Logo

Poznámky v bibli (kapitola 13.)

Starý písař praví, že některé knihy mohou být ochutnány a jiné pohlceny, jiné zase musí být rozžvýkány a stráveny. Bible je kniha, kterou jako bezedný pramen nikdy nelze vyčerpat. Z jejích listů stále vyřazuje nové světlo. Proto ono velké kouzlo pravidelného a horlivého studia bible. Proto také potřeba činit si poznámky v bibli. Neboj se vypůjčit si nebo půjčit bibli. Před nějakou dobou mě kdosi žádal, aby si směl vzít domů mou bibli, že si z ní něco vypíše. Když mi ji vrátil, našel jsem v ní tyto poznámky:
„Ospravedlnění, změna postavení – nový stav před Bohem.“

„Pokání, změna smýšlení – nové myšlenky o Bohu.“

„Znovuzrození, změna povahy – nový život pro Boha.“

„Synovství, rodinná změna – nové příbuzenství s Bohem.“

„Obrácení, změna života – nový život pro Boha.“

„Posvěcení, změna služby – oddělení pro Boha.“

„Oslavení, nový stav – nové postavení u Boha.“

Týmž rukopisem jsem našel tyto řádky:

„Ježíš sám.
Světlem nebe je tvář Ježíšova.
Radostí nebe je přítomnost Ježíšova.
Melodií nebes je Ježíšovo jméno.
Téma nebe je Ježíšovo dílo.
Zaměstnáním nebes je sloužení Ježíši.
Plností nebes je Ježíš sám.
Trvání nebe je věčnost Ježíšova.“

Starý písař praví, že některé knihy mohou být ochutnány a jiné pohlceny, jiné zase musí být rozžvýkány a stráveny. Bible je kniha, kterou jako bezedný pramen nikdy nelze vyčerpat. Z jejích listů stále vyřazuje nové světlo.

Proto ono velké kouzlo pravidelného a horlivého studia bible. Proto také potřeba činit si poznámky v bibli. Nemáš-li neobyčejnou paměť, nemůžeš si zapamatovat vše dobré, co slyšíš. Spoléháš-li jen na své ucho, za jeden nebo za dva dni ti opět unikne slyšené, ale činíš-li si v bibli poznámky a takto přibíráš ku pomoci své oči, pak to nikdy neztratíš. Totéž platí o tom, co čteš:

Poznámky v bibli by měly být pomocníky paměti. Správně používány paměť spíše bystří, než otupují, neboť jimi jsou čtenáři stále uváděny na oči určité předměty při čtení bible a pilný čtenář se jim i nazpaměť naučí. Taková poznámka pomáhá vám vyhledávat texty. Ušetří vám námahu při psaní osnovy vašich proslovů. Jsou-li jednou napsány poznámky na okraji, jste stále připraveni vykonat svědectví.

Již po mnoho let používám jedné bible, jež má pro mne neobyčejnou cenu – řeknu vám proč. Mám v ní totiž tak mnoho poznačených míst, že bývám-li někdy vyzván, abych promluvil, jsem na to vždycky připraven. Na okraji mám poznačena malá slůvka a ta pro mne znamenají celá kázání. Ať mluvím o víře, naději, lásce, o jistotě spasení nebo o kterémkoli jiném předmětu, napadá mě vše znova; a proto i když budu neočekávaně vyzván, abych kázal, budu pokaždé připraven. Každé Boží dítě by se mělo podobat vojákovi, který má stále pohotovost. Když královská armáda bude třeba zítra odkomandována do Indie, voják bude na cestu připraven. My však nemůžeme být připraven, jestliže nestudujeme bibli. Slyšíte-li o něčem dobrém, ihned si to zapište, neboť je-li to dobré pro vás, bude to také dobré pro někoho jiného. Měli bychom nebeské peníze uvést do oběhu právě tak, jako naši státní měnu.

Slýchávám někdy od lidí, že nevědí, o čem mluvit. „Čím srdce překypuje, toho jsou ústa plna.“ Budete-li naplnění Písmem, nebudete moci jinak než muset o něm mluvit. Vypuďte takto svět ze svých srdcí, abyste je naplnili něčím jiným. Jeden muž se pokusil stavět letadlo. Zhotovil. Křídla a naplnil je plynem. Pravil, že sice nemůže opravdu létat, ale poněvadž plyn je lehčí než atmosférický vzduch, pomůže mu to přes spoustu překážek. Taktéž vy shledáte, že naplníte-li se nebeskými pravdami, jež jsou lehčí než spodní atmosféra, pomohou vám přenést se přes mnohé potíže.

