Logo

Epištola Efezským: základní osnova

První část studie novozákonní knihy epištoly do sboru v Efezu. Podrobná osnova prvních tří kapitol. List Efezským má výjimečné místo mezi ostatními epištolami. Zabývá se výlučně slávou Církve Pána Ježíše. "Neboť jste spaseni milostí skrze víru, a to není z vás - je to Boží dar." Ef 2,8

I. Úvod
List Efezským má výjimečné místo mezi ostatními epištolami. Zabývá se výlučně slávou Církve Pána Ježíše. Tento dopis bývá nazýván
klenotem mezi novozákonními listy. Tento dopis se nevěnuje konkrétním sporným otázkám či pastoračním potřebám, ale je nádherným
vyhlášením věčného Božího záměru s člověkem v Kristu Ježíši a též jeho praktických důsledcích. Epištola byla napsána za Pavlova uvěznění
(Ef 3,1; 4,1; 6,20) zřejmě v Římě mezi roky 62-63 n.l. V té době Pavel napsal též listy Koloským, Filemonovi a Filipenským.

II. Obsah
A) Boží věčný záměr s člověkem v Kristu (dogmatika)

1. Kapitola:
Vznik Církve Božím jednáním
verše 1-2 Pozdrav
3-14 Chvála Bohu za duchovní požehnání:
3-6 vyvolení hříšníka podle svrchované Boží rady
7-12 vykoupení z hříchu Kristovým dílem - obětí
13-14 Zpečetění Duchem Svatým
15-23 Díkuvzdání za víru čtenářů a modlitba za jejich poznání Boží moudrosti a moci

2. Kapitola: Vnitřní změna člověka díky Boží milosti
1-10 Vyvolení jsou vytrženi z hříchu (smrti, zatracení) díky nezasloužené Boží milosti k novému životu
11-22 Vyvolení tvoří jednotu, bez ohledu na svůj židovský či pohanský původ, věřící jsou jedna rodina, děti Nebeského Otce

3. Kapitola: Sláva Církve
1-13 Apoštol odhaluje Boží tajemství - věřící z Židů i pohanů tvoří Církev, jedno Tělo
14-21 Druhá modlitba - za poznání lásky PJK, která přesahuje lidské chápání, 20-21 chvalozpěv

B) Praktické důsledky 1-3kap. (praxe)
Znovuzrozením Boží plán s člověkem nekončí!

Ale začíná nový život.
4.Kapitola: Povolání Církve
1-16 K jednotě a službě přijatými duchovními dary
17-32 K chození v novotě života a odložení dřívějšího způsobu života

5-6. Kapitola: Chození Církve
1-7 V lásce
8-14 Ve světle
15-21 V Duchu
5,22-6,9 V pokoře; manželství má být obrazem vztahu Krista a Církve

6. Kapitola: Boj Církve
10-20 Popis Boží zbroje, aby boj mohl být vítězný
21-24 Závěrečný osobní pozdrav (poselství)

III. Adresát
List sice nese označení Efezským, ale zřejmě nebyl určen konkrétnímu sboru, ale byl to
oběžný dopis pro sbory v Malé Asii, z nichž Efez byl největší (jako město). V prvním verši je napsáno všem svatým a při četbě se tam mohlo uvést jméno místa, kde byl list čten. Pravděpodobně list zmíněný v Kol 4,16 (z Laodiceje), je "náš" list Efezským.

Důkazy:
  • 1) Mnohé důležité rukopisy výrok kteří jsou v Efezu neobsahují (papyrus 46, Sinajský a Vatikánský kod.)
  • 2) Řada církevních otců tento výrok také nezná
  • 3) Samotný obsah listu - málo osobní, chybí pozdravy
    - verše jako 1,15; 3,2; 4,21 by asi Pavel nepsal sboru, kde tři roky (Sk 20,31) pobýval


IV. Poselství listu
Jak již bylo výše uvedeno, list Efezským má zvláštní místo mezi epištolami, díky svému obsahu. Jím je sláva Církve Pána Ježíše, která je Jeho plností. Je vytvořena Božím spasitelným jednáním. Bůh z milosti vyvolil hříšníka ke spasení skrze víru v oběť PJK.
Pán chce, aby Církev byla Jeho svatým chrámem a také užitečným nástrojem pro službu Jemu. Aby to mohla činit musí být s Ním spojena jako s Hlavou a být naplněna Duchem. Má být též oděná celou Boží zbroji, aby obstála v boji s nepřítelem. Věřící jako jednotlivé údy tvoří jedno Tělo, kde mají různé úlohy. Pro Církev je charakteristická rozmanitost v jednotě (příklad Boží Trojce i lidského těla). Církev je živí organismus, ne organizace! Boží Slovo nás vede k svatému životu ve společenství, ne k individualismu!

V Brně 4.9.2002 AD.

Příbuzné, související nebo podobné články

O Bibli (pokračování)
Epištola Efezským
O Bibli