Logo

Křesťanství a Křesťanstvo

V pozdějších dobách byly církve, které zůstaly věrny Božímu Slovu, pronásledovány vládnoucí Církví jako kacíři a sekty. Ve svých spisech často zdůrazňují naprostý nesouhlas se spojením církve a státu v době Konstantina a Sylvestra, tehdejšího biskupa Říma… První všeobecný sněm katolických církví byl svolán Konstantinem a sešel se v městě Nicei v Bytinii roku 325. Křesťanství a Křesťanstvo
Význačné postavení biskupů a zvláště metropolitů v katolických církvích usnadňovalo styky mezi církví a občanskými úřady. Konstantin si sám podržel starou hodnost nejvyššího kněze pohanského náboženství, která souvisela s císařstvím, a osvojil si postavení rozhodčího v křesťanských církvích. Církev a stát velmi brzo úzce splynuly. Záhy byla státní moc k službám těm, kteří v církvi zastávali vedení, aby uplatňovala jejich rozhodnutí. Tak se brzy z pronásledovaných stali pronásledovatelé.

V pozdějších dobách byly církve, které zůstaly věrny Božímu Slovu, pronásledovány vládnoucí Církví jako kacíři a sekty. Ve svých spisech často zdůrazňují naprostý nesouhlas se spojením církve a státu v době Konstantina a Sylvestra, tehdejšího biskupa Říma. Tyto církve obhajují své pokračování na základě prostých biblických církví z dob apoštolů. Zdůrazňují, že prošli neporušeně obdobím, kdy mnohé jiné církve byly spolčeny se světskou mocí. Proti všem takovým bylo pronásledování brzo obnoveno, leč nepocházelo od pohanského římského císařství, nýbrž z organizace, která si činila nárok být církví a která vládla mocí „křesťanského“ státu.

Křesťanství a  KřesťanstvoDonatisté byli velmi četně zastoupeni v severní Africe. Zachovali nebo obnovili mezi sebou mnoho ze způsobů katolické organizace a tak měli možnost odvolat se k císaři ve svém sporu s katolickou stranou, což také brzy udělali. Konstantin svolal mnoho biskupů z obou stran a vynesl rozsudek v jejich neprospěch. Donatisté byli pak pronásledováni a trestáni. Tím však boj nebyl ukončen a pokračoval až do vyhlazení všech vpádem mohamedánů v 7. století.

Nicejský koncil 325
První všeobecný sněm katolických církví byl svolán Konstantinem a sešel se v městě Nicei v Bytinii roku 325. Hlavní otázkou bylo učení Ária, presbytera v Alexandrii, který učil, že Syn Boží byl stvořenou bytostí, první a největší, ale přece však ne rovnou s Otcem. Přítomno bylo přes 300 biskupů s velmi četným doprovodem ze všech částí říše, aby zkoumali tuto záležitost. Konstantin sám zahájil sněm s velikou okázalostí. Část biskupů, kteří se sešli, měla na svém těle stopy po mučení, kterému byli podrobeni v době pronásledování. Proti dvěma hlasům rozhodl sněm, že učení Áriovo je falešné, že to nebylo učení církve od počátku. Bylo sestaveno nicejské vyznání víry, které mělo vyjádřit pravdu skutečné božské přirozenosti Syna a Jeho rovnosti s Otcem.

Ačkoli toto rozhodnutí bylo správné, přece způsob, jakým bylo dosaženo, spojeným úsilím císaře a biskupů a jakým bylo uplatňováno státní mocí, jasně ukázal odpadnutí Katolické církve od Písma. Dva roky po nicejském sněmu změnil Konstantin svůj názor, povolal Ara z vyhnanství a za vladařství jeho syna Konstantina byla všechna biskupství obsazována ariánskými biskupy. Nyní ariánská vláda pronásledovala katolíky, podobně jako předtím katolická pronásledovala Ariány.

Putující církev - E.H.Broadbent
Přeložil: Dr. Jan Zeman

Příbuzné, související nebo podobné články

Putující Církev - Kapitola 1. - Počátky
Trvalý vzor - Putující Církev - Část 2.
Synagogy - Putující Církev - Část 3.
Řecká filosofie
Hodnosti v církvi
Órigenés a Cyprián
Oponování vůči Organizaci
Marcianus, Novatiani a Donátisté
Těžké pronásledování Římany