Logo

Andělé - Pár slov úvodem

Písmo se o nich sice mnohokrát zmiňuje, přesto však nejsou v centru jeho pozornosti. Pasáže o andělech se soustřeďují na Pána Boha. Když je o nich zmínka, je to proto abychom se více dozvěděli o Bohu a jeho činech. Studium andělského světa nám může přinést další poznatky o jejich Tvůrci, nahlédnutí do světa andělů, vrhá pohled i na Stvořitele, Jeho vlastnosti a dílo. Bible klade tedy hlavní důraz na Pána, ne na služebníky. Přesto však i studium těchto ušlechtilých stvoření, kterým andělé bezesporu jsou, může být pro nás užitečné. V mnohém nám tito Boží služebníci mohou být vzorem, např. v pokoře – slouží výhradně k Boží slávě, ne své, naprosto oddaně poslouchají svého Krále.

Důvodem, proč se jimi zabývat, je i to, že Písmo o nich velice častokrát mluví (196x, 103x v SZ a 93x v NZ) a zmínky o nich jsou rozesety skrze celou Bibli, počínaje Genesis konče Zjevením (nejméně ve 34 knihách), jsou důležitou součástí Božího zjevení. I jejich vztah k Pánu Ježíši není zanedbatelný.

Pojem
Hebrejské slovo pro anděla je mal’ách, které znamená posel. V Písmu je užíváno, jak pro lidské tak i nadpřirozené posly. Jejich úkolem bylo: přinést určitou zprávu, vyplnit speciální poslání nebo representovat, toho kdo je vyslal. V řeckém textu je slovo αγγελος (angelos), které také znamená posel a zněj je utvořeno české slovo anděl, a je také užíváno jak pro lidské, tak i nadpřirozené posly.
Kromě pojmu anděl užívá Písmo i další označení pro tyto duchovní bytosti: služební duchové (Žd 1,13), svatí (Ž 89, 6-9), Hospodinovy zástupy (I. Sam 1,11), synové Boží (Job 1,6 a 38,7).

Definice: Anděl je duchovní bytost, stvořená Pánem Bohem k tomu, aby Jemu sloužil, plní předně funkci jeho posla.

 Jsou to tedy nositelé Božích poselství, ať už slovních či skutkových. Jsou služební duchové (Žd 1,7.14). Slouží Bohu, často však objektem jejich služby je člověk.
Židům 1:7 O andělech sice říká: "On činí své anděly větry a své služebníky plameny ohně,"
Židům 1:14 Nejsou snad všichni služebnými duchy, posílanými k službě těm, kdo se mají stát dědici spasení?

Náleží Bohu:
„mí andělé“ (Ex 23,23; 32,34; Zj 22,16);
„jeho andělé“ (Sk 12,11 .. );
„anděl Hospodinův“;
„anděl Boží“;
„andělé Syna člověka“

Příbuzné, související nebo podobné články

Andělé - Různé skupiny - 2. část
Andělé - Různé skupiny
Rozdělení andělů - Dobří a zlí andělé
Andělé - Charakteristika