Logo

Kdo je misionář? - Povolání k misii 1/10

Nový seriál pod názvem Povolání k misii. V prvním díle úvah o misii se krátce zamyslíme nad tím, kdo je misionář, co by mělo být zdrojem inspirace pro misii a jaký by měl být opravdový důvod k misijní práci. "Ježíš jim znovu řekl: '...Jako mne poslal Otec, tak já posílám vás'" Jan 20,21

Misionář je člověk, kterého poslal Ježíš Kristus, jako Jeho poslal Otec. Rozhodující věcí pro něj nejsou potřeby lidí, ale Ježíšův příkaz. Zdroj inspirace pro naši službu Bohu je za námi, ne před námi. Dnes máme ve zvyku postavit si inspiraci před sebe - shrneme všechno dohromady, postavíme to před sebe a přizpůsobíme to vlastní představě o úspěchu. V Novém zákoně je však inspirace za námi. Je jí sám Pán Ježíš. Cílem je zachovat Mu věrnost - uskutečňovat Jeho plány.

Osobní oddanost Pánu Ježíši a věrnost Jeho pohledu je věcí, kterou nesmíme přehlížet. Velké nebezpečí pro službu misionáře tkví v tom, že mu potřeby lidí zakryjí Boží povolání a on z chápavosti k lidským potřebám zapomene na smysl toho, k čemu ho poslal Ježíš. Lidské potřeby jsou tak rozsáhlé a životní podmínky některých lidí tak těžké, že je nám z toho úzko. Zapomínáme, že hlavním důvodem pro jakoukoli misijní činnost není povznesení lidí, jejich vzdělání ani pomoc v jejich bídě, ale v první řadě příkaz Ježíše Krista - "Jděte ke všem národům a získávejte mi učedníky..." (Matouš 28,19).

Když se díváme na životy Božích mužů a žen, chce se nám říci: "Jak pronikavě byli moudří, jak dokonale chápali vše, co Bůh chtěl!" Nešlo však o lidskou moudrost, stála za nimi pronikavá a inteligentní Boží mysl. My si vážíme lidské moudrosti, zatímco bychom si měli vážit Božího vedení, které se projevilo v lidech dostatečně dětsky "hloupých" na to, aby důvěřovali Boží moudrosti a Jeho nadpřirozeným prostředkům.

Převzato z knihy: To nejlepší pro Jeho slávu, O. Chambers, Rosa 1997

Příbuzné, související nebo podobné články

Misionářův Pán a učitel - Povolání k misii 2/10