
- Není jim adresováno dílo spásy, lidem ano Ef 2,4-6 Ale Bůh, který je bohatý v milosrdenství, pro svou velikou lásku, kterou si nás zamiloval, 5 obživil spolu s Kristem i nás, mrtvé v proviněních - jste spaseni milostí - 6 a spolu s ním vzkřísil a posadil na nebesích v Kristu Ježíši,
- Jejich jednání budeme my věřící jednou posuzovat (I.Kor 6,3 Nevíte, že budeme soudit anděly? Čím spíše tedy věci tohoto života?)
- Nebudou se podílet na budoucí vládě Krista, ale křesťané ano (Žd 2,5 Ten budoucí svět, o němž mluvíme, přece nepoddal andělům)
- Mají velikou radost ze spasení hříšníka (Lk 15,10 Říkám vám, že tak je radost před Božími anděly nad jedním hříšníkem, který činí pokání.")

Příbuzné, související nebo podobné články

Andělé - Různé skupiny - 2. část
Andělé - Různé skupiny
Rozdělení andělů - Dobří a zlí andělé
Andělé - Pár slov úvodem