Logo

Kristus a jeho nejvyšší příklad

K napsání tohoto článku mě vedou různé diskuse, úvahy a ankety, které na těchto stránkách probíhají. Ne všechno co se třpytí je zlato, a tak je zcela na místě položit si otázky: Jsem skutečným spaseným Křesťanem? Jsem následovníkem Krista, nebo si jen něco namlouvám? Ze svatých Písem je zřejmé, že lidstvo je v důsledku přestoupení poznamenáno hříchem. Bohu se však zalíbilo v určitý čas lidem poodhalit důvod stvoření (Koloským 1,14-20). Na základě těchto výroků je zřejmé, že naše existence je spojena s Osobností, ve které nalézáme důvod proč. Kompletní Boží Slovo má stěžejní úkol a to poukázat na tuto Osobu. On je příčinou i smyslem našich životů! Stačí nám na porozumění těchto skutečností snad naše logika? Nevěřící člověk může mít velké poznání co se týče historie, filosofie, teologie, etiky i znalosti v oblasti křesťanství, jedno však nemá! Může znát data všech válek a jména vojevůdců, může rozumět souvislostem pádu a povstání lidských říší, pokud však nemá Krista, je to k ničemu! A co různé postoje učenců tohoto světa? Mnozí se zajímají na vysoké vědecké úrovni stvořením či vznikem světa, nemají-li však Krista, je to k ničemu. Víš přesně, jak se chovat, co se patří, nemáš-li Krista, jsi chudák! Znáš Bibli, znáš teorii o osobě Ježíše Nazaretského, víš jak jednal a znáš mnoho o Jeho následovnících, nemáš-li osobní poměr víry ke vzkříšenému Ježíši Kristu a Ducha svatého přebývajícího v sobě, i kdybys uměl řecky a hebrejsky lépe než kterýkoli filolog, jsi při nejlepším kus dunícího kovu (1K 13,1) a jednou skončíš v pekle! A co Ten, pro kterého a skrze kterého vše povstalo a trvá? Jak se On stavěl k životu? Pán Ježíš přišel naplnit vůli svého Otce. Nic víc a nic méně. Přišel jako vlastník všeho a neměl, kde by hlavu složil. Přišel jako vládce vesmíru, ale od svého vyvoleného národa slyšel slova „nechceme, aby tento kraloval nad námi“. Nepřišel jako hubící soudce, ale jako milostivý Spasitel a prolil za nás svou krev. A to vše z lásky! Pán Ježíš Kristus je ztělesněné Boží Slovo! Hledáš cestu? On je cesta! Hledáš pravdu? On je pravda! Hledáš život? On je život!

