Logo

Můj postoj k otázce homosexuality

V poslední době si opravdu nejde nevšimnout ze všech stran omílaného tématu, týkajícího se homosexuality. Dovolte mi proto, abych se i já dotkla tohoto ožehavého, avšak ne nějak ututlávaného tématu.

Víte, když vláda schválí vztah dvou osob stejného pohlaví a dovolí jim beze studu a jakési morální zábrany žít spolu v manželském svazku, není se v podstatě čemu divit. Bible je pravdivá a neomylná: „Věz, že v posledních dnech nastanou nebezpečné časy. Lidé totiž budou samolibí, milující peníze, vychloubační... milující rozkoše více než Boha.“ (II. Tim. 3,1-2 a 4). To, že vláda schválila svazky homosexuálů vypovídá především o tom, že ty „zlé časy“ už nastaly a že právě tohle jsou ty poslední dny. No, ale ani to, že tohle vláda i přes „veto“ prezidenta schválila mě nepřekvapilo tolik jako to, co jsem se dočetla v časopise Živé slovo. Jeden člověk zde napsal pro mě zarážející a nepochopitelnou větu. Cituji: „Když se mají rádi, proč jim to partnerství nedopřát? Mezi homosexuály mám přátele, kteří jsou současně mými bratry v Kristu.“ Víte, když jsem si to přečetla, stála jsem chvíli jako omráčená a pak jsem si tu větu musela přečíst znovu, abych se ujistila, že mě nešálí zrak... V tu chvíli jsem to nějak nemohla pochopit, ale když jsem si přečetla verš, který citoval Kája Ouzký ve svém posledním článku: „...kteří ačkoli znají Boží spravedlivé ustanovení, že ti, kteří provozují takové věci, zasluhují smrt, nejenže je také dělají, ale dokonce to těm, kteří je provozují, schvalují.“ (Řím. 1, 32), jsem pochopila, že to prostě tak má být, že už opravdu nastaly ty zlé časy a že Bible nelže.

Někteří homosexualitu omlouvají, protože jsou mylně informování o tom, že je to nemoc. Můžu vám, jakožto studentka zdravotnické školy potvrdit, že to není nemoc, nýbrž úchylka a jakožto křesťanka vám můžu říct, že homosexualita je „vydání jejich srdce nečistotě, aby navzájem zneuctívali svoje těla.“ (Řím. 1, 24).

Když se podíváte do knihy Genesis 19. kapitoly, je to téměř stejné jako dnes. „Kde máš ty muže, kteří k tobě této noci přišli? Vyveď nám je, abychom je poznali.“ (Gen. 19, 5). Ta druhá věta přeložená do moderní češtiny by znamenala: „Vyveď nám je, abychom s nimi měli sexuální poměr.“ To je důkazem, že homosexualita rozhodně není nějaká novinka svědčící o tom, že lidé už „neví co by“. Ale pokud si čtete Písmo víte, jak to se Sodomou dopadlo. „Hospodin začal chrlit na Sodomu a Gomoru síru a oheň...“ (Gen. 19, 24). Ani trest za ohavnosti, které provozují lidé dnes nebude o nic menší. „Ale bázliví, nevěrní (nebo také nevěřící), ohavní, vrazi, smilnící, čarodějové, modláři i všichni lháři mají svůj díl v jezeře, které hoří ohněm a sírou; a to je ta druhá smrt.“ (Zj. 21, 8). Až mi chodí mráz po zádech, když si představím ty, kteří se nedávno tak radovali z toho, že se můžou svobodně brát, i když jsou stejného pohlaví, jak jdou do zahynutí, jak jsou v ohnivém jezeře, kde je pláč a skřípění zubů, protože nepřijali tu jedinečnou nabídku života věčného. Protože odmítli žít v tom nádherném městě, ve kterém nemusí být Slunce, protože světlem je sám Pán Ježíš, ten, který nás vykoupil, ten, kterému patří naše chvála každý den.

Možná, že si o vás někteří mohou myslet, že jste netolerantní vůči těm „chudákům nemocným“, kteří ze to v podstatě nemůžou. Říkám to z vlastní zkušenosti, jelikož právě na toto téma jsme měli diskusi ve škole v lékařské etice... Není to nic příjemného a chtěla bych vás povzbudit, abyste si nenechali namlouvat nic o tom, že jste netolerantní. Nemusíte a ani nemůžete odsuzovat lidi, ale musíte odsoudit hřích.
„Ó, Timoteji! Zachovávej to, co ti bylo svěřeno a vyhýbej se světským prázdným řečem a rozporům toho falešně nazývaného „poznání“, k němuž se někteří začli hlásit a zbloudili ve víře. Milost s tebou. Amen.“
(I.Tim. 6,20)

Příbuzné, související nebo podobné články

Společné stanovisko deseti církví k přijetí zákona o registrovaném partnerství homosexuálů
Prezidentovo zdůvodnění veta zákona o registrovaném partnerství
A co na to apoštol Pavel?