Logo

Órigenés a Cyprián

Kdo to byl Órigenés? Jakým způsobem chápal pojem Církev? Jak se liší pojetí Církve u Cypriána? Kterou organizovanou skupinu sborů považoval Cyprián za Církev? Kdo může podle něj mít společenství s Katolickou Církví?

Órigenés


Órigenés, jeden z největších učitelů9 jakož i nejduchovněji smýšlejících církevních otců, vydal jasné svědectví o duchovním rázu církve. Narodil se roku 185 v Alexandrii věřícím rodičům a byl jedním z těch, kteří zažívají v útlém dětství působení Ducha Svatého. Jeho šťastný vztah k moudrému a zbožnému otci Leonidovi, jeho prvnímu učiteli Písem, se jeví výmluvně v tom, že se jako sedmnáctiletý rozhodl následovat do vězení svého otce, odsouzeného pro víru. V tom zabránila pouze lest jeho matky, která mu skryla oděv. Psal svému otci do vězení a povzbuzoval jej k vytrvalosti. Když byl Leonidas popraven a jeho majetek zabaven, spočívala na mladém Órigénovi hlavní péče o matku a šest mladších bratrů.

Jeho neobyčejná učitelská schopnost jej postavila brzy do popředí a ačkoli byl sám k sobě velmi přísný, projevoval pronásledovaným bratřím tolik srdečné účasti, jakoby byl sám pojat do jejich utrpení. Na čas se uchýlil do Palestiny, kde jeho výklady Písma poslouchali pro jeho učenost a spisy biskupové jako žáci.

Alexandrijský biskup Demetrius, pohoršen tím, že Órigenés jako laik se osměluje vyučovat biskupy, jej pokáral a povolal do Alexandrie a ačkoli se Órigenés podrobil, příležitostně jej vyloučil (231). Zvláštní kouzlo jeho povahy a hloubka jeho učení a poznání mu získala oddanost mužů, kteří pokračovali v jeho učení po jeho smrti. Ta nastala roku 254. jako následek mučení, kterému byl pět let před tím podroben v Týru za pronásledování císařem Deciem. Církev se skládá podle Origina ze všech těch, kteří ve svém životě zažili moc věčného evangelia. Tito tvoří pravou duchovní Církev, která se vždy nekryje s tím, co lidé nazývají Církví. Jeho bystrá, hloubající mysl jej přivedla dále, než mohla většina chápat, takže jej mnozí pokládali v učení za kacíře, on však rozlišoval mezi tím, co se musí říct jasně a dogmaticky a tím, co musí být pověděno s opatrností pro uvážení. O těchto věcech pravil: „Jak věci budou, je ovšem s jistotou známo toliko Bohu Samému a těm, kteří jsou Jeho přáteli skrze Krista a Ducha Svatého“. Jeho plodný život byl věnován vysvětlování Písem. Jeho veliké dílo Hexapla umožnilo snadné srovnání různých překladů.

Cyprián


Od Órigéna velmi odlišný byl Cyprián,10 biskup v Kartágu, narozený kolem roku 200. užívá směle výrazu „Katolická Církev“ a nevidí žádného spasení mimo ni, takže v jeho době byla již utvořena „Starokatolická Církev“, to je Církev, která si před dobou Konstantinovou osvojovala jméno „katolická“ a vylučovala všechny, kteří se nepřizpůsobili. Když píše o Novatianovi a těch, kteří byli jeho přáteli a snažili se dosáhnout větší čistoty v církvích, zavrhuje „zlo nezákonného ordinování, jež se dálo na odpor Katolické církvi“. Praví, že ti, kteří souhlasí s Novatianem, nemohou mít obecenství s Katolickou Církví, poněvadž se snažili dělat a trhat jedno tělo Katolické Církve“ a spáchali bezbožnost, že opustili Matku svou a musejí se navrátit k Církvi katolické, jelikož jednali „proti Katolické jednotě“. Dále praví, že jsou „koukolem mezi pšenicí, my se však nemáme oddělovat od Církve, nýbrž usilovat, abychom v ní byli pšenicí, nádobami zlatými a stříbrnými ve velikém domě“. Doporučoval četbu svých spisů jako pomůcku těm, kteří pochybovali. Mluvě o Novatianovi tvrdí: "Kdo není v Církvi Kristově, není křesťanem... je jen jedna Církev ... a také jedno biskupství".

Putující církev - E.H.Broadbent
Přeložil: Dr. Jan Zeman

Příbuzné, související nebo podobné články

Křesťanství a Křesťanstvo
Těžké pronásledování Římany
Marcianus, Novatiani a Donátisté
Oponování vůči Organizaci
Putující Církev - Kapitola 1. - Počátky
Trvalý vzor - Putující Církev - Část 2.
Synagogy - Putující Církev - Část 3.
Řecká filosofie
Hodnosti v církvi