Logo

Na čem záleží křesťanská dokonalost?

Bratr Komenský uvádí tři základní principy směřující ke křesťanské dokonalosti: I.plné milování Boha II.povolné poddávání se jemu III. ustavičné obírání se jím Každý, kdo je vycvičený v Boží škole a skrze Ducha pravdy zrozený člověk to sám v sobě ví a vyzná, že pravé křesťanství a libá Boží služba nezáleží jen na samé známosti Boha a povědomosti o jeho věcech, ale také a více na skutečném činění vyjevené Boží vůle a v ostříhání svatosti, bez které žádný člověk neuvidí Pána – na tom záleží. Protože k tomu cíli je člověk všemohoucí mocí Boží podle přehluboké a divné moudrosti stvořen, aby téhož svého stvořitele, který je s ním spojen na věky věků, všemi svými mocemi miloval, ctil, velebil a chválil. Sic co by člověku třeba i veliké osvícení pomohlo, kdyby nenásledoval svatosti a plnění Boží vůle ve všem?

I kdyby někdo uměl celou Bibli z paměti a necítil by vnitřní potěšení, milosti Boží, co mu to prospěje? Je to marnost. Ale také je marnost i to, čímkoli jiným se ve světě lidé zabývají – být bohatý, mít slávu, čest a lidskou přízeň, oplývat rozkošemi a pohodlím, být dlouho živý ve zdraví a v bezpečí s milými přáteli; shrnutě – užívat si ve světě krásných věcí, není-li při tom plné Boží lásky, všecko je marnost, všecko pomíjí, všecko je nestálé, nejisté, všecko dává jen neúplnou radost – neradost, je to odraz a stín radosti.

A proto člověk, jakožto vzácný a k podobnosti nesmrtelného Boha zformovaný tvor s právem se ucházet o něco dokonalejšího a své žádosti ode všeho toho, co příliš rychle pomíjí s šustem světa a ovšem to přináší škodu, tesknost a pykání – od toho se má odvracet; má mít na mysli, aby mohl přijít k stálé, pravé, plné a dokonalé radosti a uspokojení se ve svém srdci, tak aby mohl se svatým Pavlem všecko to, co má svět za slavné a divné mít za lejno pro vyvýšenost toho Božího pokoje v sobě, a pro tuto vnitřní sladkost nebrat v úvahu ani necítit jakékoli vnější, odkudkoli přicházející utrpení.

To je ta svatá a ta drahá dokonalost vyvoleného člověka v tomto životě, k níž má Pán Bůh ve zvyku různými utrpeními své vyvolené k tomu dohánět, když jsme my lidé k tomu sami ze sebe nezpůsobní a váhaví, přesně tak, jak se nyní při nás děje. V těchto třech věcech pak záleží (ať konečně přistoupíme blíže k tématu) ta dokonalost:

I. v plném milování Boha
II. v povolném poddávání se jemu
III. v ustavičném obírání se jím

Kdo pak má tyto tři věci, je blahoslavený a přešťastný člověk, má vrchol lidské moudrosti, má začátek věčného života v sobě, dokonce je už přenesen ze smrti do života, protože v Bohu přebývá a Bůh v něm, což působí nevypravitelnou radost.

Každý tedy, kdo toto slyší, má si žádat všemi mocemi svého srdce, dokonce se má snažit všemi mocemi svého života v sobě, aby i sám k té svaté a drahé i toužebné dokonalosti mohl přijít.

A proto je dobré nejprve posoudit.