Logo

Křesťanské ctnosti a neřesti

Je dobré si občas připomenout, jak může mít drtivý dopad do našeho života, když opouštíme křesťanské principy.

Další tři básně od Reného.

Pokušení


My žijeme ve světě,
kde se šíří pokušení.
Nelze říct v jedné větě,
kam sahá porušení
našeho vztahu s Bohem.

Dávno začla ofenzíva,
která nezná hranic,
málo obětí už zbývá,
hltá víc a víc a víc.

Dá se vyhrát tahle válka?!
Bojujem ji každé den,
do nebes strašná dálka,
když nás zdolá svůdný sen.

Krátké má trvání opojný hřích.
Co ale potom na věčnosti,
když opouštíme své ctnosti?
Otče, chraň nás od nutkání zlých.

Tělesné touhy se mnohdy ozvou,
Ducha Svatého by chtěly ztišit,
pro duši bývají nesmírnou hrozbou,
v pekelném žáru nás mohou zničit.

Nakonec zůstává pokání,
co vinu a bolest zahání,
obracíme se k Pánu svému,
On sám zdolal svodu ďábelskému.

„Ať tě cokoli svádí k hříchu,
zbav se toho;
lépe je něco obětovat,
než jít se vším do pekla,
do ohně neuhasitelného.“


(parafráze ev. Marka 9:43-47)


Pokrytectví


Příjemné je kochat se vnější krásou,
chutná jak med, voní jak růže,
uvnitř to jinak vypadat může,
líbeznost a špína se spolu pasou.

Líbeznost skrývá lidskou špínu,
klame smysly a vědomí,
chce utišit hlas svědomí,
v drahokam se snaží přetvořit hlínu.

Proč se tvářit navenek šťastně,
když drtí nás obrovské břímě,
proč milovat jenom povrchně,
když chcem být milováni upřímně.

Lidské srdce je plné zloby,
skrýváme v sobě mnoho hříchů.
Vypadat jako obílené hroby?!
Ne! Raději zlomím svou pýchu.

Nemůžem zahlazovat své viny
a zviditelňovat se dobrými činy,
je nutné důkladně pohnutky zpytovat,
před soudem bychom mohli litovat.

„Vy, pokrytci, jste navenek zbožní,
ale vaše nitro páchne zlem.
Což Bůh nestvořil také to, co je uvnitř?
Hrajete si na svaté,
ale nedbáte na spravedlnost a lásku.“


(parafráze ev. Lukáše 11:39-42; Ježíšův výrok)


Svoboda


Lidé mají možnost volit.
Raději nenávist či lásku?
Mohou závislostí projít,
a tím dát svůj život v sázku.

Často se řídí podle tužby,
z příkazů z dětství se chtěj odpoutat,
Bůh nás však volá do své služby,
máme věřit, milovat a doufat.

Volnost přináší i rozpaky,
cest je mnoho, správná jedna,
když postřehnem Boží náznaky,
On ukáže nám jak jednat.

„Zůstanete-li v mém slovu,
jste opravdu mými učedníky.
Poznáte pravdu a ta vás osvobodí…
Amen, pravím vám, každý, kdo hřeší,
je otrokem hříchu.“


(ev. Jana 8:31,34; výrok Ježíše; zkráceno)

Příbuzné, související nebo podobné články

Nemilosrdná realita
Svědectví
Poezie pro Janu
Svoboda
Naše hříchy