Logo

Evangelium Boží milosti - Od Adama k Noemu

Člověk byl vyhnán z ráje a navždy poznamenán svým činem. Prvními syny Adama a Evy byli Kain a Ábel. Kain byl zemědělec a Ábel pastýř. Když přinesli Bohu oběť, ta Ábelova byla přijata, protože byla v souladu s Božími požadavky, Kainova nikoliv. Kaina to velmi popudilo, vzplanul proti bratrovi hněvem a zabil jej. 2.1.3 Od Adama k Noemu (Gn 4-9)

Člověk byl vyhnán z ráje a navždy poznamenán svým činem. Prvními syny Adama a Evy byli Kain a Ábel. Kain byl zemědělec a Ábel pastýř. Když přinesli Bohu oběť, ta Ábelova byla přijata, protože byla v souladu s Božími požadavky, Kainova nikoliv. Kaina to velmi popudilo, vzplanul proti bratrovi hněvem a zabil jej.

„Hospodin řekl Kainovi: "Kde je tvůj bratr Ábel?" Odvětil: "Nevím. Cožpak jsem strážcem svého bratra?"Hospodin pravil: "Cos to učinil! Slyš, prolitá krev tvého bratra křičí ke mně ze země. Budeš nyní proklet a vyvržen ze země, která rozevřela svá ústa, aby z tvé ruky přijala krev tvého bratra. Budeš-li obdělávat půdu, už ti nedá svou sílu. Budeš na zemi psancem a štvancem" (Gn 4:9-12) EK.
Ábel byl pravděpodobně prvním člověkem, který zemřel. Vidíme, že tento Kainův přečin nebyl Boží vůlí. Stejně jako nebyla Boží vůle, aby lidé zhřešili. Můžeme říct, že za smrt je odpovědný hřích.
Lidský hřích se postupem času tak rozmohl, že se Bůh rozhodl s člověkem skoncovat.
„I viděl Hospodin, jak se na zemi rozmnožila zlovůle člověka a že každý výtvor jeho mysli i srdce je v každé chvíli jen zlý. Litoval, že na zemi učinil člověka, a trápil se ve svém srdci. Řekl: "Člověka, kterého jsem stvořil, smetu z povrchu země, člověka i zvířata, plazy i nebeské ptactvo, neboť lituji, že jsem je učinil. Ale Noe našel u Hospodina milost" (Gn.6:5-8)EK.

Noe, muž spravedlivý – neporušený, však nalezl před Bohem milost. Bůh Noemu přikázal, aby postavil archu (koráb). Vydal přesné instrukce, jak má být zhotovena (půdorys o rozměru přibližně 150 x 25 m). Noemu bylo řečeno, že okolní svět bude vyhlazen potopou. Dále dostal za úkol, aby ze všech vybraných druhů zvířat vždy samce a samici uvedl do korábu. Noe udělal všechno přesně tak, jak mu Bůh přikázal.
„I řekl Hospodin Noemu: "Vejdi ty a celý tvůj dům do archy, neboť vidím, že ty jsi v tomto pokolení jediný můj spravedlivý“ (Gn 7:1)EK.

„Před vodami potopy vešel Noe a s ním jeho synové i jeho žena a ženy jeho synů do archy. Z čistých zvířat i ze zvířat, která nejsou čistá, z ptactva i ze všeho, co se plazí po zemi, vždy po páru vešli samec a samice k Noemu do archy, jak mu Bůh přikázal. Po sedmi dnech pak pronikly na zemi vody potopy. V šestistém roce života Noeho, sedmnáctý den druhého měsíce, se provalily všechny prameny obrovské propastné tůně a nebeské propusti se otevřely. Nad zemí se strhl lijavec a trval čtyřicet dní a čtyřicet nocí“ (Gn 7:7-12) EK.

Bůh se rozhodl zahladit lidskou nepravost. První déšť trval čtyřicet dnů a čtyřicet nocí. Dalších sto padesát dnů trvalo než vody opadly. Po těchto událostech k Noemu opět promluvil Bůh:
„Vyjdi z archy, ty a s tebou tvá žena i tvoji synové a ženy tvých synů. Vyveď s sebou všechno tvorstvo, jež je s tebou, všechnu zvěř i ptactvo a dobytek a všechnu havěť plazící se po zemi. Ať se na zemi hemží, ať se na zemi plodí a množí. Noe tedy vyšel a s ním jeho synové a jeho žena a ženy jeho synů. Všechna zvěř, všechna havěť a všechno ptactvo, vše, co se plazí po zemi, vyšlo podle svých čeledí z archy. Noe pak vybudoval Hospodinu oltář a vzal ze všech čistých dobytčat i ze všeho čistého ptactva a zapálil na tom oltáři oběti zápalné. I ucítil Hospodin libou vůni a řekl si v srdci: "Už nikdy nebudu zlořečit zemi kvůli člověku, přestože každý výtvor lidského srdce je od mládí zlý, už nikdy nezhubím všechno živé, jako jsem učinil. Setba i žeň a chlad i žár, léto i zima a den i noc nikdy nepřestanou po všechny dny země" (Gn 8:16-22) EK.
Bůh ustanovil smlouvu s celou zemí. Spočívala v tom, že země již nebude nikdy kompletně zničena potopou. Jako znamení své smlouvy Bůh dal Noemu duhu.
„Bůh Noemu a jeho synům požehnal a řekl jim "Ploďte a množte se a naplňte zemi“ (Gn 9:1) EK.

Příbuzné, související nebo podobné články

Rozhovor: 4 otázky pro věřícího, znovuzrozeného křesťana
Rozhovor: 4 otázky pro příslušníka nějaké církevnické organizace
Rozhovor: 4 otázky pro průměrného Čecha
Aktuálnost zvěsti evangelia v souvislosti s přicházejícím soudem
Křesťanství jako státní náboženství a mocenský nástroj
Odklon od Písem NZ - vznik církevnických organizací
Odpadnutí „křesťanstva“ - odklon od Písem NZ
Vznik Církve
Seslání Ducha svatého
Zmrtvýchvstání a nanebevstoupení
Ukřižování Ježíše Krista
Veřejné působení Krista
Hlas volajícího na poušti - Jan Křtitel a jeho poselství a svědectví
Proroctví o narození, utrpení a království Mesiáše
Evangelium Boží milosti - Veliký Babylon + Vyvolený národ
Evangelium Boží milosti - Mojžíš - Zákon a oběti
Evangelium Boží milosti - Některá SZ zaslíbení a proroctví
Evangelium Boží milosti - Člověk - vrchol Božího stvoření
Evangelium Boží milosti - část první
Nový seriál článků - Evangelium Boží milosti