Logo

Narození Ježíše Krista

Proroctví, které předesílá rozumově nepochopitelnou událost lidských dějin – Boží Syn, který vždy byl, se narodil v čase a prostoru jako bezbranné dítě. Narození člověka je radostnou událostí. Nebylo tomu jinak ani před dvěma tisíci lety v malém judském městečku – Betlém. V jistém ohledu se však tato událost vymyká všem ostatním, protože jak píše prorok Izaiáš: „Nebo dítě narodilo se nám, syn dán jest nám, i bude knížetství na rameni jeho, a nazváno bude jméno jeho: Předivný, Rádce, Bůh silný, Rek ufdatný, Otec věčnosti, Kníže pokoje. (Izaiáš 9,6) BK“

Proroctví, které předesílá rozumově nepochopitelnou událost lidských dějin – Boží Syn, který vždy byl, se narodil v čase a prostoru jako bezbranné dítě.

Evangelista Lukáš ve svém spisu vykresluje osobu Ježíše Krista jako člověka. Bůh pověřil svého anděla Gabriela úkolem, aby zvěstoval dívce Marii, že se jí narodí dítě. Zatímco Zachariáš, ke kterému mluvil Gabriel přibližně o půl roku dříve, zjistil, že jeho manželce do té doby neplodné, se narodí syn, zde anděl mluvil k zasnoubené dívce, která byla panna. Tato dívka pochopitelně nerozuměla, jak by mohla mít dítě, anděl jí však řekl:

"Neboj se, Maria, vždyť jsi nalezla milost u Boha. Hle, počneš a porodíš syna a dáš mu jméno Ježíš. Ten bude veliký a bude nazván synem Nejvyššího a Pán Bůh mu dá trůn jeho otce Davida. Na věky bude kralovat na rodem Jákobovým a jeho království nebude konce." Maria řekla andělovi: "Jak se to může stát, vždyť nežiji s mužem?" Anděl jí odpověděl: "Sestoupí na tebe Duch svatý a moc Nejvyššího tě zastíní; proto i tvé dítě bude svaté a bude nazváno Syn Boží. NBK

Lukáš zasazuje celou událost do historické souvislosti – vlády císaře Augusta. Dále popisuje dramatické okolnosti, které provázely porod včetně zdánlivě náhodného příchodu Marie s Josefem do Betléma. Narozené dítě spatřili pastýři, kterým dříve anděl řekl:

Narození Ježíše Krista„Dnes se vám ve městě Davidově narodil Spasitel - váš Mesiáš a Pán. A toto vám bude znamením: najdete děťátko zavinuté do plenek, ležící v jeslích." A s tím andělem se hned objevilo množství nebeských zástupů takto chválících Boha: "Sláva na výsostech Bohu a na zemi pokoj, lidem dobrá vůle." (Luk 2,11-13) NBK

Dítě Ježíš bylo osmého dne podle Mojžíšova zákona obřezáno a jako za každého židovského prvorozeného chlapce jeho rodiče obětovali dar Bohu. V chrámu se setkali se Simeonem a starou prorokyní Annou.
„Simeon jim požehnal a Marii, jeho matce, řekl: "Hle, tento je určen k pádu i k pozdvižení mnohých v Izraeli. Stane se znamením, jež bude odmítáno (a tvou vlastní duši pronikne meč), aby vyšlo najevo myšlení mnoha srdcí." (Lukáš 2,34-35) NBK
Lukáš uzavírá příběh o právě narozeném chlapci slovy:
Oni pak, jakž vykonali všecko podle Zákona Páně, vrátili se do Galilee, do města svého Nazaréta. Dítě pak rostlo a posilovalo se v duchu, plné moudrosti, a milost Boží byla v něm. (Lukáš 2,39) BK

