Logo

Druhý den - Základní slovo pro život

„Spaseni Tvého očekávám. Ó Hospodine!" Genesis 49, 18 BK

„Na tvou záchranu očekávám Hospodine“ Gensis 49,18 ČSP
Nelze přesně říct, v jakém smyslu Jákob užil tato slova ve svém proroctví, když mluvil o budoucnosti svých synů. Jistě však očekával jen od Boha všecko jak pro sebe, tak i pro své syny. Bylo to Boží spasení, na které očekával, spasení, které mu zaslíbil Bůh a které jen on sám mohl udílet. Jákob věděl o sobě i o svých synech, jsou v Boží péči. Hospodin, věčný Bůh, tu ukazuje, co znamená jeho spasitelná milost a jak se projevuje. Tato slova vyprávějí vzácnou zvěst o vykoupení, které tehdy nebylo ještě dokonáno, a jak slavná budoucnost čeká nás na věčnosti. Připomíná nám, že není jiného spasení, že existuje jedině Boží spasení, že očekávání na Boha je naší první povinnosti a přináší také opravdové požehnání nejen nám, ale i celému našemu okolí.

Mysleme na sebe a na nepochopitelné, slavné spasení, které připravil Bůh v Kristu pro nás a jež má za účel proměnit nás v jeho obraz a učinit nás dokonalými skrze Ducha svatého. Přemýšlejme, dokud nepochopíme, že toto velké spasení je jediné dílem Boha samého a ne naším. Bůh neprodává svou milost, ani dobrotu či moc; On rozdává všecko, dává zadarmo všecko, jako sesílá zdarma déšť z nebe, a my se můžeme z daru spasení jen radovat. A Pán to činí sám, přímo a nepřetržitě. Nemůže-li však konat své dílo ještě účinněji a mocněji, pak jsme tomu překážkou jen my sami, protože my mu v tom překážíme, my ho zdržujeme svou netečností anebo i vlastním falešným úsilím, takže pak nemůže konat to, co by chtěl. Požaduje naši naprostou poddanost a poslušnost, touhu po svatosti a důvěru; a to všecko je obsaženo v jediném slově: „Na tvou záchranu očekávám Hospodine“! V této větě je obsažena naše naprostá bezmocnost a poznáni, že nejsme s to konat něco, co je podle Boha dobré; projevuje se tu však také naše naprostá důvěra, že náš Bůh vykoná všecko ve své Božské moci, co potřebujeme ke spasení.

Zdůrazňuji opět: přemýšlejme o slávě Božího spaseni, proč je dává Bůh nám, až pochopíme pravdu, jež se skrývá v našem textu: „Spasení Tvého očekávám, ó Hospodine!" Naše srdce je obrazem Božího dění, podivuhodnějšího, než je samo stvoření. Nic k jeho dílu nemůžeme přidat, pokud se týče stvoření světa, tím méně k tomu, co Bůh koná v našem srdci: On působí v nás chtění i činění a požaduje pouze náš souhlas. Chce jenom, abychom na něj očekávali, a pak učiní všecko sám. Přemýšlejme a ztišme se, až uvidíme, jak se tu setkává milost s požehnáním, až doopravdy poznáme, že Bůh koná všecko sám, a pak se naše duše před ním hluboko pokoří a vyzná pokorně: „Spasení Tvého očekávám, ó Hospodine!" A požehnané, hluboké pozadí všech našich modliteb a práce bude žalmistovo slovo: „Vždy přece k Bohu má se mIčelivě duše má, od Něho jest spasení mé!"

Není nesnadné použít tuto pravdu pro širší vrstvy, pro ty, kteří pracují v církvi Kristově okolo nás i po celém světě. Jen to je dobré, co koná Bůh: je dobré na něj očekávat na a mít srdce naplněné vírou v jeho dílo a v této víře se modlit, aby jeho moc a síla sestoupila k nám. Jedině v tom záleží všecka naše moudrost.

Kéž by naše oči i srdce byly otevřeny, abychom viděli, jak Bůh koná své dílo v nás i v jiných lidech, abychom poznali, jaké požehnání plyne z toho, umíme-li se před ním sklánět a čekat na jeho spasení!

Naše soukromé i veřejné modlitby prozradí, jaký je náš poměr k Bohu a jak se cvičíme v očekávání na Něho. Začíná-li naše očekávání tím, že se uklidníme v práci a ztišíme trvale před Bohem, že se skláníme před ním a hledáme ho v jeho univerzálním a mocném tvoření, toho Pána všemocného, konajícího vždy jen dílo dobré, vydáváme-li se mu v jistotě, že koná a chce konat své dílo v nás, setrváme-li v pokoře a ztišení před ním a vzdáme-li se pro něho všeho: pak v nás Duch svatý vzbudí víru, že on sám dokoná své dílo v nás, a naše duše bude oplývat silou, radostí, pokojem a štěstím. Náš život se stane radostným a my budeme volat: „Spasení Tvého očekávám, Ó Hospodine!"

Duše má, čekej jedině na Boha!


přeložil Z.K.
redakčně upraveno