Logo

Dílo Ducha svatého

Když si uvědomíme, že člověk je ve svém přirozeném stavu naprosto zkažený a neschopný udělat cokoliv pro své spasení, a že dílem Ducha svatého je usvědčovat ho z hříchu a vést ke Kristu, tak musíme připomenout, že lidé jsou spaseni, ne na základě díla, které v nich koná Duch svatý, ale na základě díla vykonaného pro ně Pánem Ježíšem na Golgatě.

Jeho působení za Staré a Nové smlouvyKdyž si uvědomíme, že člověk je ve svém přirozeném stavu naprosto zkažený a neschopný udělat cokoliv pro své spasení, a že dílem Ducha svatého je usvědčovat ho z hříchu a vést ke Kristu, tak musíme připomenout, že lidé jsou spaseni, ne na základě díla, které v nich koná Duch svatý, ale na základě díla vykonaného pro ně Pánem Ježíšem na Golgatě.

Ojediněle měli Ducha svatého i někteří svatí v době Starého zákona, ale o Letnicích byl dán zvláštním způsobem. Charakteristickou známkou doby milosti je, že Duch svatý trvale přebývá ve všech věřících. Jejich těla jsou Jeho chrámem a On jejich Utěšitelem a svědkem jejich spasení v Kristu Ježíši.

Jinak tomu ale bylo se svatými v období Starého zákona. Ti přijímali Ducha svatého, aby je vystrojil ke zvláštním úkolům (my Jej máme proto, že jsme synové - Galatským 4,6). Takto byl Mojžíš vystrojený k vedení a souzení Izraelského lidu; sedmdesáti mužům bylo dáno z Ducha, který byl na Mojžíšovi (Numeri 11,17). Ke stejnému účelu byl naplněn Duchem Božím Becaleel, aby uměl každé řemeslo a věděl jak se co dělá (Exodus 35,31-32). Na Davidovi spočinul Duch Hospodinův a vybavil ho udatností (1. Samuelova 16,13); stejně tak soudcové byli posilněni a pobízeni Duchem Hospodinovým (Soudců 3,10; 6,34; 11,29; 14,19; 13,25; 2. Paralipomenon 15,1; 20,14)

Věřící v období Nového zákona přijali Ducha synovství, ve kterém volají Abba, Otče. Sám Duch dosvědčuje našemu duchu, že jsme Boží děti. On je svědkem jejich synovství. Duch svatý věřící vodí(Římanům 8,14) připomíná a poukazuje jim na slova a přikázání, které již máme zapsána v Bibli. (Jan 14,26; 1. Korintským 14,37). Zjevuje jim bohatství Božího Slova a velikost Jeho obdarování (1. Korintským 2,10-14). Uvědomuje je o Boží lásce, která vyvrcholila ve vydání Krista (Římanům 5,5-8),přetváří a neustále je proměňuje k obrazu Páně (2. Korintským 3,18).

Věřící bývá Duchem svatým pomazán - vystrojen ke službě; označen – že náleží Bohu; a dostal jej jako závdavek – jako záruku dědictví, které se pro něj chystá v nebesích (1. Petrova 1,4; Římanům 8,17). Jaké velké výhody mají údy církve před Božími služebníky za Starého zákona.

A tak v celém období Starého zákona a i před ním, od počátku stvoření, působil Duch Svatý na této zemi, ale Jeho seslání ke zvláštní přítomnosti na ní – k otevření a spravování nové doby spásy – se stalo teprve o Letnicích. K seslání Ducha svatého nemohlo dojít dříve, než byl Pán Ježíš oslaven. Na to poukazují následující místa v Písmu:

Neboť Duch ještě nebyl dán, protože Ježíš ještě nebyl oslaven (Jan 7,39). Až přijde ten Utěšitel, kterého vám pošlu od Otce… (Jan 15,26). Když neodejdu, nepřijde k vám Utěšitel (Jan 16,7).

Všichni věřící lidé mají Ducha svatého, kterého obdrželi ihned při obrácení. Ale některé zmýlilo prohlášení zapsané u Lukáše 11,13. Jestliže tedy vy, kteří jste zlí, umíte svým dětem dávat dobré dary, čím spíše váš nebeský Otec dá Ducha svatého těm, kteří ho prosí? Avšak tehdy ještě Utěšitel nebyl dán; Pán Ježíš ještě nebyl oslaven (Jan 7,39); jakmile byl Pán oslaven, Duch svatý byl dán každému věřícímu a proto není potřeba, aby se křesťané modlili za Ducha svatého, protož On v nich už přebývá a jsou jím označeni ke dni vykoupení (Efezským 4,30). Ten je závdavkem našeho dědictví (Efezským 1,14) jejich Utěšitelem a vyučovatelem (Jan 14,26), Pomocníkem a vůdcem (Galatským 5,17-18).

Neobrácení lidé nemají Ducha svatého.Přímé stezky pro dítky Boží - A.Marshall
Přeložil: F.J.Křesina