Logo

Kristova podstata (9.díl)

Kdo vlastně byl Ježíš Nazaretský? Co on sám o sobě říkal? Mnohé z vás to zarazí! Další díl ze seriálu Boží dar v Kristu. 6. Kristova podstata

6.1 Ježíšova identita
Až doposud jsme si většinou uvedli, co Ježíši říkali jiní. Myslel si on sám, že je zaslíbený Mesiáš (Kristus), že je Boží Syn a nositel spásy pro celý svět? Myslel si, že je zjevením samotného Boha? To jsou odvážné výroky a důležité otázky. Odpovědi najdeme v jeho biblických životopisech.

6.2 Kristus - Boží Syn a ztělesnění Boha
Evangelista Lukáš Kristova slova zaznamenává takto: „Když se ho farizeové otázali, kdy přijde Boží království, odpověděl jim: Království Boží nepřichází tak, abyste ho mohli vypozorovat… Vždyť království Boží je mezi vámi.“ (Luk 17:20-21) Jinde říká, že pokud jsou jeho zázraky důkazem Boží moci, zastihlo je království Boží. Tím vlastně říká, že on uvádí na zem království samého Boha Stvořitele a to rozhodně nemůže udělat jenom obyčejný člověk. Mluvil stále o vztahu se svým Otcem. Kdo byl jeho otec, když ne Josef? Evang. Jan zaznamenal Ježíšova slova: „Otče, přišla má hodina. Oslav svého Syna, aby Syn oslavil tebe…aby vše, co jsi mu svěřil, dal jim, život věčný…a ten je v tom, když poznají tebe, jediného pravého Boha.“ (Jan 17:1-3) Tyto verše mluví samy za sebe. Tím říká, že je Boží Syn, takže má stejnou podstatu jako Bůh. Jako se z člověka opět narodí člověk, tak z Boha se nenarodí jiná bytost než Boží podstaty. To není filozofování ale logická úvaha. Říká se tomu učení o Boží trojici (Otec, Syn, Duch svatý), které vyplývá z bible. Jedno z privilegií, které si přivlastňoval, způsobilo pohoršení a pobouření mezi židovskými náboženskými vůdci. Odpouštěl totiž lidem hříchy způsobené jiným lidem. A to může jedině Bůh. Jinde říká: „Vaše srdce ať se nechvěje úzkostí, věříte v Boha, věřte i ve mně. V domě mého Otce je mnoho příbytků. A cestu kam jdu, znáte.“ Učedníci však netušili. „Ježíš jim odpověděl: ,Já jsem ta cesta, pravda i život. Nikdo nepřichází k Otci než skrze mne.‘ “ Říká, že je jediná cesta do nebe. Ale učedníci stále nechápali a nevěděli, kdo je jeho Otec a znovu se ptali: „Pane, ukaž nám Otce… Ježíš řekl: ,Kdo vidí mne, vidí Otce. Slova, která k vám mluvím, nemluvím sám od sebe, Otec, který ve mně přebývá, činí své skutky.“ (Jan 14:1-10) Zde zcela jasně říká, že Bůh v něm působí (slova i skutky) a on je proto jeho ztělesněním.

V následující části se na Krista podíváme kritickým okem lékaře.
(9. díl – konec)

Příbuzné, související nebo podobné články

Kristovo vzkříšení (13.díl)