Logo

Proč Bůh sesílá utrpení?

Nedávno jsem se zapojila do diskuse, ve které jsme společně s ostatními věřícími i nevěřícími hledali odpovědi na otázku "proč Bůh sesílá na lidi utrpení?" Mohli jsme zde slyšet různé názory a každý z nás se dokázal na tuto problematiku dívat z jiného úhlu pohledu. Někteří přijímají utrpení jako dar od Boha. Uveďme například slova, která jsme mohli číst ve Starém zákoně, kde Job bral utrpení jako dar a řekl: "Byť by mne i zabil, což bych v Něho nedoufal?" Zde můžeme vidět jeho lásku a důvěru v Boha.

A i dnes jsou někteří z nás schopni přijímat utrpení a bolest od Pána jako Boží požehnání, které nám může být k prospěchu. Uveďme si zase příklad ženy, která promarnila dlouhá léta svého života než našla cestu k Pánu Ježíši. Příčinou jejího obrácení a nalezení Pána Ježíše byla skutečnost, že onemocněla rakovinou. Každý den bojovala s pocitem, že nevykonala dost, že se její čas na tomto pozemském světě nezadržitelně krátí, cítila smutek, že musí opustit své milované a právě v tomto období vzala do rukou Bibli svatou. Objevila Boží milost a zamilovala si Pána Ježíše natolik, že mu za svou nemoc děkovala. Neboť nebýt této smrtelné choroby, možná by nikdy nenašla cestu k Pánu Ježíši. A ona teď prožívala v posledních dnech svého působení zde na zemi radost z Božího setkání a Jeho síla a láska jí pomáhaly lépe snášet tento úděl, že byla schopna toto nazvat darem od Pána.

Bolest a utrpení pro nás mohou být naopak velmi prospěšné. Posilují a pomáhají rozvoji naší osobnosti, dokážeme se najednou na vše dívat jinýma očima a upevňovat svůj vztah s Bohem. I když mnohdy nerozumíme tomu, proč Pán klade na naše ramena tak těžké břemeno, které nejsme schopni unést. Ale Bůh nás zná a ví, kde je hranice než budeme na pokraji svých sil. Zkouší nás a učí, abchom byli silní, abychom byli použitelní pro Boží záměry. On ví, že jsme slabí, netrpěliví a snadno se vzdáváme svých cílů a ustupujeme od svých rozhodnutí, pokud se nám začne jejich realizace jevit příliš obtížná. Proto nám pomáhá utvářet naši osobnost, náš charakter, abychom obstáli, abychom se nenechali zlomit, abychom byli vytrvalí. Vybízí nás na cestu životními zkušenostmi a strastmi, avšak pod Jeho láskyplným dohledem. On by nás přece nenechal padnout, nedovolil by, abychom podlehli a zničili tak sebe sami. A když vidí, že už opravdu nemůžeme dále svůj kříž unést, skloní se k nám a pomůže nám ho nést.

Bůh je totiž nejen milosrdný a spravedlivý, ale Jeho podstatou je také láska (Boží láska), která dokáže milovat i ty, kteří konají zlo a hřeší. My nemáme na tuto Boží lásku žádný nárok, jde o nezaslouženou přízeň z Boží strany vůči nám. Většina z nás spoléhá na Boží lásku, ale už nechce pocítit Jeho spravedlnost a ve chvílích, kdy se nám začne bořit náš domeček z karet, voláme k Bohu, proč nás trestá, proč dopouští, abychom trpěli!

Zde si můžeme pro lepší pochopení Božího konání připomenout slova jednoho bratra, který ve své úvaze napsal: "Bůh je věčný a vidí výsledek našich rozhodnutí dopředu, dokáže zasahovat přímo i nepřímo, aby došlo alespoň k částečnému souladu naší vůle s Jeho vůlí. Svou vůli prosazuje někdy skrze utrpení pro naše dobro - když ne moje, tak někoho jiného." A my buď pochopíme a srovnáme krok anebo nepochopíme a zahořkneme k Bohu. Proč tedy ztrácíme naději a obviňujeme Boha? Vždyť utrpení může být způsobeno také naší vlastní vinou.

Uveďme příklad ze současnosti. Kouření škodí zdraví, způsobuje rakovinu plic - což je následkem našeho prohřešení. Byla to naše svobodná volba, následky jsme znali. A takových příkladů bychom mohli uvést nespočetné množství.

Nebuďme tedy malomyslní, je důležité si uvědomit příčinu našeho utrpení, zda jsme si je způsobili sami, anebo nás Pán Ježíš tímto poučuje a vede k poznání Jeho lásky a milosti k nám lidem. Copak bychom se dokázali upřímně a celým srdcem radovat, kdybychom nepocítili bolest? Vždyť bychom ani nepoznali a nedokázali vnímat štěstí, zdálo by se nám všední. A proto stejně tak jako ve chvílích radosti, kdy oslavujeme a děkujeme Bohu, nepřestávejme Mu důvěřovat ani ve chvílích bolesti a utrpení a vložme své životy do rukou našeho Spasitele. Utrpení = radost a poklona životu. Bůh nás vlastníma rukama utváří do krásy, dokonalosti a naše duše roste díky všemu, co prožíváme.

Chvála Pánu Bohu na věky za jeho moudrost, prozřetelnost a nesmírnou milost a lásku k nám. Amen

Příbuzné, související nebo podobné články

Philip Yancey: Kde je Bůh, když to bolí
Jerry Sittser: Když nebe mlčí (a Bůh neodpovídá na Vaše modlitby)