Logo

Čtyři duchovní zákony

To nejdůležitější, co by měl každý člověk vědět bez ohledu na věk, pohlaví, vzdělání, bezpochyby i barvu pleti a jazyk... Ve zkratce. Ve čtyřech bodech. Jednoduše krátké - ale nesmírně důležité! 1. Bůh tě miluje a nabízí ti dokonalý plán pro tvůj život

Boží láska
Jan 3:16 Neboť Bůh tak miloval svět, že dal svého jediného Syna, aby žádný, kdo v něho věří, nezahynul, ale měl život věčný.
Boží plán
Jan 10:10 Já jsem přišel, aby měli život a měli ho v hojnosti.
(= plný život, který má smysl)

Proč je tedy tolik lidí, kteří tímto životem nežijí? Protože...

2. Člověk je hříšný a oddělený od Boha. Proto nemůže poznat a prožívat Boží lásku a Boží plán pro svůj život.

Člověk je hříšný
Římanům 3:23 všichni zhřešili a jsou daleko od Boží slávy;
Člověk byl stvořen k tomu, aby žil ve společnosti s Bohem Rozhodl se však žít podle svých vlastních představ, nezávisle na Bohu. Tím bylo společenství s Bohem zničeno. Tento postoj se vyznačuje aktivním odporem nebo pasivní lhostejností k Bohu a je projevem toho, co Bible nazývá hřích
Člověk je oddělený od Boha
Římanům 6:23 Mzdou hříchu je smrt
(= duchovní smrt, věčné zavržení a oddělení od Boha)
Hřích tvoří hlubokou propast, která odděluje člověka od Boha. Neustálé snahy člověka dosáhnout Boha a plného života vlastním úsilím, např dobrým životem, filozofií nebo různými náboženstvími však nemohou vyřešit problém jeho hříchu.

Třetí zákon ukazuje jediný způsob, jak tuto propast překlenout...

3. Ježíš kristus je jediným, Božím řešením problému lidského hříchu. V něm můžeš poznat a prožívat Boží lásku a Boží plán pro svůj život.

Ježíš za nás zemřel...
Římanům 5:8 Bůh však prokazuje svou lásku k nám tím, že Kristus za nás zemřel, když jsme ještě byli hříšní.
...vstal z mrtvých...
Římanům 15:3-6 Kristus zemřel za naše hříchy podle Písem a byl pohřben; byl vzkříšen třetího dne podle Písem, ukázal se Petrovi, potom Dvanácti. Poté se ukázal více než pěti stům bratří najednou;
... a je jedinou cestou k Bohu
Jan 14:6 Ježíš mu odpověděl: "Já jsem ta cesta, pravda i život. Nikdo nepřichází k Otci než skrze mne.
Bůh překlenul propast, která nás od něj odděluje. Poslal svého Syna, Ježíše Krista, aby zemřel na kříži místo nás a zapltil tak za naše hříchy.

Nestačí však tyto tři zákony jen znát...

4. Ježíše Krista musíme osobně přijmout jako Spasitele a Pána. Potom můžeme poznat a prožívat Boží lásku a Boží plán pro svůj život.

Ježíše Krista musíme přijmout
Jan 1:12 Těm pak, kteří ho přijali a věří v jeho jméno, dal moc stát se Božími dětmi.
Ježíše přijímáme vírou
Efezským 2:8 Milostí tedy jste spaseni skrze víru. Spasení není z vás, je to Boží dar; není z vašich skutků, takže se nikdo nemůže chlubit.
Ježíše přijímáme osobním pozváním
Zjevení Janovo 3:20 Hle, stojím přede dveřmi a tluču; zaslechne-li kdo můj hlas a otevře mi, vejdu k němu
Přijmout Jžíše znamená přiznat, že jsem hříšný, obrátit se k Bohu (pokání) a důvěřovat Ježíši, že vstoupí do mého života, že mi odpustí hříchy a že mě učiní takovým, jakým mě chce Bůh mít. Nestačí jen rozumem přijmout, že Ježíš je Boží Syn a že zemřel za naše hříchy. Nestačí ani žádný citový prožitek. Ježíše přijímáme vírou, rozhodnutím své vůle.

Ježíše můžeš přijmout vírou v modlitbě, třeba teď hned.
(Modlitba je rozhovor s Bohem)
Bůh tě zná. Není důležité jak krásná volíš slova, ale záleží na tvé upřímnosti.
Zde je příklad jak se můžeš modlit:

"Pane Ježíši, potřebuji tě.
Děkuji ti za to, že jsi zemřel na kříži za mé hříchy.
Otvírám ti dveře svého života a přijímám tě jako svého Spasitele a Pána.
Děkuji ti za odpuštění hříchů.
Ujmi se vedení mého života a změň mě, abych byl takovým, jakým mě chceš mít."


Vyjadřuje tato modlitba to, co by sis přál?
Jestli ano, můžeš se tak teď modlit a Ježíš, jak zaslíbil, vstoupí do tvého života.