Logo

Křesťanský rock - spojenec nebo nepřítel? Díl 3.

Třetí díl nám představí několik málo veršíků, které možná pomohou změnit náš pohled na křesťanský rock. Nicméně jde o víceméně notoricky známé oddíly, takže žádné velké probuzení nečekejme :) Bible nám také říká, abychom Boha chválili zvučnými (Kral. a KJV - hlasitými) cymbály (Žalm 150:5).
Další verš nám říká, že máme dělat radostný hluk Bohu (KJV, ČEP - hlahol Bohu, Kral. - plésej Bohu).
Protože metal používá hlasité cymbály a je to jedna z "nejhlučnějších" forem hudebního projevu, jaký existuje, je to naprosto biblické.
Jenom si přečti tyto verše a uvidíš, že to Bohu nevadí, ale naopak nás podporuje v tom, abychom ho chválili hlasitě.

Žalmy 33:1 Zaplesejte, spravedliví, Hospodinu, přímým lidem sluší se ho chválit.
2 Hospodinu vzdejte chválu při citaře, zpívejte mu žalmy s harfou o deseti strunách.
3 Zpívejte mu novou píseň, hrejte dobře za hlaholu polnic.
4 Neboť slovo Hospodinovo je přímé, v každém svém díle je věrný.
5 Miluje spravedlnost a právo, Hospodinova milosrdenství je plná země.

Žalmy 95:1 Pojďte, zaplesejme Hospodinu, oslavujme hlaholem skálu své spásy,
2 vstupme před jeho tvář s díkůvzdáním, oslavujme ho hlaholem žalmů!
3 Hospodin je velký Bůh, je velký Král nad všemi bohy.

Žalmy 66:1 Pro předního zpěváka, žalmová píseň. Hlahol Bohu, celá země!
2 Pějte žalmy k slávě jeho jména, jeho chválu šiřte chvalozpěvem.

Žalmy 98:4 Hlahol Hospodinu, celá země, dejte se do plesu, pějte žalmy,
5 pějte Hospodinu žalmy při citaře, při citaře nechť zazvučí žalmy;
6 s doprovodem trub a polnic hlaholte před Hospodinem Králem!
7 Ať se moře s tím, co je v něm, rozburácí, svět i ti, kdo na něm sídlí,
8 dlaněmi nechť zatleskají řeky, s nimi ať plesají hory
9 vstříc Hospodinu, že přichází, aby soudil zemi. On bude soudit svět spravedlivě a národy podle práva.

Žalmy 150:1 Haleluja. Chvalte Boha v jeho svatyni, chvalte ho i na obloze, již sklenul svou mocí,
2 chvalte ho za jeho bohatýrské činy, chvalte ho pro jeho nesmírnou velikost!
3 Chvalte ho zvukem polnice, chvalte ho harfou a citarou,
4 chvalte ho bubnem a tancem, chvalte ho strunami a flétnou,
5 chvalte ho zvučnými cymbály, chvalte ho cymbály dunivými!
6 Všechno, co má dech, ať chválí Hospodina! Haleluja.


Myslím, že to mluví samo za sebe.

Příbuzné, související nebo podobné články

Křesťanský rock - spojenec nebo nepřítel? Díl 4.
Křesťanský rock - spojenec nebo nepřítel? Díl 2.
Křesťanský rock - spojenec nebo nepřítel? Díl 1.