Logo

Počátky šíření evangelia II (15.díl)

K dispozici máme další výpovědi svědků, kteří se později stali také mučedníky, když obhajovali svou víru v živého Krista, který jim vybojoval věčný život. 9.6 Svědectví apoštola Petra
Další svědectví z mnoha uvádí lékař a evangelista Lukáš, kdy zapsal slova apoštola Petra: „Bůh našich otců vzkřísil Ježíše, kterého vy jste pověsili na kříž a zabili; toho Bůh vyvýšil jako vůdce a spasitele… My jsme svědkové toho všeho a s námi Duch svatý, kterého Bůh dal těm, kdo ho poslouchají.“ (Sk 5:30-33) V jednom listu věřícím utvrzuje apoštol Petr bratry a sestry: „Veleben buď Bůh a Otec našeho Pána Ježíše Krista, neboť nám ze svého velikého milosrdenství dal vzkříšením Ježíše Krista nově se narodit k živé naději.“ (1.l.Pet 1:3) Apoštol mluví o duchovním znovuzrození, které každý skutečný křesťan prožil. Předchází mu pokání a oddanost života Bohu jako Spasiteli. Projevuje se láskou k Bohu a lidem, zvlášť křesťanům a větším citem pro spravedlnost. Člověk se může znovu narodit, pokud uzná, že za jeho veškeré viny byl potrestán svatý Boží Syn Ježíš Kristus, vyzná mu je, pokoří se a bude prosit o odpuštění a o nového Božího Ducha, který v něm zapálí plaménky věčného života. Asi vám to zní jako suché a nic neříkající teologické poučky. Omlouvám se za to. Doporučoval bych přečíst si knížku od Billyho Grahama, známého amerického kazatele, které i přes své postavení a obrovský vliv dokázal zůstat pokorný a s upřímným zájmem o lidi, kteří Boha osobně neznají (název knihy je „Jak se znovu narodit“)

9.7 Svědectví apoštola Jana
Ježíšův milovaný učedník Jan Zebedeus o Kristu říká: „…co jsme slyšeli, co jsme na vlastní oči viděli… čeho se naše ruce dotýkaly, to zvěstujeme: Slovo života. Ten život byl zjeven, my jsme jej viděli, svědčíme o něm a zvěstujeme vám život věčný, který byl u Otce… abyste se spolu s námi podíleli na společenství, které máme s Otcem a s jeho Synem Ježíšem Kristem. To píšeme, aby vaše radost byla plná.“ (1 l.Jan 1:1-4) Jan mluvil o slovech života, která má Ježíš, když o sobě pravil: „Já jsem vzkříšení a život. Kdo věří ve mne (jako svého Spasitele, pozn. autora), i kdyby umřel, bude žít.“ (Jan 11:25) On nám umožnil spasení našich životů a tak nám nabídl milost Boha Otce, kterou můžeme přijmout, aniž bychom předtím něco vykonali. Následně však pro vztah s Bohem musíme hodně obětovat (priority, pohodlí, plány apod.), jinak naše víra v něj ochabne a budeme nešťastní. Když ap. Pavel přijal Pána Ježíše do svého života, vyznal: „Jsem ukřižován spolu s Kristem, nežiji už já, ale žije ve mně Kristus. A život, který zde žiji, žiji ve víře v Syna Božího, který si mne zamiloval a vydal sebe samého za mne. Nepohrdám Boží milostí.“ (Gal 2:19-21) Žije v nás tím způsobem, že je nám na blízku při životních problémech a zkouškách a podněcuje nás k lásce k Bohu a k lidem, což obratem přináší uspokojení, radost a štěstí duše a ducha. Nežijeme už jen sami pro sebe ale pro druhé. Nejprve je ale potřeba dojít k pokání a vložit své břemeno plné provinění a omylů na Krista, který právě proto trpěl a umíral, aby se spravedlnosti učinilo zadost. Je to velké tajemství Božího záměru spásy s námi, který nikdy úplně nepochopíme, ale můžeme ho přijmout vírou.

Příště bych nastínil, jak jsem se k víře v Božího Syna dostal a jak mě pomalu měnil.
(15. díl – konec)