Logo

Andělé - Různé skupiny - 2. část

V našem seriálu článků o andělích budeme pokračovat a tentokrát si povíme něco o skupině, která je nazvaná Serafové, také o vyvolených andělech a nakonec o Andělu Hospodinovu. Serafové
Slovo pochází od hebrejského śáráf – pálit, sálat, přeneseně být vznešený. Jsou popsáni v Izaiášově vidění (Iz 6,1-7), jak vyzařují slávu a oslnivou ryzost Boží. Vyhlašují Boží svatost a svrchovanost. Jejich úkol je chválit Pána Boha. Serafové podobně jako cherubové střeží Boží trůn. Mají tři páry křídel, jedněmi si zakrývají tvář (uctivá bázeň před Boží svatostí), druhými nohy (skromnost jejich slavné služby) a třetími se nadnášejí.

Posly nebo hlásné zmiňuje pouze Daniel 4,10.14.20. Jsou to svatí, kteří horlivě prosazují svrchovaná Boží rozhodnutí.

Pak existují veliké počty andělských zástupů, kterým nebyla dána konkrétní jména nebo označení. Někdy jsou popisováni jako vyvolení andělé (I.Tim 5,21) narozdíl od těch kteří padli.
Některými autory jsou andělé členěni podle úkolů či služeb – ve vztahu k Církvi, posledním soudům ve Zjevení, k Pánu Ježíši atd.

Anděl Hospodinův
Zvláštním označením ve Starém zákoně je "anděl Hospodinův" (mal’ách JHVH). V mnoha případech je ztotožňován se samým Bohem (G 16,11 x G 16,13 Hospodinův posel jí řekl: "Navrať se ke své paní a pokoř se pod její ruku." 10 Dále jí řekl: "Velice rozmnožím tvé potomstvo, takže je nebude možno ani spočítat." 11 A dodal: "Hle, jsi těhotná, porodíš syna a dáš mu jméno Izmael (to je Slyší Bůh), neboť Hospodin tě ve tvém pokoření slyšel. 12 Bude to člověk nezkrotný, jeho ruka bude proti všem a ruce všech budou proti němu; bude stát proti všem svým bratřím." 13 I nazvala Hagar Hospodina, který k ní promluvil, "Bůh vševidoucí", neboť řekla: "Zda právě zde jsem nesměla pohlédnout za tím, který mě vidí?";

18,2 x 18,13-33 Rozhlédl se a spatřil: Hle, naproti němu stojí tři muži. Jakmile je spatřil, vyběhl jim ze dveří stanu vstříc, sklonil se k zemi; 13 Tu Hospodin Abrahamovi řekl: "Pročpak se Sára směje a říká: »Což mohu opravdu rodit, když už jsem tak stará?«; 33 Hospodin po skončení rozmluvy s Abrahamem odešel a Abraham se vrátil ke svému místu.

Genesis 31:11 Ve snu mi tehdy Boží posel řekl: »Jákobe!« Odvětil jsem: »Tu jsem.« 12 I řekl mi: »Rozhlédni se a viz: Všichni samci, skákající na ovce a kozy, jsou pruhovaní, skvrnití a stříkaní. Viděl jsem totiž všechno, co ti Lában dělá. 13 Já jsem Bůh z Bét-elu, kde jsi olejem pomazal posvátný sloup a kde ses mi zavázal slibem. Vyjdi teď hned z této země a navrať se do své rodné země.«"

Ex 3,1-6 Mojžíš pásl ovce svého tchána Jitra, midjánského kněze. Jednou vedl ovce až za step a přišel k Boží hoře, k Chorébu. 2 Tu se mu ukázal Hospodinův posel v plápolajícím ohni uprostřed trnitého keře. Mojžíš viděl, jak keř v ohni hoří, ale není jím stráven. 3 Řekl si: "Zajdu se podívat na ten veliký úkaz, proč keř neshoří." 4 Hospodin viděl, že odbočuje, aby se podíval. I zavolal na něho Bůh zprostředku keře: "Mojžíši, Mojžíši!" Odpověděl: "Tu jsem." 5 Řekl: "Nepřibližuj se sem! Zuj si opánky, neboť místo, na kterém stojíš, je půda svatá." 6 A pokračoval: "Já jsem Bůh tvého otce, Bůh Abrahamův, Bůh Izákův a Bůh Jákobův." Mojžíš si zakryl tvář, neboť se bál na Boha pohledět.

