Logo

Evangelium Boží milosti - část první

Člověk je po pádu v ráji ve vzpouře vůči Bohu a je postižen dědičným hříchem. Sám se není schopen před svatým Bohem ospravedlnit. Bůh, jelikož nemůže zkompromitovat svůj vlastní charakter, zákonitě musí odsoudit jakoukoli nespravedlnost a hřích. Člověk je po pádu v ráji ve vzpouře vůči Bohu a je postižen dědičným hříchem. Sám se není schopen před svatým Bohem ospravedlnit. Bůh, jelikož nemůže zkompromitovat svůj vlastní charakter, zákonitě musí odsoudit jakoukoli nespravedlnost a hřích. Bůh tento žalostný stav člověka nezapříčinil. Ten si jej způsobil sám, když si místo poslušnosti a života zvolil neposlušnost a smrt. Lidem je jednou uloženo zemřít, a potom bude soud. Spravedlivý Soudce v soudný den pošle každého hříšníka do věčného zahynutí. Jelikož je však Bůh také plný lásky a milosti, připravil pro člověka záchranu z této beznadějné situace. Za naše hříchy a provinění byl odsouzen Ježíš Kristus, Boží Syn. Tam, kde On proléval svou nevinnou krev, došlo již k odsouzení hříchů všech lidí, kteří svou vírou přijali Jeho vykupitelské dílo. On byl odsouzen s ohledem za všechny lidi, ale ne všichni uvěřili této pravdě. Ti, co tak učinili, byli definitivně zbaveni svých hříchů a radostně očekávají, že s Ním budou věčně žít.

„Kdo věří v Syna, má život věčný; ale kdo je nevěřící Synu, neuzří života, ale hněv Boží zůstává na něm“ (J 3,36).EK

1. Bible - Boží Slovo


Člověk nemůže na této zemi experimentálně ověřit věci, které se týkají duchovní oblasti a posmrtného života. Lidský rozum napovídá, že celý vesmír, Země, zvířata, člověk, rostliny, to vše nemohlo vzniknout náhodou, ale pouze zásahem inteligentní a vysoce člověka převyšující Bytosti.
„Vždyť to, co lze o Bohu poznat, je jim přístupné, Bůh jim to přece odhalil. Jeho věčnou moc a božství, které jsou neviditelné, lze totiž od stvoření světa vidět, když lidé přemýšlejí o jeho díle, takže nemají výmluvu“
(Ř 1:19-20).

Když je člověk upřimný, uzná Boží existenci a jeho všemohoucnost. Pokud se však chce o něm dozvědět více, je odkázán na vnější zdroj - Boží zjevení. Věřím, že tímto zdrojem je Bible svatá – Boží Slovo . Je jediným a postačujícím pramenem k dosažení plného poznání o Bohu i Jeho záměrech. Napsali ji lidé, kteří byli vedeni Duchem svatým (2Pt 1,21). Celé Písmo je Bohem vdechnuté (2Tm 3,16). Bible svatá, dále jen Bible,byla sice napsána v průběhu několika staletí přibližně čtyřiceti autory, je však zcela logická a ve své plnosti utváří dokonale harmonický celek a podává pravdivou zprávu o Bohu a člověku. Toto je základní pilíř celé mé práce. V Bibli je obsažena pravda. Pojednání o Bibli jako plně dostačujícím a jediným prameni k poznání Boha bylo obsaženo i v základních článcích reformace – „Sola Scriptura“ – „Jedině Písmo“.

Odkazuji Tobě za dědictví knihu Boží, Bibli svatou...
Přijmiž to tedy za svůj vlastní klenot,užívej toho ke
slávě Boží a svému vzdělání.
Jan Amos Komenský

Příbuzné, související nebo podobné články

Rozhovor: 4 otázky pro věřícího, znovuzrozeného křesťana
Rozhovor: 4 otázky pro příslušníka nějaké církevnické organizace
Rozhovor: 4 otázky pro průměrného Čecha
Aktuálnost zvěsti evangelia v souvislosti s přicházejícím soudem
Křesťanství jako státní náboženství a mocenský nástroj
Odklon od Písem NZ - vznik církevnických organizací
Odpadnutí „křesťanstva“ - odklon od Písem NZ
Vznik Církve
Seslání Ducha svatého
Zmrtvýchvstání a nanebevstoupení
Ukřižování Ježíše Krista
Veřejné působení Krista
Hlas volajícího na poušti - Jan Křtitel a jeho poselství a svědectví
Proroctví o narození, utrpení a království Mesiáše
Evangelium Boží milosti - Člověk - vrchol Božího stvoření
Evangelium Boží milosti - Od Adama k Noemu
Evangelium Boží milosti - Veliký Babylon + Vyvolený národ
Evangelium Boží milosti - Mojžíš - Zákon a oběti
Evangelium Boží milosti - Některá SZ zaslíbení a proroctví
Nový seriál článků - Evangelium Boží milosti