Logo

Kristus: prostý tesař x Boží Slovo? (6.díl)

I přes pochyby si prorok Jan Křtitel uvědomoval, že Ježíš není obyčejný tesař. Apoštol Jan Zebedeus už s daleko menšími pochybami mohl prohlásit, že se setkali se ztělesněným Božím Slovem. 3.3 Jan Křtitel - hlas volajícího
Na scénu přichází poslední prorok starozákonní doby (tj. před Kristem) – Jan Křtitel. Přišel, aby lidem ohlásil příchod a přiblížení Božího království v osobě a životě Ježíše Krista. Kázal: ,,Čiňte pokání a dejte se pokřtít na odpuštění hříchů.“ Upřímné pokání je předpokladem k přijetí spasení a nového života s Bohem. Je jím myšleno vyznání hříchů Bohu a lidem, lítost nad ním a jeho opuštění. Myslí se tím také změna směru životní cesty. Dále se píše: „Jan měl na sobě šat z velbloudí srsti, kožený pás kolem boků, potravou mu byly kobylky a med divokých včel.“ Tento způsob života znamenal obrovskou pokoru. Židé se ho totiž ptali, jestli on není ten Mesiáš. On však říkal, že je „hlas volajícího na poušti“. Dále jim říká, že pravému Mesiáši – Kristu není hoden ani rozvázat řemínek u obuvi. Vyjádřil se i ke křtu: „Já vás křtím vodou…on (Kristus, pozn. autora) vás bude křtít Duchem svatým a ohněm.“ Lidem, kteří si mysleli, že samotným křtem mohli něco získat, pravil: „Plemeno zmijí, kdo vám říkal, že můžete utéct před nastávajícím hněvem? Neste tedy ovoce, které ukazuje, že činíte pokání…“ (Mat 3:1-12, Mk 1:1-8, Luk 3:1-18)

3.4 Jan Zebedeus – nejlepší přítel

Velmi zajímavý pohled na původ Ježíše podává evangelista Jan. Píše: „Na počátku bylo Slovo, to Slovo bylo u Boha, to Slovo bylo Bůh.“ Slovo zde představuje duchovní bytost. Jan říká, že Bůh byl u Boha, což je těžko pochopitelné. Není to ani slovní hříčka. Říká tím vlastně, že Kristus byl u Boha, takže tím potvrzoval že je Bůh. Později si uvedeme, že sám Ježíš říkal, že je jedno s Bohem a že je v Něm. Jan dále svědčí: „Na světě byl, svět skrze něj povstal, ale svět ho nepoznal…jeho vlastní ho nepřijali. Těm, kteří ho přijali a věří v jeho jméno (Ježíš = spasení, pozn. autora), dal moc stát se Božími dětmi… A Slovo se stalo tělem a přebývalo mezi námi. Spatřili jsme jeho slávu, jakou má od Otce jednorozený Syn, plný milosti a pravdy… Boha nikdy nikdo neviděl, jednorozený Syn, který je v náručí Otcově, nám o něm řekl.“ (J 1:1-18) Určitě to mnohým lidem dělá obrovský problém alespoň si trochu představit, že se Bůh „oblékl“ do lidského těla. Velice zjednodušeně to lze vidět asi tak, jako když spisovatel popisuje a zaznamenává slovy, tj. grafickým způsobem do dvou dimenzí skutečnost, která se odehrává ve trojrozměrném světě. Slova vlastně představují něco víc než jen soustavu znaků. I přes tento chabý pokus je zde stále prostor pro obdiv a úžas nad Božím jednáním.

V příštím díle se podíváme na to, jak se Ježíš jako Boží Syn projevoval a jaký byl cíl jeho cesty.
(6. díl – konec)

Příbuzné, související nebo podobné články

Kristovo vzkříšení (13.díl)
Kristova služba a její cíl
Boží dar v Kristu
Starověká proroctví přímo ukazují na smrt ukřižováním! (2. díl)
Potvrzení proroctví (4.díl)
Plnění proroctví - evangelium