Poznámky v bibli učiní ti z bible novou knihu. Jestliže v blízkém okolí tvého rodiště, kde jsi prožil své mládí, stála bříza, budeš na ni vzpomínat po celý život. Dělej si poznámky v bibli i stane se pro tebe ne suchou a nudnou, ale neustále krásnou knihou. Čtené působí trvalejším vlivem na paměť než slyšené.

Je mnoho způsobů, jak možno si dělat poznámky. Někteří používají šest až osm barevných inkoustů nebo tužek. Místa, která jednají o hříchu, označí si černě, místa vztahující se ke kříži červeně, o nebi jednající modře atd. Jiní si volí poznámky symbolicky. Vztahují-li se některá místa na kříž, vepíší na okraj „+“ Někteří vepisují „E“ na okraj, aby vyznačili, že ve verši vedle je obsaženo evangelium.

Přitom však může nastat nebezpečí, že věc se přehání, takže poznámky více vynikají než sám biblický text. Když se systém příliš komplikuje, stává se břemenem a můžeme se snadno zmást. Je snazší zachovat text než význam všech značek.

Černý inkoust stačí pro každý účel. Já jiného nepoužívám; ovšem s výjimkou červeného tam, kde chci upozornit na „krev“.

Nejjednodušším způsobem si možno označit místa tak, že slova podtrhneme nebo vedeme svislou čáru podél verše. Jinou dobrou metodou je, že pérem obtáhneme tištěná písmena, takže se stanou výraznějšími. Slovo má potom vzhled, jako by bylo silně vytištěno.

Když se v kapitole nebo v knize často opakuje slovo nebo obrat napiš si na okraj textu běžná čísla. Tak nacházíme ve druhé kapitole proroka Abakuka pětkrát „běda“ proti pěti všeobecným hříchům:
1) Verš 6
2) Verš9
3) Verš12
4) Verš 15
5) Verš 19

Očísluj si takovým způsobem také deset ran. Vyskytuje-li se ve verši řada zaslíbení a napomenutí, pak je lépe psát malé číslice před začátkem každého zaslíbení nebo napomenutí. V 1 Mojžíšově 12,2.3 máme např. sedm zaslíbení:
1) „A učiním tě v národ veliký
2) a požehnám tobě;
3) a zvelebím jméno tvé;
4) a budeš požehnání;
5) požehnám také dobrořečícím tobě;
6) a zlořečícím zlořečiti budu;
7) ano požehnány budou v tobě všecky čeledi země.“

V první kapitole Přísloví máme:
1) hloupí
2) posměvači
3) blázni.
Písmeno „X“ napiš na okraj vedle takových věcí, kterých se všeobecně dbá, např. zákony, vztahující se na ženy, jež nosí mužské šaty, a ohledně ptačího hnízda (5. Mojžíšova 22,5.6); dále spánek dělníka proti nespavosti boháče. (Kazatel 5,11.12)

Účinným shledáváme také poznámky tímto způsobem:

1. Vzájemné vztahy. V 1. Mojžíšově naproti 1,1 napiš: „Věrou“, Žid 11,3, poněvadž tu čteme: „Věrou rozumíme, že učiněni jsou věkové slovem Božím.“ Tamtéž vedle 28,12 napiš: „Vyslyšení modlitby 1 Moj 35,5“. Vedle Mat 6,33 napiš: „1 Král 3,13“ a „Luk 10,42“, kterážto místa dávají nám příklady o důležitosti dychtění po království Božím. Vedle 1 Moj 37,7 poznamenej: „1 Moj 50,18“, kde nacházíme naplnění snu.

2. Spojovací čáry na stranách podél textu. Tak u Daniela 6 možno spolu spojit „on vysvobodí tebe“ (verš 16), „mohl-liž tě vysvoboditi“ (verš 20) a „kterýž vysvobodil“ (verš 27). V žalmu 66 spoj „Pojďte a vizte“ (verš 5 ) s (veršem 16) „pojďte, slyšte“.

3. Označení odchylného způsobu v revidovaném překladu.

4. Slova, která během času změnila svůj význam, nebo označení slov, u kterých český překlad nevyjadřuje plný význam slov v původním jazyku, jako u jména Bůh: „Elohim“ v 1 Moj 1,1; Jehovah Elohim, 1 Moj 2,4; El Šaddai, 1 Moj 17,1 atd.

5. Nesprávné rozdělení kapitoly. Poslední verš u Jana 7 zní: „I šel jeden každý do domu svého“, a 8. Kapitola začíná: „Ježíš pak odešel na horu Olivetskou.“ Zde zřejmě nemělo se dělit, neboť obě věty k sobě patří.

