Logo

Dvě přirozenosti

Otevřeně připouštím, že v Písmu se nevyskytují takové výrazy, jako „stará nebo nová přirozenost“, „zastoupení“ nebo „trojice“. Nicméně učení o těchto věcech je v Bibli plně obsaženo. Písmo se dívá na věřícího dvěma pohledy – jako na dítě Adamovo a dítě Boží. Přirozenost, kterou člověk zdědil po Adamovi, je nevyléčitelně zlá. Co se narodilo z těla, je tělo; co se narodilo z Ducha, je Duch (Jan 3,6). Tyto dvě přirozenosti nemají nic společného. Jsou v podstatě různé a v neustálém boji jedna proti druhé. Tělesné smýšlení je Bohu nepřátelské, neboť není a ani nemůže být poddáno Božímu zákonu (Římanům 8,7). Tělesné sklony míří proti Duchu a Duch proti tělu; navzájem si odporují (Galatským 5,17). Může se vyskytnout otázka: Co může být spaseno a posvěceno?

Stará přirozenost to není, protože, jak bylo řečeno, je nenapravitelná; a ta nová to také není, protože nikdy nebyla ztracena a poskvrněna – je dokonalá a bez hříchu. V odpovědi na tuto otázku je nutné podotknout, že to co je spaseno a posvěceno není přirozenost. To je člověk sám o sobě. Přirozenost a osoba člověka jsou zcela rozdílné pojmy. Člověk, který byl mrtev ve vinách a hříchu, je stále stejná osoba, i když je teď křesťanem. Ten kdo jedná, je člověk, nikoli jeho přirozenost. Člověk je za své činy zodpovědný, a ne jeho přirozenost. To znamená, že člověk, který hřeší je hříšník, ale je pak také tím, kdo bývá ospravedlněn a posvěcen.

Dr. Ryle, liverpoolský biskup, známý jako spisovatel duchovních článků mluví o znovuzrození takto:

Je to nové stvoření. Je to povolání k existenci nového stvoření s novou přirozeností, novým způsobem života, novými touhami, novým vkusem, novým myšlením, novou nadějí a novými obavami. Toto všechno je zahrnuto v Jeho prohlášení o tom, že potřebujeme znovuzrození.

Dr. Baldwin, huronský biskup poznamenává: Staré srdce nemůže být změněno nebo předěláno. Bude stále pokračovat ve své úplné zkaženosti až do konce, stejně tak, jako na začátku.

Dr. James H. Brooks ze St. Louis píše: Dělejme s naší přirozeností, kterou jsme zdědili po Adamovi, co chceme: zušlechťujme ji, reformujme ji, pěstujme ji, zjemňujme ji, pokřtěme ji a připojme ke kterékoli církvi a ona zůstane stále stejně nepřátelská vůči Bohu.


Přímé stezky pro dítky Boží - A.Marshall
Přeložil: F.J.Křesina