Logo

Pohled Bible

Kreační teorie vzniku života

Na úvod této kapitoly je nutné uvést rozdíl mezi vědou a vírou. Neznamená to, že by si věda a víra navzájem odporovaly, naopak křesťané jsou přesvědčeni o tom, že pravá víra nikdy nemůže jít
v protikladu s vědou. Na úvod této kapitoly je nutné uvést rozdíl mezi vědou a vírou. Neznamená to, že by si věda a víra navzájem odporovaly, naopak křesťané jsou přesvědčeni o tom, že pravá víra nikdy nemůže jít
v protikladu s vědou. Jedná se pouze o to, že na základě víry nelze experimentálně dokázat platnost nějaké teorie, stejně tak na základě hmatatelných důkazů člověk nemůže věřit v Boha, jak o tom mluví Bible: „Věřit Bohu znamená spolehnout se na to, v co doufáme, a být si jisti tím, co nevidíme." (in Bible, List Židům 11,1) Kreační vědecká teorie tedy nemá dokazovat správnost křesťanství, má být pouze důkazem, že křesťanství není v rozporu s vědeckým výzkumem.

Bible popisuje vznik světa jako stvoření samotným Bohem v šesti dnech, přičemž nemáme opodstatnění domnívat se, že šlo
o dvacetičtyřhodinové dny z toho důvodu, že Bůh není omezen časem. „Na počátku stvořil Bůh nebe a zemi." (in Bible, Genesis 1,1) Na počátku znamená, že tomu nic nepředcházelo, ani velký třesk, ani cokoli jiného, na počátku byl pouze nekonečný Bůh. V šesti dnech pak postupně stvořil světlo, vodu, atmosféru, pevninu, flóru, vesmírná tělesa, faunu a člověka, který byl vrcholem stvoření a byl stvořen podle obrazu Boha. Po každém dni Bůh zkonstatoval, že to, co udělal bylo dobré. Znamená to, že zde nebyla dána příležitost k tomu, aby se něco vyvíjelo, nebo zlepšovalo, ale vše bylo stvořeno dokonale. Přizpůsobenost vnějšímu prostředí, kterou Darwin přisuzuje selekci, byla dána do genetické informace každého druhu neobyčejnou moudrostí tak, aby vše harmonicky fungovalo. Sedmý den Bůh odpočinul, protože dokončil celé dílo, znamená to, že stvoření je ukončený proces. Od té doby se dokonalá uspořádanost soustavy Země a celého vesmíru jen snižuje. Mutacemi vznikají pouze organizmy, které mají nějakou vadu, nikoli dokonalejší jedinci. Bůh byl na počátku všeho, je nekonečný
a existuje nezávisle na našich přírodních zákonech, protože je sám vytvořil, není jimi tedy omezen. Byl prvním hybatelem, stvořil energii
a hmotu a byl prvním aktérem, neboli příčinou. Bůh žádnou příčinou nevznikl, je příčinou sám v sobě. Zemi a vesmír stvořil pouze proto,
že se tak sám rozhodl.

Proces, kterým Bůh tvořil popisuje také Bible: „Na počátku bylo Slovo, to Slovo bylo u Boha, to Slovo byl Bůh. To bylo na počátku
u Boha. Všechno povstalo skrze ně a bez něho nepovstalo nic, co jest." (in Bible, Evangelium podle Jana 1,1-3) Z toho vyplývá, že Bůh tvořil pouhým slovem, informací. Je to ona informace, která je obsažena v DNA. Pomocí ní naprogramoval každý organismus. Pomocí ní také stvořil energii a hmotu, což se zdá na první pohled nepochopitelné. Je představitelem úžasné inteligence, která tuto informaci formulovala. „Hospodin moudrostí založil zemi, nebesa upevnil rozumností." (in Bible, Přísloví 3,19)

Je to tedy Bůh, kterého popisuje Bible, původce všeho, stvořitel celého vesmíru a dárce lidského života. Představuje také tvůrce, který vše stvořil za nějakým účelem.Seznam použité literaturyAkvinský, T. Summa theologica. Basel: 1485. Dostupné z URL: http://krystal.op.cz/sth/sth.php.
Balcar, B. Tajemství stvoření. Praha: Nový život 1990.
Bible, Český ekumenický překlad. Praha: Česká biblická společnost 1998.
Gitt, W. Použil Bůh evoluce? Bielefeld: CLV 1993.
Masopust, J. Patobiochemie buňky. Praha: Univerzita Karlova v Praze 2003.
Potoček, J. Stvoření či evoluce? Albrechtice: Křesťanský život 1992.
Thaxton, B. a kol. Tajemství vzniku života, kritická analýza současných teorií. Praha: Návrat domů 2003.
Zrzavý, J. a kol. Jak se dělá evoluce, od sobeckého genu
k rozmanitosti života. Praha: Paseka 2004.

Příbuzné, související nebo podobné články

Kreační teorie vzniku života :: Úvod
Evoluce versus stvoření
Biochemická evoluce
Biologická evoluce
Princip zdokonalování
Přírodní zákony
Informace