Logo

Jak našel rabín Mesiáše?

Jeden z vynikajících rabínů v Uhersku z minulé generace byl J.Lichtenstien, zemský rabín v Tápio-Szele. Byl velmi ctěn židy i křesťany a zemřel roku 1901 v pokročilém věku 85. let. Jednou se mu dostal do ruky Nový zákon. Začal ho číst. Byl překvapený a nadmíru rozveselen nad tím, co v knize našel. Otevíral se mu nový svět slávy a krásy. Radostně přijal Ježíše za svého Spasitele a začal svědčit o spasitelské a záchranné moci svého nově nalezeného Vysvoboditele. Během dalších let, až do doby, než byl odvolán ve zralém věku do nebeského domova, svědčil rabbi Lichtenstein otevřeně a směle slovem i písmem židům v Evropě o slavné skutečnosti, že Ježíš je ten dávno zaslíbený Mesiáš židů a Spasitel světa.Ve spise „Dva listy“ píše rabbi Lichtenstien o slávě, která naplnila jeho duši, když začal číst Nový zákon. Říká:

„Vzal jsem Nový zákon ze skrytého koutu. Asi před čtyřiceti lety jsem ho vzal židovskému učiteli. Nyní jsem začal obracet listy a číst. Jak mám popsat dojmy, které jsem tehdy prožíval? Ani z poloviny jsem nevěděl o moci a slávě této knihy.
Myslíval jsem si, že Nový zákon je nemravný pramen pýchy, nadutého sobectví, nenávisti a násilí toho nejhoršího druhu. Když jsem ho otevřel, cítil jsem, že jsem jím zvlášť a zázračně zaujat. Do mé duše náhle zasvítila sláva a světlo. Hledal jsem trní a našel jsem růže. Objevil jsem perly místo kamení, místo nenávisti lásku, místo pomsty odpuštění, místo otroctví svobodu, místo pýchy pokoru, místo nepřátelství smíření, místo smrti život, spasení, vzkříšení a nebeské poklady.

Z každého řádku, z každého slova proudil židovský duch. V této knize knih jsem našel balzám pro každou bolest duše, potěchu v každém soužení, lék pro každou ránu, obnovení víry a vzkříšení k novému Bohulibému životu.

Židovství je nemocné dva tisíce let. Nadarmo hledalo pomoc a uzdravení u svých lékařů, nadarmo vynakládali všechen svůj majetek. Jedině vírou a jedině spojením s Ježíšem a mocí, která z Něj vychází, by mohlo nalézt uzdravení. Chci jim poukázat na Ježíše v Jeho nebeské slávě, v Jeho Božství, vyvýšeného a velkého jako věčnost, Vykupitele, Mesiáše a Knížete Pokoje.