Logo

Byla potopa globální nebo regionální? Druhá část

Ve druhé a zároveň poslední části studie amerického křesťanského vědce Dr. Joele R. Beekeho si uvedeme dalších 6 argumentů pro tvrzení, že biblická potopa, jak o ní víme z knihy Genesis byla celosvětová.

5. argument

Genesis 7:18 uvádí „Vody zmohutněly a stále jich na zemi přibývalo“, podobně se píše ve verši 19 „vody na zemi převelice zmohutněly“. Slovo zmohutněly udává, že zatopení bylo strašné, všechno bylo pokryté. Verš 19 pokračuje a říká:

„...až přikryly všechny vysoké hory, které jsou pod nebesy. Do výšky patnácti loket vystoupily vody, když byly přikryty hory.

Takže i ty nejvyšší vyrcholy a hory byly pokryté vodou v hloubce nejméně 6,75 metrů. To rozhodně nezní jako nějaká lokální záplava.

6. argument

Povšimněme si, že vody potopy stoupaly celých 150 dní. Genesis 7:24 říká: „Mohutně stály vody na zemi po sto padesát dnů.“ Tyto vody potopy baly natolik rozsáhlé, že Genesis 8:5 říká, že během dalších dvou a půl měsíce nebylo vidět vrcholy vůbec žádných hor. Jak dlouho by mohl Noe a jeho rodina plout uprostřed místní potopy bez toho, aby uviděli třeba jen jediný vrcholek hory? To není žádná lokální záplava.

7. argument

Po potopě Bůh zaslíbil, že už nikdy svět nezatopí. Říká:

„Už nebude vyhlazeno všechno tvorstvo vodami potopy a nedojde již k potopě, která by zahladila zemi.“ Genesis 9:11

Pokud se Boží slib vstahuje jen na místní záplavy, potom Bůh opakovaně porušil svoje zaslíbění, ke kterému se ve smlouvě zavázal. Tento slib má význam, jen pokud byla potopa globální – univerzální a Bůh slíbil, že už nikdy nevykoná znovu takový akt tím, že by dal celý svět pod vodu. Bůh dokonce ustanovil duhu jako znamení svého smluvního zaslíbení – znamení, které dodnes vídáme po celém světě.

8. argument

Noe se svoji rodinou – jak nám říká Petr – byli jediní, kdo unikli před vodami (1. list Petrův 3:20). Genesis 6:17 nám zase říká, že každé jiné tělo zahynulo. To samé potvrzuje Ježíš v Lukášově evangeliu 17:26 – 27:

Jako bylo za dnů Noé, tak bude i za dnů Syna člověka: Jedli, pili, ženili se a vdávaly až do dne, kdy Noé vešel do korábu a přišla potopa a zahubila všechny

Kristus zde přirovnává soud, který zasáhl lidi za dnů Noe k soudu, který příjde na lidi v poslední den. Potopa tedy představuje prorocký předobraz definitivného soudu. Nemohla by jím ale – samozřejmě – být, pokud by nebyla univerzální, pakliže víme, že když se Kristus vrátí, soud přijde na lidi odevšud, souzený bude celý svět. Z toho vyplývá, že za Noemových dní byl globální, ne omezený.

9. argument

Hned po potopě dal Bůh Noemovi v Genesis 9:1 to samé, co dal Adamovi v Genesis 1:28: „Ploďte a množte se a naplňte zemi“ Paralelní vyhlášení zazněla, i co se týká vlády nad zvířaty (porovněj Genesis 9:2 a 1:28) a pokrmů, které je člověku dovolené jíst (porovnej Genesis 9:4-5 a 1:29-30) Tyto pravidla jsou po potopě sformulována pro nový svět, který začína Noem, právě tak jako byla ta před potopou, když svět začal Adamem.

10. argument

Rodokmen v Genesis 10:1-32 ukazuje, že všichni lidé žijící po potopě jsou potomci Noeho právě tak, jako rodokmen Adama v Genesis 4:17-5:32 ukazuje, že všichni lidé žijící před potopou jsou potomci Adama. Potom v Genesi 11 čtene, jak kvůli tomu, že tito potomci Adama odmítli naplnit zem podle příkazu, který dostali, Bůh zmátl jejich jeden jazyk na mnoho jazyků a rozptýlil je po zemi.

Nakonec mi dovolte k těmto deseti biblickým argumentům ve prospěch globální potopy stručně doplnit mimobiblické a vědecké důkazy, které stejně tak podporují univerzální potopu. Co se týče mimobiblických důkazů John Moris ve své knize Koráb na Araratu (angl. The Ark on Ararat) rozebíral více než 200 tradicí o potopě, které se podobají záznamům v Genesis. Tyto pocházejí ze všech možných koutů světa, včetně všech obydlených kontinentů světa.
Stejně tak i vědecké důkazy podporují globální potopu – uvíznuté v horách v nadmořské výšce 4250 metrů se našly věci jako mořské ulity, což ukazuje na rychlost, kterou se ukládaly zemské vrstvy, jedna po druhé, bez velkých časový přestávek, a to po celém světě.
My kteří žijeme dnes si možná řekneme, že univerzální potopa z doby Noeho nás nezasáhla, ale určitě neunikneme před všeobecným soudným dnem. Jsme připravení setkat se v ten den s živým Trojjediným Bohem?

Jako bylo za dnů Noé, tak bude i za dnů Syna člověka

Ze slovenštiny přeložil Pavel Lauko, zdroj: evangelizační leták Nezávislého křesťanského shromáždění Bratislava, http://nkz.reformace.cz všechny biblické citáty jsou z Ekumenického překladu Bible

Příbuzné, související nebo podobné články

Satelit uzavírá záhadu Noemovi archy - 2/2
Satelit uzavírá záhadu Noemovy archy - 1/2
Byla potopa globální nebo regionální?