Logo

Pán Ježíš a andělé

A je tu poslední část studie o biblických andělech. Pán Ježíš je nadřazený andělům a vládne jim , byli stvořeni skrze Něj. Přijetím lidského těla se úžasným způsobem ponížil, a to z lásky k nám. Pán Ježíš je nadřazený andělům a vládne jim (Kol 2,9-10), byli stvořeni skrze Něj (Kol 1,16). Přijetím lidského těla se úžasným způsobem ponížil (Žd 2,9), a to z lásky k nám.

V životě a službě našeho Pána hráli (hrají) andělé důležitou úlohu:

1) Ve vztahu k Jeho životě v lidském těle:
prorokovali Jeho narození (Mt 1,20-24; L 1,26-28 V šestém měsíci pak byl anděl Gabriel poslán od Boha do galilejského města jménem Nazaret 27 k panně zasnoubené muži jménem Josef, z domu Davidova. A jméno té panny bylo Marie.28 A když k ní přišel, řekl: "Zdravím tě, milostí obdařená, Pán s tebou! Jsi požehnaná mezi ženami!" 29 Ale když ho spatřila, byla z jeho slov rozrušena a přemýšlela, co to bylo za pozdrav. 30 Anděl jí tedy řekl: "Neboj se, Marie, vždyť jsi u Boha nalezla milost! 31 Hle, počneš v lůnu a porodíš syna a dáš mu jméno Ježíš.)
oznamovali Jeho narození (L 2,8-20 10 A ten anděl jim řekl: "Nebojte se, neboť hle, zvěstuji vám velikou radost, která bude pro všechen lid. 11 Neboť se vám dnes narodil Spasitel ve městě Davidově, totiž Kristus, Pán.)
ochraňovali Jej v dětství – příkazy Josefovi k útěku a návratu z Egypta (Mt 2,13-23)
byli svědky Jeho vtěleného života (I.Tim 3,16 Tajemství zbožnosti je bezesporu veliké: Bůh byl zjeven v těle, ospravedlněn v Duchu, viděn anděly, kázán pohanům, uvěřilo se mu na světě a ve slávě byl vzat vzhůru.)


2) Ve vztahu k Jeho utrpení:
sloužili Mu na zemi po pokušení na poušti (Mt 4,11 Tehdy ho ďábel opustil a hle, přistoupili andělé a sloužili mu.)
měl k dispozici mnoho andělů ke své ochraně (Mt 26,53 Myslíš si snad, že nemohu požádat svého Otce? On by mi hned dal více než dvanáct legií andělů.)
anděl Ho posiloval, když se modlil v Getsemane před zajetím (Lk 22,43 Tehdy se mu ukázal anděl z nebe a posiloval ho.)

3) Ve vztahu k Jeho vzkříšení:
anděl odvalil kámen před hrobem (Mt 28,2 A hle, nastalo veliké zemětřesení, neboť Pánův anděl sestoupil z nebe, a když přišel, odvalil kámen ode dveří a posadil se na něm)
andělé zvěstovali Jeho zmrtvýchvstání ženám (Mt 28,5-6 Anděl pak odpověděl ženám: "Vy se nebojte. Vždyť vím, že hledáte ukřižovaného Ježíše. 6 Není tu, neboť vstal, jak předpověděl. Pojďte, pohleďte na místo, kde ležel Pán.)
byli i při Jeho nanebevzetí a zvěstovali učedlníkům Jeho opětovný příchod (Sk 1,10-11 Když se pak za ním upřeně dívali, jak odchází do nebe, hle, postavili se k nim dva muži v bílém rouchu, 11 kteří jim řekli: "Muži galilejští, co stojíte a hledíte do nebe? Tento Ježíš, který byl od vás vzat vzhůru do nebe, přijde stejným způsobem, jak jste ho viděli odcházet do nebe.")

4) Ve vztahu k Jeho druhému příchodu:
při příchodu zazní hlas archanděla (I Tes 4,16 Vždyť až zazní zvolání, hlas archanděla a Boží polnice, sestoupí sám Pán z nebe a mrtví v Kristu vstanou jako první.)
budou Jej doprovázet v Jeho slávě při Jeho návratu (Mt 25,31 "Když pak přijde Syn člověka ve své slávě a s ním všichni svatí andělé, tehdy se posadí na trůnu své slávy.; 2 Tes 1,7 vám, kdo jste sužováni, odpočinutím s námi, až se zjeví Pán Ježíš z nebe se svými mocnými anděly) budou oddělovat na Jeho příkaz zrno od plev (Mt 13,39-40 Jako se tedy sbírá koukol a spaluje se ohněm, tak to bude při konci tohoto světa. 41 Syn člověka pošle své anděly a ti vyberou z jeho království všechno pohoršující i ty, kdo konají nepravost, 42 a uvrhnou je do ohnivé pece. Tam bude pláč a skřípění zubů.