Všimněme si, že se rodiče vrátili do Nazaréta, nikoliv do Betléma, kde se dítě narodilo. Otevřenou otázkou zůstává, jestli tuto cestu podnikli okamžitě, nebo až po návratu z Egypta Lukáš se ještě jednou vrací ve svém spisu k lidskému původu Pána Ježíše. Rodokmen směřuje až k prvnímu člověku – Adamovi. Je tedy zřejmé, že se jedná o rodokmen, který vede k jeho lidské matce. Marie na rozdíl od Josefa pocházela z Davidova Syna Nátana.
který byl Meleje, který byl Menama, který byl Mataty, který byl Nátana, který byl Davida (Lukáš 3,31) NBK

Matouš nadepisuje svou knihu:

Kniha rodu Ježíše Krista, syna Davidova, syna Abrahamova: (Matouš 1,1) NBK

Při pohledu na rodokmen, který následuje, zjišťujeme, že začíná Abrahamem a směřuje přes patriarchy k Davidovi a pak pokračuje Šalomounem a dalšími judskými králi k samotnému Josefovi, manželu Marie. Všimněme si, že zde je přímo napsáno:
…Šalomoun zplodil Rechoboáma, Rechoboám zplodil Abiáše, Abiáš zplodil Asu, Matouš…
…Jákob zplodil Josefa, muže Marie, z níž se narodil Ježíš zvaný Kristus. (Matouš 1,7.16)

Matouš v celém spise zdůrazňuje právoplatný nárok Ježíše Krista na Davidův trůn, proto také v úvodu zmiňuje na prvním místě Davida a ne Abrahama. Jestliže byl Josefův otec Jákob – potomek Šalomouna, nemohl jím být Élí – potomek Nátana (viz Lukáš 3, 23).

Narození Ježíše Krista se událo takto: (Matouš 1,18a)

Tentokrát se dozvídáme o setkání Hospodinova anděla s Josefem. Byl ujištěn, aby si vzal Marii za manželku, i když přemýšlel o tom, že ji tajně propustí, protože si myslel, že mu byla nevěrná.

Když však o tom přemýšlel, hle, ve snu se mu ukázal Hospodinův anděl a řekl: "Josefe, synu Davidův, neboj se vzít si Marii za manželku, neboť to, co v ní bylo počato, je z Ducha Svatého. Porodí syna a dáš mu jméno Ježíš, neboť on zachrání svůj lid od jejich hříchů." To vše se stalo, aby se naplnilo, co Hospodin řekl ústy proroka: "Hle, panna počne a porodí syna a dají mu jméno Immanuel," což se překládá: Bůh je s námi. Když se Josef probudil, zachoval se, jak mu přikázal Hospodinův anděl, a vzal si Marii za manželku. Nepoznal ji však až do doby, kdy porodila svého prvorozeného syna, jemuž dal jméno Ježíš. (Matouš 1,20-24)

Matouš mnohdy podtrhuje historickou věrohodnost osoby Ježíše Krista na základě naplněných starozákonních proroctví. Dále pokračuje příběhem, který pojednává o příchodu mágů z východu. Neznáme počet těchto lidí a vůbec si nemůžeme být jisti, že se setkali s dítětem v Betlémě. Po osmi dnech bylo přece dítě obřezáno a dalších třicet dva dnů trvalo, než byla Marie podle zákonu čistá. Když se čas jejího očišťování naplnil, vydali se s dítětem do Jeruzaléma. Nevíme, zda Josef vzal rodinu zpět do Betléma, Nazaretu nebo do jiného místa v Izraeli. Když mudrci z východu přišli, setkali se nejdřív s králem Herodem, který povolal všechny „přední kněze a učitele lidu“, aby mu poradili, kde se měl očekávaný král narodit.

