Logo

Přímé stezky pro dítky Boží - Úvod

V sérii článků bychom chtěli návštěvníkům webových stránek přiblížit obsah brožury, která byla sepsána Alexandrem Marshallem a ve 20. letech minulého století byla do češtiny přepsána a upravena bratrem F. J. Křesinou. Jednotlivé články se zabývají texty Božího Slova a staví je do kontrastu se vším, co se během staletí vyvíjelo a postupně pronikalo do života věřících a jejich společenství. Čtenář tak má možnost sám posoudit rozpor mezi tím, co učí Bible a tím, co do Božího zjevení vnáší člověk. Původní text z roku 1927 je přetransformován do současného jazyka. Přímé kroky čiňte nohama svýma…(Žd. 12,13)

Zvaž stezku noh svých, a všecky cesty tvé ať jsou spraveny(Přísloví 4,26)

Tato kniha je určena Božím dětem, a prosíme, aby ji přijali s takovou láskou, s jakou se jim předkládá. Nemá být výzvou k nějakému nemístnému boji, ale prosbou ke společnému a upřímnému následování příkladu Berojských, kteří: „s dychtivostí a každý den zkoumali Písma, zda je to všechno opravdu tak.“ (Sk. 17,11) Má být spíše vážným upozorněním na různé pravdy Písma, které bývají věřícími přehlíženy nebo mylně vykládány a pochopeny.

Věříme, že Bůh dal svým dětem různá nařízení, ať už skrze Pána Ježíše nebo apoštoly a že mu není lhostejné, zda se jim věřící podrobují a opětují tak Jeho lásku, nebo je zavrhnou a ustanoví si nová nařízení, která odporují těm, které On vydal. A protože to Bohu není lhostejné, má zájem přivádět své děti k přemýšlení o své vůli zjevené v Bibli, aby když jí poznají, se dobrovolně rozhodli ji uskutečňovat. Jakým způsobem, milé Boží dítě, očistíš svou cestu od všech lidských ustanovení, které jsou protichůdné Božímu Slovu? Jenom tak, že se budeš chovat podle Jeho Slova. (Ž 119,9)

Navěky připoutej si je k srdci, okolo hrdla si je přivěšuj. Kamkoli půjdeš, moudrost tě doprovodí, kdykoli ulehneš, bude nad tebou bdít, jakmile procitneš, s tebou promluví. Přikázání je svíce a učení světlo, poučné domluvy jsou cesta k životu. (Přísloví 6,21-23)

ÚVOD – Některé pravdy Písma

V různých státech a koutech světa se nachází větší i menší uskupení věřících lidí – křesťanů – kteří se scházejí ke společnému rozjímání nad Božím Slovem a zvěstování evangelia. Tyto shromáždění se nepřipojili k žádnému stávajícímu církevnímu uskupení a samy také nezakládají nějaké nové. Důsledkem toho jsou zodpovědní za své jednání pouze Pánu Ježíši Kristu a ne nějakým arcibiskupům, církevním výborům nebo radám. Věří ve svrchovanost a dostatečnost Písma pro všechny případy správy a vedení života, jak jednotlivců, tak celého sboru. Zamítají veškeré spojení s lidskými církevními naukami a hierarchií, nemají žádné vlastní církevní zřízení ani věroučné knihy – úplně jim stačí Boží Slovo. Staví na základním, všem křesťanům společném učení a vyznávají následující pravdy:

- Církev Boží je jedno tělo (Ef. 4,4)

- Všichni znovuzrození věřící jsou jejími údy (1. Kor. 12,13)

- Sektářství je hřích, působící rozdělení a nesoulad v těle Kristově (1. Kor. 1,10)

- Kristus je středem shromáždění a Pánem všech. Věřící se nemají scházet ve jménu a na základě nějakého učení nebo pravdy (i kdyby byla sebevzácnější), ani se shromažďovat ve jménu člověka nebo církevního uskupení (Mat. 18,19-20)

- Má být umožněna svoboda a příležitost k užívání duchovních darů, udělených každému jednotlivci hlavou církve Pánem Ježíšem Kristem podle Jeho milosti (1.Kor. 14,31)

- Jejich nadějí je příchod Pána Ježíše, aby k sobě vzal svůj lid (Tit. 2,13)

I přesto, že nám Boží Slovo, jehož máme být ve všem poslušní, na tyto pravdy jasně ukazuje, musíme s lítostí pozorovat, že mnozí bratři a sestry jim nechtějí být poddání, protože jsou pevně svázáni systémy a lidskými organizacemi.


Přímé stezky pro dítky Boží - A.Marshall
Přeložil: F.J.Křesina