Logo

Řecká filosofie

Co učili filosofové o Bohu? Jaký dopad měly tyto spekulace na bludné učení v místních sborech? Kteří apoštolové psali proti těmto bludům? Jak se liší Bohem inspirované spisy od později sepsaných úvah? Kdo to byl Klement? Jak snášeli první mučedníci pronásledování? Jaký je rozdíl v užití slova dohlížitel a starší? Kolik takovýchto mužů bylo zpravidla v každém sboru? Řecká filosofie, která hledala nějakou teorii o Bohu, nějaký výklad přírody a životní vodítko, měla vliv na všechna náboženství a všechno myšlení, ať přicházelo z Řecka nebo z Říma, z Afriky nebo z Asie. Povstala jedna gnosis nebo „známost“, jeden filosofický systém po druhém a stával se předmětem horlivých diskusí. Největší část gnostických systému čerpala z různých zdrojů, spojovala pohanské a židovské, později křesťanské učení a praxi. Stoupenci těch systémů hloubali o „tajemstvích“, která byla pro zasvěcené podkladem vnějších forem pohanských náboženství. Často hlásali existenci dvou bohů nebo principů, světla a tmy, dobra a zla. Hmota a viditelné věci se jim zdály být výsledkem moci temnosti a pod jejím dohledem. Co bylo duchovní připisovali vyššímu bohu. Tyto spekulace a filosofie byly podkladem mnohých bludných učení, která vnikala od nejranějších dob do Církve a která jsou vyvrácena pozdějšími spisy Nového Zákona, zvláště listy Pavlovými a Janovými.

Ještě více však ohrozily Církev prostředky, ke kterým se uchylovala, aby čelila těmto útokům a zachovala jednotu učení, než bludy samy. Neboť této obraně vděčí svůj vznik biskupská moc a vláda spolu s kněžským systémem, který tak záhy a tak vážně počal měnit ráz církví.

Římská říše byla postupně vtažena do útoku na církve. V tomto útoku vynakládala příležitostně celou svou moc a svrchovanost, aby církve zničila a vyhubila.

Asi roku 65. byl usmrcen apoštol Petr a asi dva roky později apoštol Pavel.3 Zničením Jeruzaléma Římany roku 70. byla zdůrazněna skutečnost, že nebyla dána církvím viditelná hlava nebo střed na zemi. Později zakončil apoštol Jan Písma Starého a Nového Zákona důstojným ukončením všeho, co předcházelo, když napsal své evangelium, své listy a Zjevení.

Je pozoruhodný rozdíl mezi Novým Zákonem a spisy téže nebo pozdější doby, které nejsou pojaty do seznamu nebo kánonu vdechnutých Písem. Jejich podřadnost neklamně vyniká, i když se ocení to, co je v nich dobrého. Vykládají Písmo, obohacují pravdu, vyvracejí bludy, povzbuzují učedníky, jeví však také známky pokračujícího odklonu od Božích novozákonních zásad. Tento odklon má svůj počátek již v době apoštolské a velmi rychle se vzmáhal.

Klement
Za života apoštola Jana byl napsán První list Klementův Korintským, který nám dává nahlédnout do církví na sklonku apoštolské doby.4 Klement byl starším církve v Římě. Viděl apoštoly Petra a Pavla, na jejichž mučednickou smrt v tomto listu naráží. Jeho list začíná takto: „Církev Boží, kteráž je v Římě, církvi Boží, kteráž je v Korintu“. O pronásledování, kterým prošli, mluví s klidným vědomím vítězství. Píše: „Ženy... jsouce pronásledovány, ukončily svůj běh víry s vytrvalostí, když před tím vytrpěly nevypravitelná muka, a ač byly podle těla slabé, vzaly vznešenou odplatu“.

Sloh dopisu je pokorný. Pisatel praví: „Nepíšeme vám toliko, abychom vám připomenuli vaši povinnost, ale abychom také napomenuli sami sebe“. Četné jsou narážky na SZ, jeho před-obrazný význam a uvádí mnoho citátů z NZ. Představuje čtenářům naději příchodu Páně, připomíná jim také cestu spasení, že nezáleží na naší moudrosti nebo skutcích, nýbrž na víře. K tomu připojuje, že ospravedlnění z víry by nás nemělo nikdy činit liknavými v dobrých skutcích. Ale již zde je zřejmý začátek rozlišování mezi stavem duchovním a laiky, jak tomu bylo za Starého Zákona.

Ve 20. kapitole Skutků apoštolů se píše o apoštolu Pavlovi, jak posílá pro starší církve v Efezu a jak k nim mluví a říká jim, že je Duch Svatý ustanovil dohlížiteli. Slovo „starší“ je totéž jako „presbyter“ a slovo „dohlížitel“ jako „biskup“. Celý uvedený oddíl ukazuje, že se obě označení vztahovala na tytéž muže a že bylo více takových mužů v jednotlivých církvích.

Putující církev - E.H.Broadbent
Přeložil: Dr. Jan Zeman

Pokračování v další kapitole seriálu Putující církev

Příbuzné, související nebo podobné články

Křesťanství a Křesťanstvo
Těžké pronásledování Římany
Marcianus, Novatiani a Donátisté
Oponování vůči Organizaci
Órigenés a Cyprián
Hodnosti v církvi
Putující Církev - Kapitola 1. - Počátky
Trvalý vzor - Putující Církev - Část 2.
Synagogy - Putující Církev - Část 3.