Ty však, Betléme v judské zemi, nejsi z judských měst vůbec nejmenší, vždyť právě z tebe Panovník vzejde, jenž bude pastýřem pro můj lid Izrael1. Tehdy Herodes tajně povolal mudrce a vyptával se jich, kdy přesně se jim ta hvězda ukázala. Potom je poslal do Betléma se slovy: "Jděte a pečlivě vyhledejte to dítě. Jakmile je najdete, oznamte mi to, abych se mu mohl jít poklonit i já."(Matouš 2,6-8)

Všimněme si, že Herodes si pečlivě zjistil, kdy přesně mudrci hvězdu uviděli. Ano, Mesiáš se musel narodit v Betlémě, ale podívejme se, co Matouš píše dále:
Jakmile vyslechli krále, vyrazili na cestu. A hle, hvězda, kterou viděli na východě, je předcházela, až se zastavila nad místem, kde bylo to dítě. Když tu hvězdu spatřili, zmocnila se jich nesmírná radost. Vešli do domu, nalezli dítě s jeho matkou Marií, padli na kolena a klaněli se mu. Otevřeli své poklady a obětovali mu dary: zlato, kadidlo a myrhu. Když potom od Boha dostali ve snu pokyn, aby se nevraceli k Herodovi, vrátili se do své země jinudy. (Matouš 2,9-12) NBK

Mágové pokračovali ve směru, kam je vedla „hvězda“. Nevešli do stáje, ale do domu, ve kterém se klaněli dítěti a předali mu dary včetně zlata. Finanční prostředky Josef jistě uplatnil při velmi naléhavém odchodu do Egypta, ke kterému jej ve snu vyzval anděl. Je zřejmé, že už se nezastavoval v Jeruzalémě, aby přinesl za prvorozeného syna oběť. Mágové tedy přišli do DOMU, aby se poklonili Ježíšovi, který měl již v tu dobu přinejmenším čtyřicet dní.

A hle, po jejich odjezdu se Josefovi ve snu ukázal Hospodinův anděl a řekl: "Vstaň, vezmi dítě i jeho matku, uteč do Egypta a zůstaň tam, dokud ti nepovím. Herodes totiž bude to dítě hledat, aby ho zabil." (Matouš 2,13) NBK

Herodes byl velmi krutý král, a jako potomek Ezau neměl právo vládnout nad izraelity2. Císař Augustus se vyjádřil: „Je lépe být jeho dlužníkem než jeho synem, protože jeho dlužník má v židovské komunitě větší šanci na přežití3. “ Herodes nechal zavraždit několik svých dětí a manželek, protože se bál spiknutí4. Nyní se cítil ohrožen přicházejícím židovským králem, jehož narození potvrdili velmožové z východu. Josefovi nezbylo než hledat útočiště pro Božího Syna v místě, kam byl o stovky let dříve donucen odejít stejnojmenný patriarcha, aby připravil útočiště pro národ, který Hospodin také nazval svým synem5. Matouš upozorňuje na tuto souvislost citátem proroka Ozeáše6.

Když Herodes poznal, že ho mudrci oklamali, nesmírně se rozhněval a dal v Betlémě a v celém okolí povraždit všechny chlapce mladší dvou let, podle času, na který se vyptal mudrců. Tehdy se naplnilo slovo proroka Jeremiáše…" (Matouš 2,16)NBK

Jestliže se hvězda ukázala ve chvíli, kdy se Pán Ježíš narodil, pak v době, kdy mudrci dorazili po náročné cestě, mohl již mít klidně dva roky. Proto také Herodes nechal zavraždit právě chlapce mladší než dva roky, podle času, kdy se mágům ukázala hvězda. Boží nepřítel se od začátku snažil zmařit úkol, který zde Boží Syn měl, nebylo to však možné, protože Bůh ve své moudrosti vše připravil.

