Logo

Inspirovanost Bible

Mnoho lidí je ochotno připustit, že Bible je hodnotná kniha, ale popírají, že je Božím Slovem. Někteří říkají, že je sice vdechnutá, ale tentýž způsob vdechnutí připisují také spisům různých básníků. Ve 2. Petrově 1,20 čteme, že žádné proroctví Písma nevzniklo z vlastního názoru proroka. Následující verš vysvětluje proč: Proroctví totiž nikdy nepřišlo z lidské vůle, ale Boží lidé mluvili, jak byli puzeni Duchem svatým. Timoteovi Pavel napsal: Veškeré Písmo je vdechnuté Bohem a je nanejvýš užitečné. Vyučuje nás a usvědčuje, napravuje a vychovává ve spravedlnosti, aby byl Boží člověk dokonale připraven a vybaven ke každému dobrému dílu.(2. Timoteovi 3,16-17)


Pán Ježíš se opakovaně odvolával na to, co bylo psáno a tím poukazoval na Boží původ Písem. On sám i všichni proroci a apoštolové neoznačovali žádné spisy slovem „Písmo“, ale jen „Písmo Svaté“.

Všechna sepsaná Svatá Písma jsou inspirována.

Slovo, neboli Písmo je složené z písmen a slov, nikoliv pouze z neviditelných myšlenek. Řekli jsme, že veškeré Písmo bylo dáno Božím vdechnutím. Co je psáno, je proto vdechnuto od Boha a to, co je vdechnuto Bohem je veškeré Písmo. To je souhrn všeho, co bylo psáno (Dr. Gaussen). Inspirace (vdechnutí) se ovšem připisuje pouze původním rukopisům, v nichž byla Písma napsána.

V dřívějších dobách podnikali útoky na doslovné vdechnutí Písem pouze lidé ze světa, ale nyní se tak děje i na bohosloveckých univerzitách a z kazatelen různých denominací, kde samotní kazatelé toto zlo rozsévají Duchovenstvo a bohoslovečtí profesoři mluví a píší o inspiraci často nepoctivě.

Dr. Kerr o nich píše: Oni chtějí dokázat, že Slovo Boží není vdechnuto. Obsahuje prý chyby, legendy a báje, líčí smyšlenky jako skutečnost, má i chyby ve svém původním jazyku a mnoho protimluvů v učení. Obsahuje prý dále nevysvětlitelné nesrovnalosti a padělané knihy, a dokonce schvaluje i surovosti. Oni učí, že prvních jedenáct kapitol Genesis je plných báchorek, že biblická zpráva o stvoření světa je bájí, biblický příběh o Adamovi a Evě bajkou a jejich pád pouhým výmyslem. Líčení o potopě světa a Mojžíšovi je podvodem. Příběhy Eliášovy a Elizeovy jsou pověrami, Jonášův případ školskou básní, knihy Královské jsou prý velmi nejisté a prorocké knihy se neshodují v udání časů a že Bůh Bible byl původně jen kmenovým bohem atd.Kdyby takové učení bohosloveckých profesorů bylo pravdivé, proč bychom měli věřit, že je Bible Božím Slovem? Pán Ježíš však řekl Židům: Kdybyste věřili Mojžíšovi, věřili byste i mně, neboť on psal o mně. Když ale nevěříte jeho spisům, jak uvěříte mým slovům? (Jan 5,45-46) Dále uvádí mnoho míst ze Starého zákona a ukazuje tak, že věří v jeho vdechnutí a neomylnost:

Odvolává se na stvoření našich prarodičů (Marek 10,6)
Mluví o potopě světa (Lukáš 17,26-27)
O zabití Ábela (Lukáš 11,51)
O zničení Sodomy (Lukáš 17,28-29)
O měděném hadu (Jan 3,14-15)
O očištění Námana od malomocenství (Lukáš 4,27) atd.

Když poukazoval na nezrušitelnost Písem, tak pravil: Nemyslete si, že jsem přišel zrušit zákon nebo proroky. Nepřišel jsem je zrušit, ale naplnit. Amen, říkám vám: „Dokud nepomine nebe a země, nepomine a ni nejmenší písmenko, ani jediná čárka ze zákona, než se to všechno naplní“ (Matouš 5,17-18).

S radostí můžeme podepsat slova Dr. Bishopa:

Doslovné a přímé vdechnutí je životní tepnou biblické pravdy Písem. Bez dechu není žádná slabika, bez slabiky žádné slovo, beze slova žádná kniha a bez knihy žádné náboženství.
Přímé stezky pro dítky Boží - A.Marshall
Přeložil: F.J.Křesina