Logo

Plnění proroctví - evangelium

Pátá čsát seriálu "Boží dar Kristu". Narození Ježíše je patrné, kdo je hoden slávy a pocty – ne panna Maria ale On sám. Už od počátku jeho života lze vidět jak se mocnosti zla snažily zmařit Boží vůli. 3. Plnění proroctví - evangelium

3.1 Předurčení Kristových rodičů
Dostáváme k samotnému historickému příběhu o příchodu Mesiáše na svět. Začneme u Ježíšových rodičů:
„…anděl Gabriel byl poslán od Boha do galilejského města Nazaret, k panně zasnoubené muži jménem Josef z rodu Davidova, jméno té panny bylo Maria. Anděl jí řekl: ,Buď zdráva, milostí zahrnutá, Pán s tebou, tys požehnaná mezi ženami… Hle počneš a porodíš syna a dáš mu jméno Ježíš. Ten bude veliký a nazván Synem Nejvyššího a Pán Bůh mu dá trůn jeho otce Davida. … Maria řekla andělovi: ,Jak se to může stát, vždyť nežiji s mužem?‘…Sestoupí na tebe Duch svatý a moc Nejvyššího tě zastíní, proto i tvé dítě bude svaté a bude nazváno Syn Boží.“ (L 1:26-35)
Tímto nadpřirozeným narozením z panny se splnilo jedno z mnoha proroctví, které se týkaly dlouho očekávaného ale nepřijatého Mesiáše. Narození z Ducha svatého znamená narození z Boha, takže dítě je taky svaté a neposkvrněné, je Božím Synem.


3.2 Narození Ježíše Krista
A konečně přichází ten dlouho očekávaný okamžik, na který Izraelité čekali několik tisíc let od prvního zaslíbení. Paradoxně však židovští náboženští vůdcové v Kristu Mesiáše nepoznali (i to je v bibli o nich předpovězeno). Je až neuvěřitelné, že ti kteří měli každý den před očima Písma (starozákonní část Bible – historické spisy, proroctví, žalmy), kde se jako jedna velká linie táhnou zaslíbení o Mesiáši, nebyli schopni v osobě Ježíše Krista toho dlouho očekávaného poznat. Možná netoužili po izraelském králi vůbec a vyhovovala jim spolupráce s Římany. Nebo snad čekali, že Mesiáš přijde s obrovským zástupem andělů. Pravděpodobně vůbec netušili, že s nimi jako s židovskou šlechtou nebude spolupracovat a že je dokonce bude odsuzovat a hlavním středem jeho zájmu bude spodina tehdejší společnosti. Teď k samotnému příběhu.
„Narození Ježíšovo se událo takto: Jeho matka Maria byla zasnoubena Josefovi a shledalo se, že počne z Ducha svatého. …anděl se zjevil Josefovi a řekl: ,Josefe, neboj se přijmout Marii, neboť co v ní bylo počato, je z Ducha svatého. Porodí syna a dáš mu jméno Ježíš (tzn. Bůh je spasení), neboť on vysvobodí svůj lid z hříchů.“
Samotné narození se odehrálo v proroky zmiňovaném Betlémě, kam se Ježíšovi rodiče přesunuli kvůli soupisu lidu. „Když tam byli, naplnily se dny a přišla její hodina. I porodila svého prvorozeného syna, zavinula ho do plenek a položila do jeslí, protože se pro ně nenašlo místo pod střechou. A v té krajině byli pastýři… Náhle při nich stál anděl: Nebojte se, hle, zvěstuji vám velikou radost, která bude pro všechen lid. Dnes se vám narodil Spasitel, Kristus Pán.“ (Mt 1:18n, L2:1-20)
I přes chudé a ubohé podmínky jeho narození, dostalo se mu po početí patřičné cti a oslavení, když se mu do Betléma přišli poklonit a přinést dary mudrci z východu. Mimochodem i toto lze najít v proroctví Izajášově. O Ježíšově narození se dověděl tehdejší král Herodes. Viděl v něm svou konkurenci, protože proroci mluvili o Mesiáši (Kristu) mj. jako o budoucím králi. Dal proto nemilosrdně povraždit nemluvňátka v Betlémě a okolí ve stáří do dvou let. Tehdy se splnilo proroctví:
,Hlas v Rámě je slyšet, pláč a nářek, Ráchel oplakává své děti…‘ (Mt 2 kap.)
Josef však s Marií a s dítětem utekl na Boží pokyn do Egypta (opět splněné proroctví). Odtud se po králově smrti vrátili do izraelského Nazareta.


V dalším díle si přiblížíme pohledy dvou mužů, jeden z počátku Kristova života a jeden po jeho vzkříšení.

Příbuzné, související nebo podobné články

Kristovo vzkříšení (13.díl)
Kristova služba a její cíl
Kristus: prostý tesař x Boží Slovo? (6.díl)
Boží dar v Kristu
Starověká proroctví přímo ukazují na smrt ukřižováním! (2. díl)
Potvrzení proroctví (4.díl)