Logo

Misijní metody - Povolání k misii 3/10

Co by pro misionáře mělo být opravdovou výzvou? A jaký by měl být jeho cíl? 3. díl seriálu o tom, jak získávat nové učedníky pro Krista. "Jděte tedy a učiňte mými učedníky všechny národy..." (Matouš 28,19 NS).

Ježíš Kristus neřekl: "Jděte a zachraňujte duše" (spasení je nadpřirozený Boží skutek), ale: "Jděte... a učiňte mými učedníky všechny národy..." Nemůžete však činit učedníky, pokud jimi sami nejste. Když se učedníci vrátili ze své první misijní cesty, radovali se, protože se jim podřizovali dokonce i démoni. Ale Ježíš jim na to řekl: "Neradujte se z úspěchů ve službě velké tajemství radosti spočívá v tom, že je mezi námi opravdový vztah" (viz Lukáš 10,17-20). Misionář musí zachovat věrnost Božímu povolání, musí pamatovat na to, že jeho jediným cílem je činit z mužů a žen Ježíšovy učedníky. Pamatujte, že existuje také touha po záchraně duší, která nepochází z Boha, ale z naší touhy dělat z lidi následovníky našich vlastních názorů.

Výzvou pro misionáře není překonání obtíží při přivádění lidí ke spáse, vracení odpadlíků zpět k životu s Bohem nebo zápas s bariérou lhostejnosti. Opravdovou výzvu pro něj představuje jeho osobní vztah k Ježíši Kristu - "Věříte, že to mohu učinit?" (Matouš 9,28). Pán nám neúnavně klade tuto otázku a my se s ni musíme vyrovnat v každé jednotlivé situaci. To je ta velká výzva pro nás - znám svého vzkříšeného Pána? Znám moc Jeho Ducha, který ve mně přebývá? Jsem dostatečně hloupý v očích moudrých tohoto světa, ale dostatečně moudrý v Božích očích, abych věřil tomu, co řekl Ježíš? Nebo opouštím ono nadpřirozené a výsadní postaveni bezmezné důvěry v Krista Ježíše, která je ve skutečnosti jediným povoláním od Boha k misijní práci? Řídím-li se nějakou jinou metodou, úplně se odkláním od metod, které mi nařídil Pán - "Je mi dána veškerá moc. .. Jděte (tedy)..." (Matouš 28,18-19).