Logo

Charles Haddon Spurgeon (1834-1892)

Byl nazýván "knížetem kazatelů," přesto je při četbě jeho kázání cítit hluboká pokora, láska k Božímu Slovu a zájem o posluchače. Mimoto je svědectvím o tom, jak na základě Slova ustát útoky ze strany zákoníků i liberálů. Život a rodina
* 19. 6. 1834 Kelvedon, kraj Essex, ze 17 dětí, otec kazatel
Charles se obrátil v 16 letech, když hledal úkryt před sněžením v metodistickém kostelíku a slyšel kázání na text Izajáš 45,22: „Obraťte se ke mně a dojdete spásy všechny dálavy země.“ a výzvu k přijetí Krista.
V 17 letech se stal kazatelem, od 19 let kázal v Londýnském baptistickém sboru po dobu 38 let až do své smrti.
Roku 1856 se oženil se Susannah Thompson. Ta ho velmi podporovala a pomáhala mu především ve vydavatelské činnosti. Od jejích 33 let však musela zůstat doma kvůli své invaliditě. Z toho důvodu nemohli mít další děti kromě dvojčat Charlese a Thomase.
V roce 1856 se stala při bohoslužbě tragédie, kdy nějací muži zakřičeli: „Hoří!“ Po falešném poplachu bylo ušlapáno k smrti 7 lidí. Spurgeona tato tragédie poznamenala na celý život.
Trpěl depresemi a jinými psychickými problémy, dnou, později revmatismem a zánětem ledvin.
+ 31. 1. 1892 Mentone ve Francii, kde se léčil

Služba a teologie
Neměl žádné teologické vzdělání.

Jeden posluchač řekl: “Slyšel jsem výborného kazatele dr. Parkera. Při jeho kázání jsem poznal, že je veliký řečník. Šel jsem si poslechnout Spurgeona a na jeho kázání jsem poznal, že Kristus je veliký Spasitel.“

Přibývalo posluchačů a nestačil jim kostel, proto postavili Metropolitan Tabernacle s 5 a půl tisíci sedadly. Počet posluchačů však časem vzrostl na dvojnásobek míst. Za svůj život celkem kázal asi k 10 000 000 posluchačů.

Zveřejnil 3561 kázání v 63 svazcích s 28000 stranami. Je to nejčetnější sbírka kázání na světě.

Prodalo se 20 000 výtisků jeho kázání týdně a byla překládána do 20 jazyků.

Bojoval proti kritice Bible i proti charismatickému hnutí, jež obojí vznikalo v jeho době.
Měl neshody s Baptistickou unií, kterou nakonec opustil. Jedním z důvodů bylo na příklad její přijímání Darwinovy teorie.

Důkladná teologie byla pro Spurgeona taková, která je promyšlená, žitá a zvěstovaná. Jeho teologie vedla vždy k nějakému rozhodnutí.

Hlásil se ke kalvinismu a puritánství.

Charles Haddon SpurgeonJeho hlavní kazatelské důrazy byly:
  • bezpodmínečná neomylnost a bezchybnost Bible
  • odmítání veškerých nezdravých entuziastických a mystických proudů
  • přísná církevní kázeň, která je výsledkem projevu zvěstovaných pravd v praxi
  • nekompromisní zvěstování pravdy každému
  • správně chápaný kalvinismus s jeho dvojím předurčením a platností morálních zásad Staré smlouvy, založený na Kalvinově spisu Soustava křesťanského náboženství a Lutherova spisu O nesvobodné vůli
  • oddělení se od takových křesťanských skupin, které se nedrží biblických zásad ve věcech morálky, entuziasmu a kázání biblického poselství v jeho ryzí podobě

Mezi posluchači byli např. i Dickens, Gladstone, Livingstone atd. Založil kazatelský seminář, kterým prošlo 827 posluchačů. Řídil nedělní školy, misijní podniky, kolportérskou činnost, zakládal domovy pro děti a nemocné. Vydal mnoho knih a jeho kázání vycházela tiskem.

Jednou dokonce kázal ze spaní, jeho žena toto kázání zaznamenala a on je další den jenom přečetl.
Roku 1857 založil The Pastors' College, dnes fungující pod názvem Spurgeon´s College.
Životním heslem mu byl výrok G. Whitefielda: „Nechť raději mé jméno zanikne, ale jméno Ježíše ať trvá na věky.“


Výroky:
„Malá víra přenese tvou duši do nebe. Velká víra přenese nebe do tvé duše.“
„Kamkoli přišel apoštol Pavel, tam vznikla duchovní revoluce. Kamkoli přijdu já, tam podávají čaj.“
„Kazatel, který je v týdnu neviditelný, je v neděli neposlouchatelný.“
„Náboženství založené na lidské autoritě je bezcenné.“
„Pravda zůstane pravdou, byť se i do opánků obuje.“
„Čtení knih je bez užitku, když tě neuchvátí a nestanou se ti vodítkem.“
„Víra nás dělá v slabostech silnými, v chudobě bohatými, v smrti živými.“
„Víra je živá, snaživá, činná, mocná; neptá se, zda dobré skutky dělat, ale vždy je dělá. Kdo však dobré skutky nedělá, je člověk bez víry.“
„Lenivost je půdou, kde rostou všechny hříchy.“
“Chyby druhých nám mají být zrcadlem, abychom viděli svoje.“
„Trpělivost každý chválí, ale málokdo ji má.“
„Kdo špatně mluví o ženách, nechť pomyslí na svou matku a zastydí se.“
„Manželství pochází z ráje a vede do ráje.“
„Lenivost je klíčem k žebráctví, je kořenem všech neřestí.“
„Urážky jsou jako falešné mince: nemůžeme zabránit, aby nám byly dávány, ale nemusíme je brát.“
„Nezáleží tolik na tom, kolik máme, ale jak si to užíváme.“
„Štěstí nezávisí na tom, kolik toho máme, nýbrž na tom, kolik radosti nám to přinese.“
„Člověk bez náboženství je pravý věčný Žid, nesmrtelný ve svém nepokoji.“
„Kdo chce získat hříšníky, musí kázat krátká kázání.“

Zdroje:
Kostnické jiskry 23 z 20.6.1984
Kostnické jiskry 4 z r.1992, L. Hallerová.
http://simple.wikipedia.org/wiki/Charles_Spurgeon
http://www.i-brana.cz/cislo/pdf/0801/40.pdf Robert Hart
http://sk.wikiquote.org/wiki/Charles_Spurgeon
http://citaty.net/autori/spurgeon-charles-haddon