Logo

Princip zdokonalování

Kreační teorie vzniku života

Základním principem evoluční teorie je vývoj od méně dokonalého k dokonalejšímu. Podívejme se na tento princip z pohledu termodynamiky. Základním principem evoluční teorie je vývoj od méně dokonalého
k dokonalejšímu. Podívejme se na tento princip z pohledu termodynamiky. Druhý termodynamický zákon říká, že samovolné děje se vyznačují tendencí dosáhnout minima energie a co nejmenší uspořádanosti. To znamená, že každá soustava včetně vesmíru spěje do rovnovážného stavu, v němž má nejvyšší hodnotu entropie (míra neuspořádanosti systému). Životně důležité makromolekuly jako jsou bílkoviny a DNA jsou podstatně bohatší na energii než jejich prekurzory, což jsou aminokyseliny, dusíkaté báze, fosfáty a cukry. Z toho vyplývá, že tyto makromolekuly nemohly nikdy ze svých prekurzorů vzniknout, pokud děj probíhal v izolované soustavě. Tento poznatek vyjádřil Roger Caillois o představitelích teorií termodynamiky a evoluce slovy: „Clausius a Darwin nemohou mít oba pravdu." (Caillois, R. 1976 in Thaxton, B. a kol. 2003).

Pokud probíhají samovolné děje v uzavřené soustavě, pak dochází také k celkovému růstu entropie. Jednoduchým příkladem je nádoba
s vodou. Když ji zmrazíme, sníží se entropie v kostce ledu, který vznikne, ale přitom se zvýší entropie okolí, kterému odevzdá voda energii. Entropie vody je však vyšší než entropie ledu, což dokazuje výsledný růst entropie uzavřených soustav.

Naše Země je ale soustavou otevřenou, může tedy probíhat mezi ní
a okolím výměna částic i energie. Jedná se především o sluneční energii. Této energie je třeba k trvalému udržení stavu malé entropie
a vysoké uspořádanosti soustavy (rostlina), za předpokladu přítomnosti mechanizmu, který dokáže tuto sluneční energii vhodně přeměňovat (fotosyntéza). Aby však mohlo k fotosyntéze docházet, je zapotřebí vysoce organizovaného systému, který ale musel vzniknout vhodnou přeměnou energie prostřednictvím systému jiného. Z toho vyplývá, že nemohly samovolně vzniknout složité sloučeniny jako bílkoviny a DNA z jejich jednodušších prekurzorů nebo složitější organismy
z jednodušších.

Příbuzné, související nebo podobné články

Pohled Bible
Informace
Přírodní zákony
Kreační teorie vzniku života :: Úvod
Evoluce versus stvoření
Biochemická evoluce
Biologická evoluce