Jsem křesťan, co to tedy má co dělat s mým životem? Jestliže jsi skutečně ve svém srdci uvěřil, že Pán Ježíš Kristus zemřel na tvém místě a vstal z mrtvých, pak jsi spasen (Římanům 10,9). Máš nový život! Jak velkou radost vyvolá narození dítěte! Dítě se však musí mnohému učit. Především potřebuje pravidelný přísun kvalitní potravy (1Pt 2,2), aby mohlo růst. Dále se musí naučit používat své tělo – oči, nohy, ruce. Pak se učí mluvit, dále jednat, poslouchat, jednomu důvěřovat, druhému nedůvěřovat a tak roste a dospívá. Z dítěte je časem dospělý člověk, který má vychovávat další. Jestliže jsi vzal Pána Boha za Jeho Slovo, pak jsi se stal Jeho dítětem a On je tvým Otcem. Jako dobrý Otec si však přeje, aby ses choval, jak se sluší na Boží dítě. Jaká tragédie, když je dítě bez výchovy. Žije si jak se mu zlíbí. Děti nerady poslouchají, ale milující otec vždy správně a včas zakročí. Pán Ježíš Kristus byl vždy zajedno se svým Otcem. Byl dokonale seznámen s Jeho vůlí a připraven jednat jako Jeho Syn. Byl tak poslušný, že Jeho vůle byla zároveň vůle Otcova ( Lukáš 22,42). Pro tuto poslušnost byl připraven jít až na smrt! Je toto životní realitou pro nás? Kde jinde se můžeme seznámit s Boží vůli než v Jeho neomylném a Duchem svatým vdechnutém Božím Slovu? Pokud Boží vůli známe, jsme ochotni se ji podřídit, ať to stojí co to stojí? Bratr Vožeh na ostravské konferenci 2002 hovořil o našich bratrech a sestrách, kteří misijně působili v Africe. Než zůstat v pohodlí svých domovů, vydali se se zprávou evangelia na nebezpečnou cestu, kde je čekala jistá smrt a proto si svá zavazadla vezli v rakvích. Máme stejného Pána? Jestliže ano, pak už nežijeme my, ale Kristus v nás. To se musí nějak projevit! Mnozí Kristovci zemřeli a umírají pro to slavné jméno Ježíš! My jsme v boji proti hříchu ještě nemuseli prolévat krev (Žd 12,4). Možná to Bůh po nás ani nechce, možná toho nejsme hodni, protože utrpení pro Krista věřící považovali za čest (Sk 5,41; 1Pt 4,13). Pán Ježíš se pro naši záchranu vzdal nebeské slávy a zemřel tou nejpotupnější smrtí v bolesti, nahotě, posměchu a opuštění od Boha. Čeho jsme se pro Krista vzdali my? Považuje se za věrného Kristovce ten, kdo hledí na utrpení svého Pána a sám tráví drahocenný čas u televize, počítačových her, sportu nebo jiné zábavy?

Realitou lidského života je smrt, ať se to někomu líbí nebo ne. Někteří Křesťané zemřou mučednickou smrtí. Jiní zesnou v Pánu běžnou smrtí, někteří se dožijí vtržení vstříc Pánu do oblak (1.Tesalonickým 4-5). Jiné Pán ze světa předčasně odvolá pro jejich neposlušnost a hříšný život, který následoval jejich znovuzrození (1.Korintským 11,30; Sk 5,1-11; 1J 5,16-17)! Je zde však daleko početnější skupina lidí, kteří zemřou jako hříšníci a ne jako svatí, ty čeká soud s předem jasným ortelem (Židům 9,27; Jan 3,36). Uvěř, dokud je čas! Jsi-li Křesťan, pak nemáš důvod mít strach ze smrti. Ne kvůli své domýšlivosti, ale pro dílo Pána Ježíše Krista!

Kéž je naší radostí chodit ve skutcích, které nám On připravil ( Efezským 2,10)! Kéž rosteme do Jeho obrazu a nezabýváme se věcmi, které jsou neužitečné a nejsou ve světle ( Efezským 4,15; 1.Jan 1,7)! Kéž nejsme těmi, kteří uspokojují svůj mozek a následují lidi, ale raději těmi, kteří pokorně a v modlitebním duchu následují toho, kdo je vůdcem a dokonavatelem jejich víry! Kéž se plně spolehneme na oběť Pána a nežijeme v nejistotě či falešných nadějích! Je jistota troufalost? Není snad větší troufalost pochybovat nad dostatečností oběti našeho Spasitele?

Tyto věci psal jsem vám věřícím ve jméno Syna Božího, abyste věděli, že máte věčný život, a abyste věřili ve jméno Syna Božího. (1.Jan 5,13)

Jistota blahá, Ježíš můj jest! Okouším slávu, radost a čest.
Dědic jsem spásy, vykoupený, zrozený z Ducha, očištěný!
To je má zpráva, jistě to vím: mám život věčný, jsem Boží syn;
svědectví Ducha v nitru svém mám: spasil mě Ježíš, můj Bůh a Pán.


Píseň je ke stažení zde

Blessed assurance, Jesus is mine! Oh, what a foretaste of glory divine!
Heir of salvation, purchase of God. Born of His Spirit, washed in His blood.
This is my story, this is my song, Praising my Savior all the day long.
Perfect submission, perfect delight, Visions of rapture now burst on my sight;
Angles descending, bring from above Echoes of mercy, whispers of love.

Anglická verse zde