Logo

Jistota spasení - Lidské domněnky a Boží prohlášení

Mnozí lidé považují za domýšlivost, když o sobě někdo tvrdí: "Já vím, že jsem spasen." "Vše, co ale můžeme s jistotou tvrdit je, že máme doufat a čekat až do soudného dne, kdy teprve uvidíme, kam přijdeme. Jestli do nebe nebo do pekla" V souvislosti s anketou Kdybych dnes zemřel tak...

Takové učení ale není v souladu s Božím Slovem. Křesťané za apoštolských dnů neměli žádné pochybnosti o svém spasení od věčného zahynutí. Důkaz pro toto tvrzení nacházíme v Písmu: Víme přece, že kdyby byl náš pozemský dům tohoto přebývání zbořen, máme od Boha věčné stavení v nebesích, dům neudělaný rukama. (II. Kor. 5,1). Proto máme stále smělou důvěru a víme (v. 6). V něm máme skrze jeho krev vykoupení, totiž odpuštění hříchů… (Efez. 1, 7). Když jsme tedy ospravedlněni z víry, máme pokoj s Bohem
(Řím. 5,1). My víme, že jsme přešli ze smrti do života… (I. Jan. 3,14). Píši vám, synáčkové, že jsou vám odpuštěny hříchy pro Jeho jméno.
(I. Jan. 2,12). Co je tedy větší domýšlivost: Věřit, nebo pochybovat o Jeho slovu, když On sám praví, že je věřícím v Krista odpuštěno?
Písmo jasně prohlašuje: ...skrze jeho jméno přijme odpuštění hříchů každý, kdo v něho věří. (Skutky. 10,43).

Věřím tomu, že za mne Kristus vylil svou krev; umřel za mne podle Písem, a moje hříchy jsou odpuštěny. Jsem proto snad troufalý, nebo domýšlivý, když svého Boha beru za slovo a věřím, že je mi odpuštěno? Ve Skutcích ap. 13, 38-39 je jasně řečeno, že každý, kdo věří, je ospravedlněn. Věřím v Krista a Slovo Boží praví, že jsem ospravedlněn ode všech hříchů. Měl bych snad pochybovat o svém ospravedlnění, když to sám Bůh říká? Věř v Pána Ježíše a budeš spasen (Skutky. 16,31).

Věřím-li v Toho, který zemřel na Golgatě za všechny moje hříchy, tak jsem podle Slova Božího spasen. Copak teď nemůžu potvrdit, že Bůh je pravdomluvný a děkovat Mu za přijaté spasení? Nebo bych se Mu měl zpronevěřit a tvrdit, že nikdo nemůže nic vědět o svém spasení až do soudného dne?

Kdo věří v Božího Syna, svědectví sám v sobě. Kdo Bohu nevěří, udělal z něj lháře; neboť neuvěřil tomu svědectví, které Bůh vydal o svém Synu. A to svědectví je toto: že Bůh nám dal věčný život a ten život je v jeho Synu. Kdo má Syna, má život, kdo nemá Syna Božího, nemá život.. (I. Jan. 5,10-12). Bible říká, že kdo věří v Krista, má věčný život (Jan 3,16; 6,47). Já v Něho věřím, a proto mám věčný život. Kdybych nevěřil, že jej už teď mám, dělal bych z Boha lháře. Ale tak ohavného hříchu se dopustit nechci.

Pán Ježíš řekl: Amen, amen, říkám vám: Kdo slyší mé slovo a věří Tomu, který mě poslal, má věčný život a nepřijde na soud, ale již přešel ze smrti do života. (Jan 5,24).

Tak Bůh ten svět miloval, že nám Syna svého dal,
spaseni by všichni byli kdo by v Něho uvěřili.


V souvislosti s anketou Kdybych dnes zemřel tak...


Z knihy Přímé stezky pro dítky Boží upravil do současné češtiny Petr Libánský.