Logo

Deset Božích přikázání

Co vlastně Bůh po člověku chce? Možná, že chce ještě trochu něco jiného, než jen plnění nějakých deseti bodů, které dal kdysi tlupě věčně nespokojených pastevců a dělníků, kteří s jeho pomocí triumfálně utekli z Egypta (odnášeli si sebou metráky zlata a stříbra :) Co ale obnášelo těch deset bodů, které jim měli přinést Boží přízeň? 20. kapitola druhé knihy Mojžíšovy (Exodus) podle překladu Nové Bible kralické:

Úvodní Boží slovo
Ex 20:1 Bůh promluvil všechna tato slova:
Ex 20:2 "Já jsem Hospodin, tvůj Bůh, jenž tě vyvedl z egyptské země, z domu otroctví.

1. přikázání
Ex 20:3 Neměj žádné bohy kromě mne.

2. přikázání
Ex 20:4 Nevytvářej si modly v podobě čehokoli nahoře na nebi, dole na zemi nebo ve vodách pod zemí.
Ex 20:5 Neklaň se jim a nesluž jim, neboť já Hospodin, tvůj Bůh, jsem Bůh žárlivě milující. Trestám nepravost otců na synech do třetího i čtvrtého pokolení těch, kdo mě nenávidí,
Ex 20:6 a prokazuji milosrdenství tisícům pokolení těch, kdo mě milují a zachovávají má přikázání.

3. přikázání
Ex 20:7 Neužívej jméno Hospodina, svého Boha, nadarmo, neboť toho, kdo by užil jeho jména nadarmo, Hospodin neponechá bez trestu.

4. přikázání
Ex 20:8 Pamatuj na sobotní den, aby ti byl svatý.
20:9 Šest dní budeš pracovat a dělat všechnu svou práci,
20:10 ale sedmý den je dnem odpočinku, zasvěceným Hospodinu, tvému Bohu. Nebudeš dělat žádnou práci - ty, tvůj syn ani tvá dcera, tvůj otrok ani tvá děvečka, tvé dobytče ani cizinec ve tvých branách. 20:11 V šesti dnech totiž Hospodin učinil nebe i zemi, moře a všechno, co je v nich, ale sedmého dne odpočinul. Proto Hospodin požehnal sobotní den a posvětil jej.

5. přikázání
Ex 20:12 Cti svého otce i matku, ať jsi dlouho živ na zemi, kterou ti dává Hospodin, tvůj Bůh.

6. přikázání
Ex 20:13 Nezabíjej.

7. přikázání
Ex 20:14 Necizolož.

8. přikázání
Ex 20:15 Nekraď.

9. přikázání
Ex 20:16 Nelži o svém bližním.

10. přikázání
Ex 20:17 Nezáviď svému bližnímu jeho dům. Nezáviď svému bližnímu jeho manželku, jeho otroka, děvečku, býka ani osla - nezáviď svému bližnímu vůbec nic."

Jak se to seběhlo
Ex 20:18 Když všechen lid viděl to hřmění a blýskání, zvuk polnice a dýmající horu, třásl se strachy. Přesunuli se opodál 20:19 a řekli Mojžíšovi: "Mluv s námi ty a budeme poslouchat, ale ať s námi nemluví Bůh, ať nezemřeme!" 20:20 Mojžíš lidu odpověděl: "Nebojte se. Bůh přišel proto, aby vás vyzkoušel a abyste ho měli v úctě, abyste nehřešili." 20:21 Lid tedy zůstal stát opodál, zatímco Mojžíš přistoupil k mračnu, v němž byl Bůh. 20:22 Hospodin Mojžíšovi řekl: "Takto promluvíš k synům Izraele: Sami jste viděli, že jsem s vámi mluvil z nebe. 20:23 Nic mi nepostavíte naroveň: neuděláte si bohy ze stříbra ani bohy ze zlata. 20:24 Uděláš mi pouze hliněný oltář a na něm budeš obětovat své zápaly i pokojné oběti, svůj brav i skot. Na každém místě, kde nechám připomínat své jméno, k tobě přijdu a požehnám ti. 20:25 Jestliže mi uděláš kamenný oltář, nestav jej z tesaných kamenů; dotkneš-li se jej dlátem, znesvětíš jej. 20:26 Také nebudeš k mému oltáři vystupovat po stupních, aby se při tom neodkryla tvá nahota.

Příbuzné, související nebo podobné články

Proč čekat?
Mravní přikázání Komenského
Evangelium Boží milosti - Mojžíš - Zákon a oběti