Logo

Kristovo vzkříšení (13.díl)

Víra ve vzkříšení je jedním ze základních pilířů křesťanské víry. Nebýt této události, nemá učení a odkaz Ježíše Krista takový vliv a důsledky do našich životů. 9.1 Jeden z mnoha?
Kdyby Ježíšův život končil smrtí a dál by se nedělo nic, nemělo by význam zabývat se v takové míře jeho učením a odkazem. A už vůbec by nemělo smysl zakládat církev, která si říká dokonce „tělo Kristovo“ a kázat lidem, aby opouštěli hříšný a bezbožný způsob života a prosili Krista za odpuštění hříchů, aby mohli mít účast na vzkříšení a tím na věčném životě. Nebýt zmrtvýchvstání, byl by Ježíš Kristus jeden z mnoha učitelů.

9.2 Víra ve vzkříšení
Paradoxně i ateisté věří v zmrtvýchvstání, aniž si to uvědomují. Věří v evoluční proces, který vysvětluje vznik života z anorganické (neživé) hmoty, což je do určité míry „analogie“ ke křesťanskému vzkříšení. Ateističtí vědci do toho procesu vkládají milióny let. Bůh tolik času nepotřebuje a tvoří život v krátkém časovém úseku. Vznik života na podnět a zásah Boha (tj. v přeneseném slova smyslu Životem) dává pravděpodobnější vysvětlení možnosti vzkříšení než jakási slepá a bezúčelná evoluční náhoda. Teorie evolucionistů o jejich „vzkříšení“ nebyla ještě nikdy v historii vědy pozorována, zato víra současných křesťanů v Kristovo zmrtvýchvstání se ukazuje jako pravdivá při zkoumání historických dokumentů (tj. evangelií a listů apoštolů), logických úvah a konečně při osobním setkání s živým Ježíšem skrze modlitbu a pokornou prosbu o odpuštění.

9.3 Pán vstal z mrtvých
Vraťme se ale k věci. Po smrti byl Ježíš uložen do hrobu a přísně střežen římskými vojáky. První den po sobotě byl najednou hrob prázdný. Krista Bůh vzkřísil z mrtvých a on se následně zjevil mnoha svědkům - matce, učedníkům, zástupům, Pavlovi z Tarsu a dalším lidem. (Mat 28:16-20, Mk 16:1-8, Luk 24:13-49, Jan 20: 21 kap.) Židé si vymysleli absurdní teorii o unesení jeho těla učedníky. Oni k tomu neměli žádný motiv.

9.4 Svědectví historických dokumentů
Právník L. Strobel v knize „Kauza Kristus“ shrnuje své poznatky a úvahy: „Zpráva o prázdném hrobu jsou uvedeny v nejranějších pramenech - Markově evangeliu a listu Korintské církvi, které jsou datovány tak blízko události, že to nemohla být legenda… Kniha Skutků apoštolů je také plná velmi ranných potvrzení Ježíšova vzkříšení a evangelia popisují tato setkání.“ Potom dokazuje úvahami nad historickými fakty: „Především učedníci s jistotou věděli, zda ke vzkříšení skutečně došlo, a byli ochotni za toto tvrzení položit životy… Během několika týdnů po ukřižování začaly tisíce Židů opouštět své základní společenské praktiky, které pro ně po staletí měly klíčovou společenskou a náboženskou hodnotu. Kromě toho věřili, že pokud by je opustili, čeká je věčné odsouzení… Zázračný vznik církve navzdory brutálnímu pronásledování ze strany Římanů protrhává v dějinách velkou díru o velikosti vzkříšení.“ Zde vidíme, že ani vědecký pohled nemusí být postrachem pro víru ve vzkříšení Ježíše Krista Nazaretského. Mj. o pašijních událostech nemluví jen biblické knihy nebo její menší spisy, ale další informace lze nalézt i u jiných tehdejších historiků (např. J. Flavius ad.).

9.5 Svědectví Pavla z Tarsu
Dlužím ještě dodat pravdivá svědectví a vyznání jedinců, kteří Ježíše Krista znali osobně. Apoštol Pavel Tarsenský např. píše: „Chci vám připomenout, bratří, evangeliu, které jsem vám zvěstoval, které jste přijali, které je základem na němž stojíte a skrze něž docházíte spásy… Odevzdal jsem vám, především co jsem sám přijal, že Kristus zemřel za naše hříchy podle Písem a byl pohřben, byl vzkříšen třetího dne podle Písem, ukázal se Petrovi, potom jedenácti apoštolům. Poté se ukázal více než pěti stům bratřím najednou, většina z nich je dosud naživu… Pak se ukázal Jakubovi, potom všem apoštolům. Naposledy se ukázal mě… Když se tedy zvěstuje o Kristu, že byl vzkříšen, jak mohou někteří mezi vámi říkat, že není zmrtvýchvstání?... Jestliže Kristus nebyl vzkříšen, pak je naše zvěst klamná spolu s vírou a my jsme odhaleni jako lživí svědkové o Bohu… Máme-li naději v Kristu jen pro tento život, jsme nejubožejší ze všech lidí! Avšak Kristus byl vzkříšen jako první z těch, kdo zesnuli… A proč i my se každou hodinu vydáváme v nebezpečí?... Jestliže jsem v Efezu podstoupil zápas se šelmami jen z lidských pohnutek, co mi to prospěje? Jestliže mrtví nevstanou, pak ,jezme a pijme, neboť zítra zemřeme.‘ “ a nakonec vítězně dodává: „A tak, mojí milovaní bratří, buďte pevní… buďte stále horlivější v díle Páně, vždyť víte, že naše práce není v Pánu marná.“ (1 l.Kor 15 kap. - zkráceno)

V další části si můžeme vyslechnout další výpovědi svědků zmrtvýchvstání a lidí, kteří se setkali s živým Božím Synem, Ježíšem Kristem.

Příbuzné, související nebo podobné články

Boží dar v Kristu
Starověká proroctví přímo ukazují na smrt ukřižováním! (2. díl)
Potvrzení proroctví (4.díl)
Plnění proroctví - evangelium
Kristus: prostý tesař x Boží Slovo? (6.díl)
Kristova služba a její cíl
Kristova činnost (8.díl)
Kristova podstata (9.díl)
Kristus: šílenec x Bůh? (10.díl)
Předpověď Kristova utrpení
Mesiášova krutá smrt (12.díl)