6. Na počátku každé knihy napiš krátký obsah podobný nadpisu u kapitol v některých vydáních bible.

7. Klíčová slova a klíčové verše.

8. Označ si všechna místa, která způsobila náboženský převrat ve tvém životě. Slyšel jsem jednou kazatele F. B. Meyera kázat o 1 Kor 1,9; prosil své posluchače, aby si ve svých biblích označili, že byli toho dne „povoláni k účastenství Syna jeho Jezukrista, Pána našeho“.

Když kazatel cituje úvodní text, podtrhni si jej; po čas kázání napisuj na okraj některé slova, hesla, která ti mohou v paměti vybavit celé kázání. Pomocí takových poznámek mohu si vzpomenout na mnohá kázání, která jsem již před lety slyšel. Každý jednotlivec měl by si poznamenat některá slova nebo myšlenky z kázání a potom jít jinde a kázat je opět jiným. Měli bychom mít čtyři uši: dvě pro sebe a dvě pro jiné lidi. Jestliže se zdržuješ na jiném místě a nevíš co bys pověděl, tedy vystup a řekni: „Slyšel jsem kohosi říct to a to.“ Lidé tě vždy poslechnou rádi, když jim podáváš nebeský pokrm. Z nedostatku tohoto pokrmu svět hyne.

Před několika lety jsem slyšel kázat jednoho Angličana na zvláštní text (Přísloví 30,24-28). Čtyři tyto věci jsou malé na zemi, avšak jsou moudřejší nad mudrce.“

„No“, pomysli jsem si, „co uděláš z těchto čtyř malých věcí? Vídával jsem je hodně často.“ Potom pokračoval: „Mravenci, lid nesilný, kteříž však připravují v létě pokrm svůj.“ I pravil: „Boží lid podobá se mravencům.“ „Ó“, myslil jsem si, „viděl jsem jich již mnoho, ale nikdy ani jednoho, který by se mi podobal.“ „Podobá se mravencům“, pravil, „neboť ukládá své poklady v nebi a připravuje se na budoucnost. Ale svět běží cestou záhuby a nemyslí na Boží přikázání, aby si nashromáždil nepomíjející poklady.“

„Králíkové, lid nesilný, kteříž však stavějí v skále dům svůj.“ Řekl: „Králíci jsou velmi slabí tvorové, kdybych po jednom z nich mrštil holí, mohl bych ho zabít; ale oni jsou velmi chytří a stavějí svůj příbytek ve skále, kde jsou chráněni před nebezpečím. Takové jsou také Boží děti, i když slabé, avšak velmi moudré; neboť stavějí na skále věčnosti, kterou je Kristus.“ „V skutku“, řekl jsem si, „podobám se králíku.“

Potom přešel k tomuto verši: „Krále nemají kobylky, avšak vycházejí po houfech všechny.“

Byl jsem zvědavý, co z toho vyvodí. „Hle,“ pravil, „lid Boží nemá pozemského krále. Svět praví: César je naším králem; ale on není naším králem, naším králem je Pán vojenských houfů. Kobylky táhnou v houfech; Lid Boží také. Zde je vojenský houf presbyteriánský, tam vojenský houf anglikánský a tu vojenský houf metodistický atd. Ale zakrátko přijde velký Král a zruší tyto různé houfy; potom budou všichni jedno – jeden pastýř a jedno stádo.“ Když jsem slyšel tento výklad, řekl jsem si: „Chtěl bych se podobat kobylkám.“ Přátelé, jsem syt toho ubohého sektářství a přál bych si, aby bylo docela zrušeno.

On však pokračoval: „Pavouk rukama dělá, a bývá na palácích královských.“

Když přešel k pavouku, řekl jsem si: „Toho vůbec nechci. Již pomyšlení, že bych byl přirovnán k pavoukovi, bylo mi odporné.“ Ale on řekl: „Přijdete-li do paláce králova, můžete vidět pavouka, jak visí na své tenké pavučině, s posměchem a pohrdáním hledí dolů na zlatoskvoucí komnatu a přidržuje se vyšších věcí. Tak každé Boží dítě by mělo podobně jako pavouk toužit po neviditelných věcech nebeské říše. Vidíte tedy, bratři, my, kteří patříme k Božím dětem, podobáme se mravencům, králíkům, kobylkám a pavoukům – těmto malým, ale náramně chytrým tvorům.“ Napsal jsem si na okraj své bible a vzpomínka na to je mi ještě nyní rovněž tak blahodárná jako když jsem to poprvé slyšel.

