Logo

„Já ti budu pomáhat, je Hospodinův výrok.“ Izaiáš 41,14

Slyšme slova Pána Ježíše, jak k nám dnes mluví: „Pomáhat budu tobě. To je maličkost pro mne, tvého Boha, ti pomoci! Vždyť jsem Tě koupil svojí krví – zemřel za tebe; a když jsem pro tebe udělal velké věci, tím víc udělám ty nepatrnější. Pomohu tobě! To je to nejmenší, co pro tebe můžu udělat; udělal jsem více a ještě udělám. Než byl svět stvořen, vyvolil jsem tě. Uzavřel jsem s tebou smlouvu. Vzdal jsem se své slávy a stal se člověkem – p r o t e b e! Dal jsem za tebe svůj život; a když jsem všecko toto udělal, jistě, že ti pomohu nyní. Tím, že ti pomohu, dávám ti to, co jsem již dříve pro tebe vydobyl. A potřebuješ-li tisíckrát větší pomoc, poskytnu ti ji; žádáš příliš málo v porovnání s tím, co jsem ochoten ti dát. Tvoje potřeba se ti zdá příliš velká, ale poskytnout ji pro mne nic neznamená. Neboj se!“

„Kdyby čekal u vrat tvé stodoly mravenec a žádal od tebe pomoc, jistě že by tě to nepřivedlo na mizinu, kdybys mu dal hrst pšenice; a ty nejsi nic jiného, než nepatrný mravenec u dveří mé Všemohoucnosti. Pomohu ti!“

Milý čtenáři, nestačí ti to?

Potřebuješ více síly, než je obsaženo ve všemocné Boží Trojici? Potřebuješ víc moudrosti než má Otec, víc lásky, než se zjevila Synu, nebo více moci, než se projevuje skrze Ducha Svatého? Přines své prázdné vědro a buď si jist, že tento pramen je naplní. – Pospěš si, seber své potřeby a přines je sem – svou prázdnotu, své sliby, své nedostatky.

Pohleď, řeka Boží je plná k ukojení tvých potřeb; co můžeš žádat víc? Jdi, duše má, v této moci.

Věčný Bůh je pomocník!Ch.H.Spurgeon
Výběr z denního čtení, vydal Sbor Jednoty Českobratrské v Brně.

Redakčně upraveno.