Logo

Chvála

Vděčnost, chvála a uctívání, č.5
V Bibli je chvála popisována jako svobodný projev člověka, který poznal Boha, raduje se z toho a pomocí svého těla vyjadřuje ten nejhlubší vztah se svým Stvořitelem. V Bibli je chvála popisována jako svobodný projev člověka, který poznal Boha, raduje se z toho a pomocí svého těla vyjadřuje ten nejhlubší vztah se svým Stvořitelem.

Starý Zákon používá pro tento výraz tři hebrejské ekvivalenty s těmito významy:
halal = hlučet
jada = tělesné pohyby a gesta, doprovázející chvály
zamar = hraní nebo zpívání

Z toho vyplývá, že chvála je ryze vnějším projevem, ne vnitřním, pokud se vztah k Bohu neprojevuje navenek, je to modlitba, dík apod., ale chválou se stává pouze tehdy, až se projeví navenek. Záleží tu však na postoji srdce. Chvála je vnějším projevem vnitřních věcí. Pomocí těla vyjadřujeme svůj duchovní vztah k Bohu.

V Bibli se můžeme dočíst o dvou způsobech chválení Hospodina:

TANEC - je vůbec jedním z nejstarších projevů chvály.
"Tu vzala prorokyně Mirjam, sestra Áronova, do ruky bubínek a všechny ženy vyšly za ní s bubínky v tanečním reji." Ex 15,20

"A David poskakoval před Hospodinem ze vší síly..." 2.S 6,14

"...ať tanečním rejem chválí jeho jméno, ať mu pějí žalmy při bubnu a při citaře." Ž 149,3

HRA NA HUDEBNÍ NÁSTROJE A ZPĚV - výčet starozákonních hudebních nástrojů je v Žalmu 150

" Chvalte ho zvukem polnice, chvalte ho harfou a citarou,
chvalte ho bubnem a tancem, chvalte ho strunami a flétnou, chvalte ho zvučnými cymbály, chvalte ho cymbály dunivými!"


Člověk byl stvořen ke chvále. Chvála vyjadřuje původně zamýšlený vztah Boha s člověkem, který narušil hřích. Je to vztah, kdy má Hospodin zalíbení v tom, co stvořil a člověk se raduje ze svého Stvořitele.

Hlavním motivem chvály je radost. Chvála vyjadřuje radost, ale zároveň radost také dovršuje.

Chválou Boha přednostně oslavujeme, ale také Jej poznáváme a zvěstujeme si Jej mezi sebou navzájem a sdílíme se s radostí, kterou v Něm máme.

Nový Zákon používá pro chválu také tři slova:
eucharistein = vzdávat díky
eulogein = žehnat
dokein = mít o někom dobrý názor

Nejlépe náš postoj při chválení vystihuje slovo dokein. Pokud mám správný názor o Božích vlastnostech, pak Boha znám a tyto vlastnosti Mu přiznávám, přisuzuji. Chválím Boha za to, kým On je.

Chvála má ekvivalenty jako oslava, velebení, dobrořečení, žehnání...

Příbuzné, související nebo podobné články

Uctívání
Význam obětí ve Starém Zákoně a dnes
Význam obětí ve Starém Zákoně a dnes - část 2.
Chvála v Novém Zákoně
Vděčnost, díky
Jsem povolán ke chvalám?