Jistý můj přítel slyšel v Edinburgu vynikajícího skotského kazatele, který mluvil na text „A uzříť jej všeliké oko,“ a zakončil své kázání slovy: „Ano, všeliké oko. Adam ho uvidí a při pohledu na něho zvolá: „To je On, který mi byl zaslíben v onen temný den, kdy jsem zhřešil.“ Abrahám ho uvidí a zvolá: „To je on, kterého jsem zdaleka viděl, ale nyní tváří v tvář. Maria ho uvidí a nyní s novým zájmem zapějí svůj chvalozpěv. A také já ho uvidím a v onen velký okamžik budu zpívat:

„Skálo spásy, otevři se, propůjč mi věčné útočiště v sobě.“

Otevřete si 2. Mojžíšovu 6,6-8. V těchto verších nacházíme šest slibů:

Vyvedu vás z robot egyptských – Vytrhnu vás z služby jejich – Vysvobodím vás v ruce vztažené – Vezmu vás k sobě za lid – Budu Vám za Boha – Uvedu vás do země a dám ji vám k dědictví.

Potom: Izaiáš 41,10:

„Nebojž se, nebo jsem já s tebou; nestrachuj se, nebo já jsem Bůh tvůj. Posilním tě a pomáhati budu tobě a podpírati tě budu pravicí spravedlnosti své.“

Poznamenej, co Bůh praví: Já jsem s tebou – Já jsem Bůh tvůj – Posilním tě – Pomáhati budu tobě – Podpírati tě budu.

Dále: Žalm 103,2: „Dobrořeč duše má Hospodinu a nezapomínej se na všecka dobrodiní jeho.“

Nemůžeš-li si všechno podržet pro sebe, podrž si nejméně tolik, kolik můžeš. V dalších pěti verších je dáno pět dobrodiní:

„Kterýž odpouští tobě všecky nepravosti, - kterýž uzdravuje všechny nemoci tvé, - kterýž vysvobozuje od zahynutí život tvůj, - kterýž tě korunuje milosrdenstvím a mnohým slitováním, - kterýž nasycuje dobrými věcmi ústa tvá.“

Žalm 23. Myslím, že o 23. Žalmu jsem slyšel více dobrých kázání, než o kterýchkoli jiných verších Písma svatého. Přál bych si, abych si byl před lety, když jsem je poprvé slyšel, začal dělat poznámky. Ve stáří padesáti let mnohé vypadne. Proto by mladí lidé neměli otálet se svým vzděláním. Ale teď ještě několik poznámek k žalmu:

Se mnou „Hospodin“
Pode mnou „zelené pastvy“
Vedle mne „vody tiché“
Přede mnou „stůl“
Kolem mne „moji nepřátelé“
Za mnou „dobrota a milosrdenství“
Přede mnou „dům Hospodinův“.

„Buď požehnán den,“ praví starý učenec Boží, „kdy zrodil se 23. Žalm.“ Používá se ho častěji než kteréhokoli jiného odstavce v bibli.

Verš 1: Šťastný život – verš 4: Šťastná smrt – verš 6: Šťastná věčnost.

Otevřeme si nyní Izaiáše 32. Ve verši 2 si poznamenejme čtyři zaslíbení:
1. Skrýš před nebezpečím, 2. Schrána před bouří, 3. Potoky vod, 4. Skála věčnosti.
Teď se obraťme k Novému zákonu, a to nejdříve k Janovi 4,47-53.

Královský služebník slyšel o Ježíšovi;
Šel k němu, prosil ho, věřil v něho, věděl, že jeho prosba bude vyslyšena.

Potom, prosím, otevřete si Matouše 11,28-30.

„Pojďtež ke mně všichni, kteříž pracujete a obtíženi jste, a já vám odpočinutí dám. Vezměte jho mé na se a učte se ode mne, neboť jsem tichý a pokorný srdcem, a naleznete odpočinutí dušem svým. Jho mé zajisté jestiť rozkošné a břímě mé lehké.“

Bylo řečeno, že tyto verše obsahují jediný popis, který máme o Ježíšově srdci.

Zde jest:
něco učinit – jít ke Kristu,
něco odložit – naše břímě,
něco vzít – jeho jho,
něco nalézt – pokoj pro duše.

Nyní čti Jana 14,6:
„Já jsem ta cesta, i pravda, i život.“
Cesta – následujte mne.
Pravda – učte se ode mne.
Život – zůstaňte ve mně.

Nekupuj si bibli, kterou bys nemohl opatřit poznámkami. Bible s vloženými bílými listy je nejlepší, protože poskytuje nejvíce místa na poznámky.

Piš krátce a stručně; např. Nehemiáš 13,18: „Výstražný příklad z dějin.“

Nevyznačuj si místa proto, že jsi je viděl vyznačená v jiné bibli. Nepřejdou-li ti do masa a do krve, nerozumíš-li jim, pak je neoznačuj.

Nechoď kolem zlatého jádra, aniž by ses pokusil je zvednout. Potom zapisuj.