Logo

Proroctví o narození, utrpení a království Mesiáše

Kromě proroctví, která se vyznačovala určitou mírou tajemství, jež byla vysvětlena až samotným naplněním, Bible obsahuje i proroctví, která bezprostředně stanovují, fakta jak se věci stanou. Jedním z těchto proroctví bylo místo, kde se Mesiáš narodí.
3.1.3
Kromě proroctví, která se vyznačovala určitou mírou tajemství, jež byla vysvětlena až samotným naplněním, Bible obsahuje i proroctví, která bezprostředně stanovují, fakta jak se věci stanou. Jedním z těchto proroctví bylo místo, kde se Mesiáš narodí.
„A ty, Betléme efratský, ačkoli jsi nejmenší mezi judskými rody, z tebe mi vzejde ten, jenž bude vládcem v Izraeli, jehož původ je odpradávna, ode dnů věčných.“ (Mi 5:1)EK.
Tímto místem byl stanoven Betlém (dům chleba), kde se o několik staletí narodil Marii syn Ježíš.
Mnohá starozákonní proroctví mluví o utrpení a smrti Kristově. Např Ž 22 nebo Ž 68. V knize Daniele proroka je psáno:
„Po téhodnech pak těch šedesáti a dvou zabit bude Mesiáš, však jemu to nic neuškodí; nýbrž to město i tu svatyni zkazí, i lid ten svůj budoucí, tak že skončení jeho bude hrozné, ano i do vykonání boje bude boj stálý všelijak do vyplénění“ (Da 9:26) KR.
Na pokraji krize izraelského i judského království vystupoval prorok jménem Izaiáš. Kromě proroctví o potrestání hříšného jednání svých spoluobčanů mu Bůh dal i řeč ohledně Mesiáše. V 53. kapitole se dá vysledovat hned několik událostí, které musí nastat, než bude dílo Pomazaného dovršeno.

„Kdo uvěří naší zprávě? Nad kým se zjeví paže Hospodinova? Vyrostl před ním jako proutek, jak oddenek z vyprahlé země, neměl vzhled ani důstojnost. Viděli jsme ho, ale byl tak nevzhledný, že jsme po něm nedychtili.
Byl v opovržení, kdekdo se ho zřekl, muž plný bolesti, zkoušený nemocemi, jako ten, před nímž si člověk zakryje tvář, tak opovržený, že jsme si ho nevážili.
Byly to však naše nemoci, jež nesl, naše bolesti na sebe vzal, ale domnívali jsme se, že je raněn, ubit od Boha a pokořen. Jenže on byl proklán pro naši nevěrnost, zmučen pro naši nepravost. Trestání snášel pro náš pokoj, jeho jizvami jsme uzdraveni. Všichni jsme bloudili jako ovce, každý z nás se dal svou cestou, jej však Hospodin postihl pro nepravost nás všech. Byl trápen a pokořil se, ústa neotevřel; jako beránek vedený na porážku, jako ovce před střihači zůstal němý, ústa neotevřel. Byl zadržen a vzat na soud. Kdopak pomyslí na jeho pokolení? Vždyť byl vyťat ze země živých, raněn pro nevěrnost mého lidu. Byl mu dán hrob se svévolníky, s boháčem smrt našel, ačkoli se nedopustil násilí a v jeho ústech nebylo lsti. Ale Hospodinovou vůlí bylo zkrušit ho nemocí, aby položil svůj život v oběť za vinu. Spatří potomstvo, bude dlouho živ a zdárně vykoná vůli Hospodinovu. Zbaven svého trápení spatří světlo, nasytí se dny. "Tím, co zakusí, získá můj spravedlivý služebník spravedlnost mnohým; jejich nepravosti on na sebe vezme. Proto mu dávám podíl mezi mnohými a s četnými bude dělit kořist za to, že vydal sám sebe na smrt a byl počten mezi nevěrníky." On nesl hřích mnohých, Bůh jej postihl místo nevěrných“ (Iz 53:1-13) EK.
Text mluví o odsouzení Nevinného, který se jeví jako nejopovrženější z lidí. Nejdříve se budou lidé domnívat, že je zničen od Boha pro vlastní vinu a hřích, pak však někteří pochopí, že byl raněn a umučen pro provinění těch, tedy jich samotných. Jednoho dne však uzří (Mesiáš) užitek ze svého díla a rozdělí se o svůj triumf s mnohými, protože jemu smrt nic neuškodí. Důraz je zde kladen na roli zástupce, toho, kdo byl odsouzen za cizí přestoupení. Spravedlivý za nespravedlivé. Prorok taktéž vyjadřuje lítost nad tím, že tuto záležitost málokdo pochopí a poukazuje na nedůvěru mnohých v Boží zaslíbení.

Starozákonním prorokům však byl Mesiáš zjeven i z jiného úhlu pohledu. Jako svrchovaný vládce a král. Král, který naváže na slavné království Davida. Skrze své Slovo, Bůh zjevil i mnohá znamení, kterými se bude Hospodinův Pomazaný vyznačovat. Předně nastolí v Izraeli pořádek a Jeruzalém bude bydlet bezpečně (Zach 14:11). Kdybychom pročítali starozákonní spisy a kroniky, viděli bychom, jak často docházelo na izraelské půdě k neshodám a válečným střetům. Tato stránka proroctví nabyla veliké aktuálnosti v době nesvobody a zajetí. Lidé však očekávali svého krále stejně horlivě i o několik století později, v době římské nadvlády. Vyhlíželi zaslíbeného člověka, který jim opět zajistí hmotný blahobyt a nastolí ztracené postavení mocného impéria starých časů. V této době se na scénu dostává „poslední“ muž období zákona – Jan Křtitel

Příbuzné, související nebo podobné články

Rozhovor: 4 otázky pro věřícího, znovuzrozeného křesťana
Rozhovor: 4 otázky pro příslušníka nějaké církevnické organizace
Rozhovor: 4 otázky pro průměrného Čecha
Aktuálnost zvěsti evangelia v souvislosti s přicházejícím soudem
Křesťanství jako státní náboženství a mocenský nástroj
Odpadnutí „křesťanstva“ - odklon od Písem NZ
Vznik Církve
Seslání Ducha svatého
Zmrtvýchvstání a nanebevstoupení
Ukřižování Ježíše Krista
Veřejné působení Krista
Hlas volajícího na poušti - Jan Křtitel a jeho poselství a svědectví
Nový seriál článků - Evangelium Boží milosti
Evangelium Boží milosti - část první
Evangelium Boží milosti - Člověk - vrchol Božího stvoření
Evangelium Boží milosti - Od Adama k Noemu
Evangelium Boží milosti - Veliký Babylon + Vyvolený národ
Evangelium Boží milosti - Mojžíš - Zákon a oběti
Evangelium Boží milosti - Některá SZ zaslíbení a proroctví