Logo

Potvrzení proroctví (4.díl)

V tzv. novozákonní době se začínají naplňovat vize proroků – místo, způsob a okolnosti narození Mesiáše, jeho činnost (pokorný kazatel a zachránce světa) a identita Krista. 2.6 Potvrzení proroctví o Mesiáši

Přesouváme se do období nového zákona, kdy začíná naplnění mnoha proroctví. Uvedu jen některé. První se týká místa narození Mesiáše a jeho podstaty: „A ty, Betléme Efratský, ačkoli jsi nejmenší mezi judskými rody, z tebe mi vzejde ten, jenž bude vládcem v Izraeli, jehož původ je od věčnosti.“ (Mi 5:1) Toto místo cituje později evangelista Matouš (2:6). Další popisuje způsob narození: „Hle, panna počne a porodí syna a dá mu jméno Immanuel (tj. Bůh s námi).“ (Iz 7:14) Toto opět cituje Matouš (1:23). Další proroctví uváděné v souvislosti s vyvražděním neviňátek králem Herodem kvůli narození Ježíše uvádí ev. Matouš (2:18): „V Rámě je slyšet hlasité bědování, přehořký pláč. Ráchel oplakává své syny, odmítá útěchu, protože její synové už nejsou.“ (Jr 31:15) Pro upřesnění Ráma je kopec nedaleko Betléma, kde se vraždění odehrálo. Při dalším plnění proroctví během Kristova života mohl Matouš citovat z proroka Izajáše: „Hle, služebník, kterého jsem si vyvolil, milovaný můj, kterého si oblíbila duše má. Vložím na něho svého Ducha. A vyhlásí soud národům. Nebude se přít ani rozkřikovat, na ulici nikdo neuslyší jeho hlas… A v jeho jménu bude naděje národů.“ (Iz 42:1-4, Mt 12:18-21) Je pravda, že některé Mesiášovy vlastnosti a způsob jednání si mohl Ježíš z textů nastudovat. On však potvrdil svůj původ při nesnesitelném utrpení a umučení, kdy se nemohl přetvařovat a vyšla by najevo pravda. On však plnil Otcovu vůli až do krajnosti a neprovinil se a nezlořečil Bohu ani v nejtěžších chvílích svého života. Apoštol Jan podává tato svědectví v souvislosti s prorockými řečmi: „Jan Křtitel spatřil Ježíše a řekl:, Hle, beránek Boží, který snímá hřích světa.“ (J 1:29) a dále „Spatřil jsem, jak Duch sestoupil jako holubice z nebe zůstal na něm. A já jsem stále nevěděl, kdo to je, ale ten, který mě poslal křtít vodou, mi řekl: ,Na koho spatříš sestupovat Ducha a zůstávat na něm, to je ten, který křtí Duchem svatým. Já jsem to viděl a dosvědčuji, že toto je Syn Boží.“ (J 1:32-34)

Příště se zaměříme na samotné historické spisy (evangelia) a to konkrétně na narození v ubohých podmínkách, které jakoby samo předurčovalo Ježíšův strastiplný život.
(4. díl – konec)

Příbuzné, související nebo podobné články

Kristovo vzkříšení (13.díl)
Kristova služba a její cíl
Kristus: prostý tesař x Boží Slovo? (6.díl)
Plnění proroctví - evangelium
Boží dar v Kristu
Starověká proroctví přímo ukazují na smrt ukřižováním! (2. díl)