Logo

Byla potopa globální nebo regionální?

Pokryla potopa povrch celé země, nebo jen ohraničenou lokalitu na Středním Východě? Někteří vykladači – často ti liberálnější – tvrdí, že šlo o oblastní a ne o universální potopu, a nebo, jak to sami vyjadřují, byla to univerzální událost v rámci omezené lokality. Dokonce i mezi těmi, kteří se hlásí ke konzervativnímu pohledu na Písmo (jako např. Bernard Ramm a Arthur Custance) se najdou tací, kteří se domnívají, že potopa, ač byla hrozná – byla svým rozsahem omezená na oblast obydlenou člověkem. Závěrem usuzují, že i když potopa zahrnovala ohromné množství vody, přece jen byla limitovaná.
My věříme, že biblické údaje ukazují na univerzální potopu. Když dáme dohromady všecky následující argumenty, rozhodně nás to vede tímto směrem.

1. argument

Na to, že šlo o univerzální potopu ukazuje potřeba masívního korábu, jehož stavba trvala více než jedno století. Pokud by byla potopa lokální, Bůh mohl jednoduše varovat Noeho před blížící se potopu a ten by se v průběhu několika dní a nebo týdnů přestěhoval do jiného regionu, na to aby tak učinil měl celé jedno století. Bůh mohl říct Noemovi to, co řekl Lotovi - „Uteč ze Sodomy tohoto světa!“. Fakt, že archa byla zkonstruovaná na základě Božího pokynu znamená, že toto plavidlo představovalo jediný únik před záhubou a to nejen pro Noeho, ale i pro zvířata. Pakliže se na palubě měla ocitnout jen místní zvířata, proč stavět tak velkou loď? A proč se vůbec zabývat jejich zachraňováním, když víme, že zbývající zvířata by brzy migrovala a osídlila Mezopotámii? Konkrétně ptáci by rozhodně nepotřebovali být v arše, protože by po skončení potopy pohotově přiletěli z okolních oblastí.

2. argument

Hebrejské slovo použité pro popsání potopy v knize Genesis je jedinečné. To povzuje, že potopa byla globální a všeobecná, ne místní. Toto slovo (lwbuma,, mabůl) je technický výraz, který ve v Bibli použitý 13x. Pokaždé se vyskytuje výlečně ve spojitosti s Noemovou archou a ukazuje na obrovskou záplavu vodou.
V prorockýk knihách jsou při několika příležitostech zmíněné běžnější potopy, tak se vždy používají jiné slova. Například Izajáš 28:2 říká:

Hle, Panovníkův silný a udatný přijde jako příval krupobití, jako zhoubná bouře; jako příval vod, jak dravé proudy je srazí pěstí k zemi.

Slovo pro potopu, které je použité zde poukazuje na potopu nemalého rozsahu, protože se tu mluví o zatopení mohutnými zaplavujícími vodami. Není to všek slovo, které je použíté v Genesis pro unikátní potopu, která neměla obdoby.

3. argument

Všimněte si , že Bůh hrozí tím, že zničí člověka i se zemí - Genesis 6:13 - I řekl Bůh Noemu: "Rozhodl jsem se skoncovat se vším tvorstvem, neboť země je plná lidského násilí. Zahladím je i se zemí. Text neříká ze země, ale se zemí. Ukazuje to na to, že voda přemůže celou zem. Potvrzuje to i 2. list Petrův 3:6-7 -

Vodou byl také tehdejší svět zatopen a zahynul. Týmž slovem jsou udržována nynější nebesa a země, dokud nebudou zničena ohněm; Bůh je ponechal jen do dne soudu a záhuby bezbožných lidí.

Je pozoruhodné, jak Petr říká, že při potopě byl zničen svět, a hned na to mluví o zemi j její dnešní podobě. Takto se potvrzuje, že šlo o potopu, která zasáhla celou planetu.

4. argument

Mojžíš v Genesis 6-9 nejméně 25x používá universální výrazy. Mluví o káždém těle, každé živé duši, včech nejvyšších vrcholech. Taková slova a slovní spojení se jen sotva dají sloučit s teorií místní potopy. Bůh používá ty nejsouhrnější termíny na to, aby označil něco, co má universální rozměry. Stejnou skutečnost nám ukazuje to, že Bůh používá hebrejské slovo pro zem (érec) v Genesis 6-9 dohromady 46x.

Pokráčování a další argumenty v následující části článku.

Ze slovenštiny přeložil Pavel Lauko, zdroj: evangelizační leták Nezávislého křesťanského shromáždění Bratislava, http://nkz.reformace.cz

Příbuzné, související nebo podobné články

Satelit uzavírá záhadu Noemovi archy - 2/2
Satelit uzavírá záhadu Noemovy archy - 1/2
Byla potopa globální nebo regionální? Druhá část