Logo

Čtení a studium

Bůh nechce, abychom bibli pouze četli, ale nacházíme častá napomenutí, abychom o Písmu „rozvažovali“. Jakým způsobem má smysl číst bibli – Boží Slovo? Jak mají vypadat domácí pobožnosti? Na co bychom si po přečtení textu měli být schopni odpovědět? Je důležitá kvantita nebo kvalita? 11. užitečných bodů, které nám pomohou lépe porozumět přečtenému. Bůh nechce, abychom bibli pouze četli, ale nacházíme častá napomenutí, abychom o Písmu „rozvažovali“.


"A tamější Židé byli ušlechtilejší než ti v Tesalonice: přijali Slovo se vší dychtivostí [a] denně pečlivě zkoumali Písma, zdali je tomu tak.” (Skutky 17,11)

„Četli z knihy Božího zákona po oddílech a vykládali smysl, aby [všichni] rozuměli tomu, co se četlo.“ (Nehemiáš 8,8)

Musíme ji důkladně prostudovat a zároveň rozvažovat o nějaké velké pravdě. Kdyby se mne zeptal přítel, který by mne viděl hledat u domu: „Co hledáte, Moody, ztratil jste něco?“ a já bych mu odpověděl: „Ne, nic jsem neztratil; také nic zvláštního nehledám,“ ne-považoval by mne za podivína? Ale kdybych mu odpověděl: „Ano, ztratil jsem zlatou minci,“ pak bych mohl právem očekávat, že by mi ji pomohl najít. Čtěte bibli, přátelé, jako byste hledali něco cenného. Je mnohem lepší celý měsíc „prodlévat“ u jedné kapitoly než chvatně projít celou bibli.

Jednu dobu jsem se snažil přečíst denně několik kapitol, a když to bylo některý den o něco méně, myslel jsem již, že jsem se stal chladným a jdu zpět. Ale považte, kdyby se mne byl někdo za dvě hodiny zeptal: „Cos četl?“, nemohl bych mu na to odpovědět; skoro všechno jsem zapomněl. Jako chlapec jsem mimo jiné okopával u sedláka brambory, a abych se dostal rychle vpřed, dělal jsem to tak špatné, že jsem musel večer zastrčit do země hůl, abych druhý den ráno poznal, kam až jsem došel. Podobně je tomu, když někdo každý den prolítne tolik a tolik kapitol. Muž se ptá ženy, zdali již četla tu neb onu kapitolu. „Vzpomínám si,“ odpovídá a nikdo v domě si nemůže vzpomenout. Tedy muž čte tutéž kapitolu opět a opět a tomu pak říkají „studium bible“. Myslím, že není na světě knihy, která by byla tolik zanedbávána jako bible.

Když čteš bibli při rodinné pobožnosti nebo pro své soukromé poučení, vyhledej vhodné odstavce. Co bys řekl o kazateli, který vystoupí na kazatelnu, namátkou otevře bibli a začne číst? Tak to dělá většina lidí při domácích pobožnostech. Stejně tak by mohli při onemocnění chvátat do lékárny a spolknout první lepší lék, který by právě uviděli. Děti by ukázaly při pobožnosti mnohem více pozornosti, kdyby si otec dal čas a vybral odstavce, odpovídající zvláštním poměrům. Když např. člen rodiny odjíždí, čtěte Žalm 121. V nebezpečí čtěte Žalm 91. Když nás na Atlantském oceánu na lodi zastihlo hrozné neštěstí a nikdo na palubě nedoufal, že se dočká příštího dne, sešli jsme se k pobožnosti a já jsem četl tuto část 107. Žalmu:

„Ti, kdo se na lodích vydali na moře, kdo konali práci na velkých vodách, ti viděli Hospodinovy skutky a jeho divy na hlubině: Promluvil a povstal bouřlivý vichr, který zvedal vlny. Stoupali [k] nebi, klesali [do] hlubin, jejich du3e se v [té] zhoubě rozplývaly. Motali se, potáceli se jako opilec. A veškerá jejich moudrost byla k ničemu. Když ale ve své tísni úpěnlivě volají k Hospodinu, vyvádí je z jejich úzkosti. Promění bouři v utišení, vlnobití utichlo. [Oni] se radovali, že utichlo, a [on] dovedl je do vytouženého přístavu. Ať vzdávají Hospodinu chválu [za] jeho milosrdenství a [za] divvy, [které] pro lidi [koná]. Ať ho vyvyšují v shromáždění lidu. “ (verše 23-31)

Pak přišla ke mně jedna paní a řekla, že jsem nemohl zvolit vhodnější verše.

Viděl jsem sestavení otázek, které mohou čtenáři napomáhat, aby si z každého verše nebo úryvku Písma něco dobrého osvojil. Je možné je použít při domácích pobožnostech, při přípravě na modlitební hodinu, při studiu lekcí sobotní (nedělní pozn. ed.) školy nebo při soukromém vzdělávání. Bylo by velmi dobře, kdyby byly do každé bible vpředu vlepeny tyto otázky:
1. O kterých osobách jsem četl a co jsem se z nich naučil?

2. O kterých místech jsem četl a co jsem o nich četl? Není-li místo uvedeno, dovedu zjistit, kde leží? Znám jeho polohu na mapě?

3. Vztahuje se odstavec na určitou dobu dějin synů Izraele nebo na vlivnou osobnost?

4. Dovedu o čteném zpaměti vyprávět?

5. Jsou obdobná místa nebo texty, jež osvětlují tento odstavec?

6. Četl jsem něco o Bohu, o Otci, o Ježíši Kristu nebo o Duchu svatém?

7. Co jsem četl o sobě, o zkažené povaze lidí, o nové duchovní povaze?

8. Nacházím zde povinnost, na kterou je třeba dbát, následováníhodný příklad, zaslíbeni, kterého bych se měl chopit, napomenutí pro svůj život, modlitbu, které bych mohl použít?

9. Jak je toto místo z Písma prospěšné k poučení, k potrestání, k polepšení, k výchově ve spravedlnosti?

10. Obsahuje obrazně nebo nezastřeně evangelium?

11. Který verš je klíčem celé kapitoly nebo odstavce? Dovedu jej zopakovat zpaměti?


D.L.Moody
(Biblické citáty převzaty z ČSP)