Logo

Kristus: šílenec x Bůh? (10.díl)

Byl Ježíš největší lhář a podvodník všech dob? Kdyby ano, jeho učení už tady dávno není a lidé by ho neuctívali jako Boha. 6.3 Obvinění z pravdy
Výroky o božství se Kristus extrémním způsobem povyšoval nad druhými lidmi. Kdyby to nebyla pravda, byl by neskutečný namyšlenec, pokrytec a lhář. On však na tyto vlastnosti upozorňoval lidi nejvíc. Uvalil tak ale zároveň na sebe soud, protože si židovská náboženská šlechta byla vědoma své viny, bránila se a útočila právě argumentem, že se těmito výroky rouhá a musí zemřít podle jejich zákona. Kdyby nebyl Bůh, nic by tím nezískal ani pro sebe a už vůbec ne pro druhé. Jen by jim přivodil problémy (např. s pronásledováním křesťanů, kteří ho vyznávali jako Boha), což by bylo od něj velmi kruté a nezodpovědné. On však jednal z lásky, což bylo potvrzeno jeho skutky a vzkříšením o kterém si byl jist, že je. I přes hrozbu ukřižování kázal dál. Kdyby nebyl Boží Syn, nic by takto ale nezískal – ani moc, slávu, bohatství nebo snad osobní štěstí. Jen hrozné mučení, neustálé obavy o život a životy jeho učedníků a konečnou děsivou smrt ukřižováním. To by bylo naprosto nesmyslné, bláznivé a nepředstavitelné jednání. Kdyby ovšem nebyl tím, za koho se prohlašoval.

6.4 Kristus - šílenec x Bůh?
Byl snad Kristus totální schizofrenik? Právník a novinář L. Strobel v knize „Kauza Kristus“ uvádí rozhovor se zkušeným psychologem: „…ústav pro duševně choré. Kdybychom se tam podívali, určitě bychom tam našli pár lidí, kteří se prohlašují za boha a samozřejmě bychom je označili za nemocné. Ježíš o sobě tvrdil totéž. Byl snad i on blázen? … nikoli…Psychologové nehledí jenom na to, co dotyčný člověk říká. Podívají se mnohem hlouběji na jeho emoce, protože psychicky nemocní prožívají nepřiměřené deprese, zuřivý hněv nebo třeba smrtelnou úzkost. Ovšem podívejte se na Ježíše: žádné neadekvátní emoce. Například plakal, když zemřel jeho přítel Lazar. (měl soucit s nemocnými a chudými a bylo mu jich líto, pozn. autora) Určitě se i rozhněval. Ano ale když šlo o utlačování a vykořisťování lidí. Jiní duševně nevyrovnaní jedinci trpí mylnými představami. Žijí mimo realitu. Domnívají se, že je někdo sleduje atd. Nic takového u Ježíše nenajdeme. Jiný problém, jímž mohou lidé s psychickými poruchami trpět, jsou těžkosti v myšlenkových pochodech. Nedokáží vést logický rozhovor, docházejí k falešným závěrům, jednají iracionálně. Ježíš však mluvil jasně, mocně a výmluvně. Měl neuvěřitelný vhled do lidí. Dalším znakem duševní choroby je neschopnost sociálního kontaktu s ostatními lidmi. On však žil v hlubokých vztazích… Miloval, nebyl egocentrický.“ Doktor na něm nenašel žádné známky duševní choroby. Následně připomíná, že Ježíš svá slova podepřel zázraky. Je zřejmé, že kdyby na něm jeho životopisci Matouš, Marek, Lukáš a Jan, nebo apoštolové našli něco pochybného, určitě by ho nevykreslovali jako Boha. Klamali by sami sebe. Lékař Lukáš na začátku evangelia píše: „I když se mnozí pokusili sepsat vypravování o událostech, které se mezi námi naplnili… rozhodl jsem se i já, když jsem vše znovu důkladně prošel, že ti to v pravém sledu vypíši, vznešený Theofile, abys poznal hodnověrnost toho, v čem si byl vyučován.“ (Luk 1:1-4) Jiný učedník ukončuje Ježíšův životopis psaný Janem Zebedeem slovy: „Ještě mnoho jiných znamení učinil Ježíš, ty nejsou zapsána. Tato však zapsána jsou, abyste věřili, že Ježíš je Kristus, Syn Boží“ (Jan 20:30-31) A dále píše: „To je ten učedník, který vydává svědectví o těchto věcech… a my víme, že jeho svědectví je pravdivé.“ (Jan 21:24)

6.5 Zázrak nad zázraky
Nebýt toho největšího zázraku, vzkříšení Ježíše Krista, a toho jak za tuto skutečnost, kterou křesťané vyznávali, byli ochotni položit životy a vidět tak na Kristově zmrtvýchvstání své budoucí vzkříšení, nemá pro nás větší význam zabývat se tolik jeho životem a slovy, které nás vybízí k pokání a navrácení k Bohu.

V příštím díle se začneme přibližovat k centrálnímu bodu Kristova života – zástupné oběti na kříži za ztracené a odpadlé lidstvo.

Příbuzné, související nebo podobné články

Kristovo vzkříšení (13.díl)