Logo

Putující Církev - Kapitola 1. - Počátky

Máme tu čest představit Vám dílo věrného Božího služebníka – E. H. Broadbenta (1861-1945), které jako první vyšlo pod názvem „The Pilgrim Church“ (Putující Církev) - v roce 1931. Překlad pořídil bratr Jan Zeman a část knihy uveřejnil pod názvem: „Hosté a příchozí“. V první části si odpovíme na otázky: „K čemu směřoval SZ? Jaký je rozdíl mezi Církví a místními církvemi? Je správné, aby se církve sdružovaly v organizaci? Co je hlavním posláním místních sborů?“ Kapitola 1. - Počátky
(29-313 po Kristu)

Nový Zákon je důstojným ukončením Starého Zákona. Je to jediné vhodné ukončení, ke kterému mohli směřovat zákon a proroci. Nový Zákon je neodstraňuje, nýbrž obohacuje, naplňuje a nastupuje na jejich místo. Sám v sobě má ráz úplnosti a podává zjevení, které je přizpůsobeno pro všechny lidi všech dob, nikoli jen kusé začátky nového období, které by vyžadovaly stálé zdokonalování a obměňování, aby se vyhovělo požadavkům měnící se doby. Pán Ježíš Kristus nám nemůže být lépe popsán, než jak je ve čtyřech evangeliích. Stejně tak důsledky a nauky, které vyplývají z Jeho smrti a vzkříšení, nemohou být věrohodněji předkládány, než jak jsou v epištolách.

Starý Zákon líčí vznik a vývoj Izraele, lidu, skrze který Bůh zjevoval ve světě sebe sama, dokud nepřišel Kristus. Nový Zákon zjevuje Kristovu Církev, skládající se ze všech, kteří jsou znovuzrozeni skrze víru v Božího Syna a jsou tak učiněni účastníky Božího a věčného života (J 3,16).

Jelikož tento útvar, celá Kristova Církev, nemůže být na zemi viděna a nemůže se projevovat právě na jednom místě, poněvadž mnohé její údy jsou již s Kristem a ostatní jsou rozptýleny po celém světě, je jí určeno, aby byla známa a vydávala svědectví formou církví Božích - sborů neboli shromáždění - na různých místech a v různých dobách. Každá taková církev ( sbor) se skládá z těch učedníků Pána Ježíše, kteří se na tom místě, kde žijí, shromažďují v Jeho jménu. Takovým je zaslíbena přítomnost Páně uprostřed nich a Duch Svatý se projevuje rozmanitým způsobem skrze všechny údy (Mt 18,20; 1K 12,7).
Každý takový místní sbor je v přímém spojení s Pánem, od Něj získává svou svrchovanost a výhradně Jemu je odpovědný (Zj 2 a 3). Neexistuje nejmenší pokyn k tomu, aby jedna církev dohlížela na druhou nebo aby byl vytvořen organizovaný svaz sborů. Jednotlivé místní církve spojuje úzké osobní obecenství (Sk 15,36).

Hlavním úkolem církví je šířit světem známost evangelia neboli dobré zvěsti o spasení. To přikázal Pán před svým nanebevstoupením a zaslíbil dát Ducha Svatého jako moc, ve které ten úkol měl být splněn (Sk 1,8).

Putující církev - E.H.Broadbent
Přeložil: Dr. Jan Zeman

Redakčně upraveno.

Příbuzné, související nebo podobné články

Křesťanství a Křesťanstvo
Těžké pronásledování Římany
Marcianus, Novatiani a Donátisté
Oponování vůči Organizaci
Órigenés a Cyprián
Hodnosti v církvi
Řecká filosofie
Synagogy - Putující Církev - Část 3.