Logo

Kristova činnost (8.díl)

Kristus prošel před začátkem své služby řádnou zkouškou „ohněm“. Poté svá slova o naprosté absenci hříchu sám na sobě všem ukázal. 5. Kristova činnost

5.1 Příprava na dílo spásy
Předtím, než začal Ježíš konat zázraky a kázat prostým lidem, byl na službu řádně připraven. Už jako dvanáctiletý sedával v chrámě, naslouchal a kladl otázky a kněží se divili jeho moudrosti. (Luk 2:41-52) Další část zkoušky, kterou musel projít jako člověk, byl křest od proroka Jana Křtitele. (Luk 3:21-22) Potom nastal čas k důležité části přípravy – vyvedení na poušť a pokušení. Byl tam vyzkoušen od Boha a pokoušen od satana. Postil se 40 dní a navíc ho ďábel vybízel, aby využil Boží moc např. pro proměnění chleba z kamení. Ze zkoušky vyšel nakonec jako vítěz i přesto, že se mohl vyhnout všemu utrpení. (Luk 4:1-13)

5.2 Kazatel Boží spravedlnosti
Poté začíná Ježíš hlásat evangelium: „Naplnil se čas a přiblížilo se království Boží. Čiňte pokání a věřte evangeliu.“ (Mk 1:14-15) Zatím se až na vyjímky zaměřoval na Židy. Vyvolil si z izraelitů dvanáct učedníků, mezi nimiž měli hlavní postavení Šimon zv. Petr a Jakub a Jan Zebedeovi. Jidáš jej později zradil. Za apoštola se považoval i Pavel z Tarsu. Důležité principy Božího království přednesl Ježíš Kristus v tzv. kázání na hoře. Boží královstvím je myšlenka obnovené země, kde vládne Bůh a nemá zde místo žádná nespravedlnost a hřích. V kázání pohlíží Ježíš na hřích až k samé podstatě a do jeho důsledků. Za hřích označil i nevyřčené zlé myšlenky. Jakoby po posluchačích požadoval absolutní svatost, aby mohli vstoupit do Božího království. Židé znali ze starého zákona např. příkaz od Boha „Nezabiješ“, jinak bude viník vydán soudu. Ježíš k tomu říká: „Již ten, kdo se hněvá na svého bratra, bude vydán soudu…“ (Mat 5:28) nebo znali „Nezcizoložíš“, on však říká: „každý, kdo hledí na ženu chtivě, již s ní zcizoložil ve svém srdci.“ (Mat 5:28) Kristus chtěl ukázat tu skrytou stránku, že se můžeme stát otroky vlastních zvrácených srdcí a budeme tak pokrytečtí a nezalíbíme se Bohu. Ukazoval, aby lidé zničili hřích v samém zárodku. Dokonce jde tak daleko, abychom milovali své nepřátele a neproklínali je. Člověk však takto sám jednat nedokáže. Pravděpodobně chtěl těmito slovy poukázat na lidskou neschopnost vymanit se z pout hříchů, jejichž důsledky jsou často připisovány Bohu – vraždy, nepokoje a války, rozpady manželství, chudoba, totalitní režimy apod. Chtěl tím říct, že potřebujeme jeho pomoc, protože jak říká, že jen on celý zákon naplnil do posledního písmene a tak nám otevřel cestu k Bohu. Politikové se marně snaží tvořit komplikované a přísné zákony, Kristus ale káže jednoduše a prakticky a v konečném důsledku je jeho zákon účinnější. Celý Boží zákon shrnul slovy: „Miluj Hospodina, Boha svého, celým svým srdcem, celou svou duší a celou svou myslí a miluj bližního jako sám sebe.“ (Mat 22:37-39) To je cesta k pokoji.

5.3 Kristův příklad a zázraky
Když takto kázal, tak šel také sám příkladem. Bylo by obrovské pokrytectví a faleš, kdyby učil lidi naprosté svatosti a spravedlivému životu a sám by takto nejednal. On však pokrytec nebyl. Když např. v kázání na hoře řekl, abychom se vyvarovali tajného cizoložství byť „jenom“ žádostivým pohledem na ženu, tak o něm v evangelií víme, že vůbec neměl ženu. Když kázal o spravedlnosti a lásce, tak o něm víme, že byl pohnut lidským utrpením a svá slova o dobrém pastýři, který pokládá svůj život za ovce (tak mluvil o sobě) umocňuje ve vrcholném období svého života, o němž vypráví pašijní příběh, kdy položil svůj neposkvrněný život za ztracené lidstvo. Opravdu věrným důkazem jeho svatosti a čistoty je životopis Ježíše od jeho nejdůvěrnějšího učedníka, Jana Zebedea. Vykreslil ho dokonce jako ztělesněné Boží slovo a jako jediného prostředníka mezi námi a Bohem. Přirovnání Krista ke světlu světa, vzkříšení a životu, dárci věčného života mluví samy za sebe, s kým máme tu čest. Navíc svá slova o poslání od Boha podtrhoval mocnými zázraky, jaké nikdo před ním ani po něm nedokázal opakovat. Svědci potvrzují, že v okamžiku uzdravoval těžké nemoci a postižení, ovládal fyzikální zákony a dokonce křísil mrtvé.

Příště se dozvíme o Ježíšových slovech, které řekl o své osobě. A není vůbec lehké je přijmout. To záleží na každém jednotlivci.

Příbuzné, související nebo podobné články

Kristovo vzkříšení (13.díl)