Sd 6,11 x 6,14 I přišel Hospodinův posel a posadil se v Ofře pod posvátným stromem, který náležel Jóašovi Abíezerskému; jeho syn Gedeón mlátil pšenici v lisu, aby s ní utekl před Midjánci. 14 Hospodin se k němu obrátil a pravil: "Jdi v této své síle a vysvobodíš Izraele z rukou Midjánců. Hle, já tě posílám." 22 Tu Gedeón shledal, že to byl Hospodinův posel, a zvolal: "Běda mi, Panovníku Hospodine, vždyť jsem viděl Hospodinova posla tváří v tvář!" 23 Hospodin jej však uklidnil: "Pokoj tobě; neboj se, nezemřeš."

Sd 13,21-22 Potom se už Hospodinův posel Manóachovi a jeho ženě neukázal. Tehdy Manóach poznal, že to byl posel Hospodinův, 22 a řekl své ženě: "Určitě zemřeme, neboť jsme viděli Boha.").

Podle některých míst lze tohoto anděla Hospodinova odlišit od Boha, neboť Bůh k němu hovoří ( 2S 24,16 Pak vztáhl anděl svou ruku nad Jeruzalém, aby v něm šířil zkázu. Ale Hospodina pojala nad tím zlem lítost. I řekl andělu, jenž šířil mezi lidem zkázu: "Dost, již přestaň." Hospodinův anděl byl právě u humna Aravny Jebúsejského; 1Pa 21,15) a onen anděl hovoří k Bohu (Za 1,12-13 Nato Hospodinův posel zvolal: "Hospodine zástupů, jak dlouho se ještě nechceš slitovat nad Jeruzalémem a nad judskými městy, jimž dáváš pociťovat svůj hrozný hněv již po sedmdesát let?" 13 Hospodin poslovi, který se mnou mluvil, odpověděl slovy dobrými, slovy útěšnými.) Podle řady vykladačů to není jen nějaký vyšší anděl, ale Pán zjevující se v andělské podobě. Jelikož tento anděl není zmiňován v Novém zákoně, jde patrně o projev druhé osoby Trojice, tedy Pána Ježíše (v Lk 1,11; 2,8; Sk 5,19 není v řečtině určitý člen, jde tedy o normálního anděla).

Když se Manóach ptá v Sd 13 Hospodinova posla na jméno, odpovídá mu, že je podivuhodné (hebr. pele). V Iz 9,5 kde je proroctví o PJK je o něm užito stejné jméno (Neboť se nám narodí dítě, bude nám dán syn, na jehož rameni spočine vláda a bude mu dáno jméno: "Divuplný rádce, Božský bohatýr, Otec věčnosti, Vládce pokoje.")

Exodus 23:20 Hle, posílám před tebou posla, aby tě opatroval na cestě a aby tě uvedl na místo, které jsem připravil. 21 Měj se před ním na pozoru a poslouchej ho, nevzdoruj mu, neboť přestupky vám nepromine, poněvadž v něm je mé jméno. 22 Když jej však budeš opravdu poslouchat a činit všechno, co mluvím, stanu se nepřítelem tvých nepřátel a protivníkem tvých protivníků. 23 Můj posel půjde před tebou a uvede tě k Emorejcům, Chetejcům a Perizejcům, ke Kenaancům, Chivejcům a Jebúsejcům, a já je zničím.

Na jiném místě je napsáno, že Bůh se o své jméno s nikým nedělí.

Příbuzné, související nebo podobné články

Andělé - Pár slov úvodem
Andělé - Charakteristika
Rozdělení andělů - Dobří a zlí andělé
Andělé - Různé skupiny