Logo

Předpověď Kristova utrpení

Přibližujeme se k rozhodujícím okamžikům Mesiášova života a jeho dokonání díla záchrany hříšného člověka (tedy mě i tebe) prostřednictvím zástupné a výkupné oběti na golgotském kříži. 7.1 Golgotský kříž
Přibližujeme se k rozhodujícím okamžikům Mesiášova života a jeho dokonání díla záchrany hříšného člověka (tedy mě i tebe) prostřednictvím zástupné a výkupné oběti na golgotském kříži.

7.2 Ježíš - prorok
Sám Ježíš byl nazván prorokem, protože také ohlašoval budoucí události, které se vyplnily a stále plní. Několikrát předpověděl učedníků svůj konečný úděl: „Od té doby začal Ježíš ukazovat svým učedníkům, že musí jít do Jeruzaléma a mnoho trpět od starších, velekněží a zákoníků, být zabit a třetího dne vzkříšen.“ (Mat 16:21) Později to upřesňuje: „Hle, jdeme do Jeruzaléma a Syn člověka (tak si často říkal; pozn. autora) bude vydán velekněžím a zákoníkům: odsoudí ho na smrt a vydají pohanům, aby se mu posmívali, zbičovali a ukřižovali ho a třetího dne bude vzkříšen.“ (Mat 20:19-19) Učedníci zatím důsledky zástupné oběti nechápali. Může vás napadnout, že mnoho přesných proroctví si mohl Ježíš prostudovat ze spisů již zmíněných proroků. To ale jenom do omezené míry. Nemohl např. ovlivnit místo a způsob narození, časové rozmezí mezi svou smrtí a vzkříšením nebo třeba šíření jeho učení do celého světa. Takových příkladů najdeme v bibli mnohem víc.

8. Umučení Krista

8.1 Pašije
Blížily se židovské svátky zvané pašije (velikonoce), kdy se jedl beránek. Ukazoval prorocky na Ježíšovu oběť, mj. proto že jeho zatčení, mučení a ukřižování se odehrálo právě během velikonočního týdne. Jeho jedenáct věrných apoštolů jej nazývalo ,obětním beránkem‘. Toto přirovnání a vůbec symbolika velikonoc má dávné kořeny a souvislosti v historii židovského národa, tj. jeho předků. Začalo to krutou nadvládou egyptského faraóna nad tehdejším izraelským společenstvím, které se v Egyptě uhostilo. Došlo to až tak daleko, že si farao z Židů udělal otroky, aby se příliš nerozmáhali. Bůh Hospodin se však nad svým lidem smiloval skrze nesmělého Mojžíše je vyvedl z 400 let trvajícího otroctví. A teď symbolika. Samotná osvobozovací akce se odehrála v noci, proto velikonoce. (2 Moj 12-15kap) Křesťané samozřejmě neslaví vysvobození z Egypta ale vzkříšení Krista. Už sám princip vysvobození a slitování koresponduje s Ježíšovými slovy, že nás svým působením na zemi ochrání do důsledků hříchu. Dále před samotnou akcí proběhly Boží soudy nad bezbožným Egyptem. Kristus také podstoupil soud. Můžeme najít jednu úžasnou podobnost. Bůh nechal mj. zabít vše prvorozené v Egyptě, tzn. nevinná oběť pro něčí dobro. Tou byl i Ježíš. Jako připomínku Boží věrnosti a moci si izraelité každoročně připomínali tuto událost obětováním beránka a nekvašenými chleby (kvas představoval hřích).

V další části budeme svědky vyvrcholení Kristova života, jehož důsledky platí pro všechny.

Příbuzné, související nebo podobné články

Kristovo vzkříšení (13.díl)