Když potom Herodes zemřel, hle, Hospodinův anděl se ve snu ukázal Josefovi v Egyptě a řekl: "Vstaň, vezmi dítě i jeho matku a jdi do izraelské země. Ti, kdo usilovali o život dítěte, jsou již mrtví." Josef tedy vstal, vzal dítě i jeho matku a přišel do izraelské země. Uslyšel ale, že v Judsku místo svého otce Heroda kraluje Archelaos, a tak se tam bál jít. Když potom od Boha dostal ve snu pokyn, obrátil se do galilejského kraje. Přišel tam a bydlel ve městě zvaném Nazaret. Tak se naplnila slova proroků, že bude nazýván Nazaretský. (Matouš 2,19-23) NBK

Herodes a jeho krutovláda ukazují na pravý charakter lidské přirozenosti. Když se jedná o moc, člověk se nezastaví před ničím. Ve své zkaženosti byl ochoten vraždit bezbranné děti! Hospodin vybavil Josefa potřebnou inteligencí a vedl jej tak, aby dítě i jeho matku ochránil. Pán Ježíš vyrůstal v Nazaretu a vyučil se od Josefa tesařskému řemeslu. Byl člověk jako my, ale zároveň se od nás lišil. Jako věčný Boží Syn nikdy nemohl zhřešit. Vše, co činil, bylo dokonalé a jeho život byl Bohu Otci milý a příjemný. Pán Ježíš přišel, aby zjevil Boží sebe-obětující lásku k člověku. Na svém těle dobrovolně nesl trest za naše hříchy, aby ten trest nedopadl v plné síle a s věčnými důsledky na nás. Bůh Otec jej třetího dne vzkřísil z mrtvých, čímž potvrdil platnost jeho zástupného díla7. Pro tuto pravdu neváhali položit život tisíce věřících8, kteří poznali, že:
Kdo má Syna, má život, kdo nemá Syna Božího, nemá život. (1.Janova 5,12)

Otázka pro Tebe

Příteli, kým je pro Tebe Ježíš Kristus? Snad ne nějakým bájným hodným strýčkem, který plní dětská přání! Přišel na zem jako zachránce hříšníků – mne a Tebe! Než snad nevědomky vezmeš o Vánocích do úst jeho zdrobnělé jméno nebo v příjemné a sentimentální atmosféře či prostředí nákupního centra vyslechneš některou z koled, zkus se prosím zamyslet nad tím, proč přišel a narodil se, a hlavně proč tak krutě zemřel. V Betlémě pro něj lidé neměli místo, a tak Ho starostliví rodiče položili aspoň do zvířecího přístřešku. Jaké místo mají lidé pro Krista dnes? Jaké místo mám pro Něj já? Jaké místo máš pro něj Ty, milý čtenáři? Platí i pro Tebe ta andělská zvěst, „Narodil se vám dnes Spasitel, Kristus Pán“?


1 O místě narození Mesiáše prorokoval Micheáš - 8. století před Kristem.
2 Izák Ezauovi odpověděl: "Hle, učinil jsem ho (Jákoba - moje pozn.) tvým pánem a všechny jeho bratry jsem mu dal za služebníky. (Genesis 27,37)
3 The Bible Knowledge Commentary – New Testament, Dallas Seminary Faculty, J.F. Walvoord, R. B. Zuck
4 Viz pozn. 3
5 Protož díš Faraonovi: Toto praví Hospodin: Syn můj, prvorozený můj jest Izrael. I řekl jsem tobě: Propusť syna mého, ať slouží mi; a nechtěl jsi ho propustiti. Aj, já zabiji syna tvého, prvorozeného tvého. Exodus (4,22-23)BK
6 Když dítětem byl Izrael, miloval jsem jej, a z Egypta povolal jsem syna svého. (Ozeáš 11,1)BK; A byl tam až do smrti Herodesovy, aby se naplnilo povědění Páně skrze proroka, řkoucího: Z Egypta povolal jsem Syna svého. (Matouš 2,15)BK
7 On byl vydán pro naše provinění a vzkříšen pro naše ospravedlnění. (Řím. 4,25)
8 Vyznáš-li svými ústy, že Ježíš je Pán, a uvěříš-li v srdci, že ho Bůh vzkřísil z mrtvých, budeš spasen. (Řím. 10,9)